Przejdź do Treści
Policy

Polityka antykorupcyjna

Jako firma odpowiedzialna i etyczna, Capgemini prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

W 2004 r. dobrowolnie przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, zobowiązując się do „zwalczania korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeń i przekupstwa”. Program i polityka zgodności z przepisami antykorupcyjnymi prowadzone przez naszą Grupę są częścią tego zobowiązania do utrzymania i promowania światowej klasy standardów uczciwości biznesowej i zaufania wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.  

Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi 

Aby zapobiec ryzyku korupcji i przekupstwa, Grupa Capgemini wdrożyła solidny, regularnie aktualizowany program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, który został wprowadzony w całej Grupie przez powołaną w tym celu jednostkę organizacyjną. Program ten jest oparty na następujących filarach:

  • Zaangażowanie kierownictwa czyli narzucony z góry styl postępowania
  • Ocena ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem 

Polityka antykorupcyjna Grupy

Grupa ustanowiła szereg jasnych zasad i polityk promujących walkę z korupcją i przekupstwem. Podczas gdy Kodeks etyki biznesowej Grupy jasno określa politykę zerowej tolerancji Grupy dla korupcji, polityka antykorupcyjna Grupy potwierdza to stanowisko i idzie o krok dalej. Przedstawia główne praktyki korupcyjne i zawiera przykłady ryzykownych sytuacji oraz sposoby ich unikania.

Określa wymagania, które dotyczą wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników Capgemini na każdym szczeblu Grupy. Od podmiotów zewnętrznych wchodzących w interakcje z firmą należącą do Grupy również oczekuje się przestrzegania przedstawionych zasad ogólnych.

Polityka ta przedstawia zasady, których należy przestrzegać w przypadku oferowania osobom trzecim lub otrzymywania przez osoby trzecie biletów lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe, posiłków, prezentów oraz finansowania kosztów podróży i zakwaterowania — dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i urzędników publicznych. Wyjaśnia również ryzyko i zasady związane ze sponsorowaniem, darowiznami na cele charytatywne, agentami handlowymi i konsultantami oraz lobbingiem. Naruszanie tej polityki podlega sankcjom. 

Przestrzeganie zasad i przepisów antykorupcyjnych prowadzi do lepszej działalności biznesowej i buduje zaufanie, zapewniając długoterminowy zrównoważony rozwój Grupy. W coraz bardziej konkurencyjnym świecie uczciwość stała się atutem cenionym przez naszych klientów, partnerów biznesowych, pracowników i całe społeczeństwo. 

Pobierz nasze polityki:

EN | AR | CN(upr) | CN(trad) | CZ | NL | FR | DE | HU | IT | JP | PL | PT | RO | RU | ES | VN