odpowiedzialny biznes

W Capgemini promujemy odpowiedzialne zachowania w naszych codziennych praktykach biznesowych.

Grupa prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec przyjmowania korzyści majątkowych i korupcji. Jesteśmy również zobowiązani do uczciwej i otwartej konkurencji oraz do poszanowania uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka. Fundamentalne znaczenie ma dla nas wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo podczas współpracy z lokalnymi i globalnymi dostawcami w celu dostarczania korzyści naszym klientom. 
 
Jesteśmy również głęboko zaangażowani w ochronę wszystkich danych osobowych powierzonych nam w ramach naszej działalności. Dane stanowią kluczowy filar naszej strategii, a my zamierzamy pozostać liderem w dziedzinie ochrony danych. 

W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) postawiliśmy sobie następujący cel:

Do 2030 r. dostawcy będący źródłem 80% zaopatrzenia z poprzedniego roku zobowiążą się do przestrzegania naszych standardów ESG.

Odpowiedzialne zachowania i praktyki biznesowe

Jako firma odpowiedzialna i etyczna, Capgemini prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

W 2004 r. dobrowolnie przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, zobowiązując się do „zwalczania korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeń i przekupstwa”.  
 
Nasz program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi jest częścią tego zobowiązania do utrzymania i promowania światowej klasy standardów uczciwości biznesowej i zaufania, gdziekolwiek działamy.

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w sposób zgodny z zasadami uczciwej i otwartej konkurencji oraz w pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa konkurencji. Przestrzeganie tych przepisów prowadzi do lepszej działalności i buduje zaufanie naszych klientów oraz opinii publicznej.

Zapobiega również stratom finansowym i szkodom dla reputacji Capgemini. Dlatego przyjęliśmy politykę Grupy dotyczącą prawa konkurencji, która jest wiążąca dla wszystkich pracowników Capgemini. 

Staramy się zagwarantować zgodność z naszymi standardami etycznymi oraz oczekiwaniami klientów.

Od ponad dziesięciu lat w Grupie obowiązuje polityka zamówień i globalny system zakupów, który daje jasny obraz wszystkich naszych działań, od szukania źródeł zaopatrzenia do płatności. 

Nasz Kodeks postępowania dostawców określa minimalne zobowiązania, jakich podjęcia oczekujemy od naszych dostawców w zakresie CSR, etyki i zwalczania przekupstwa, zgodności z przepisami oraz standardów relacji biznesowych.

Zobowiązujemy się do ochrony wszystkich powierzonych nam danych i obrony naszej działalności, a także naszych klientów, przed cyberatakami. 

Staramy się chronić i promować prawa człowieka w całym naszym łańcuchu wartości oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału ludzkiego w celu sprostania wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym.

Nasze polityki

Ustanowienie zasad, których przestrzegamy wszyscy — Grupa, nasi klienci, pracownicy, partnerzy i dostawcy — pomaga nam zapewnić integralność firmy, a także zgodność jej działań z prawem.

Nasza infolinia ds. etyki SpeakUp jest dostępna przez całą dobę, aby nasi pracownicy mogli zgłaszać wątpliwości i prosić o poradę lub wskazówki dotyczące działań lub zachowań, które nie są zgodne z naszymi wartościami, naszym Kodeksem etyki biznesowej lub powiązanymi politykami dotyczącymi etyki i zgodności z przepisami, bądź są niezgodne z obowiązującym prawem, czy też mogą znacząco wpłynąć na żywotne interesy Grupy Capgemini i jej podmiotów stowarzyszonych.