Przejdź do Treści

Warunki korzystania ze strony

1) Wyrażenie zgody
Wchodząc na witrynę spółki Capgemini („Spółki”) i przeglądając ją bądź korzystając z dowolnych jej treści i/lub pobierając je, użytkownik wyraża zgodę na „Warunki korzystania z witryny” przedstawione poniżej.

2) Cel witryny
Wszelkie materiały umieszczone na witrynie Spółki udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być one uważane za ofertę handlową, licencję, czy dokument ustanawiający pomiędzy użytkownikiem a Spółką stosunek doradczy, powierniczy lub zawodowy. Żadne informacje zawarte na witrynie nie mogą zastąpić własnego, samodzielnego badania.
Informacje przedstawione na niniejszej witrynie mogą dotyczyć towarów lub usług niedostępnych w kraju użytkownika.

3) Łącza internetowe do witryn osób trzecich
Łącza internetowe do witryn osób trzecich zamieszczono wyłącznie dla wygody odwiedzających i ich umieszczenie nie oznacza aprobaty bądź akceptacji przez Spółkę witryn, do których łącza zamieszczono, nawet jeśli zawierają one logo Spółki, ponieważ Spółka nie posiada na nie wpływu. Spółka nie może zatem ponosić odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której łącze zamieszczono, bądź za treść umieszczonego na niej łącza internetowego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyświetlanie zawartości witryny Spółki w ramce umieszczonej w innej witrynie internetowej (tzw. ramkowanie) i wszelkie podobne działania są zabronione.

4) Własność intelektualna
Niniejsza witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność Spółki. Wszelkie umieszczone na niej materiały, w tym, między innymi, teksty, dane, grafiki, obrazy, dźwięki, nagrania video, logo, ikony lub kod html są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i pozostają własnością Spółki lub osoby trzeciej.
Użytkownik może korzystać z tych materiałów dla celów własnych i niekomercyjnych zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach dotyczących własności intelektualnej. Wszelkie inne sposoby korzystania lub modyfikowanie zawartości witryny Spółki, bez uprzedniego upoważnienia uzyskanego od Spółki na piśmie, są zabronione.
Zastrzeżone znaki towarowe Spółki:
• Rightshore ® jest znakiem towarowym należącym do Capgemini
• Collaborative Business Experience ™ jest znakiem towarowym należącym do Capgemini

5) Gwarancja i odpowiedzialność prawna
Wszelkie materiały, w tym oprogramowanie przeznaczone do pobrania, umieszczone na witrynie Spółki, jest udostępniane w stanie „jak jest” i bez żadnej gwarancji, w zakresie prawnie dozwolonym. Spółka dołoży należytych starań, aby zapewnić rzetelność informacji prezentowanych na witrynie, jednak nie gwarantuje, że nie zawiera ona nieścisłości, błędów i/albo przeoczeń, wirusów, robaków, koni trojańskich i tym podobnych, ani że jej zawartość jest aktualna bądź odpowiednia dla konkretnego zastosowania przez użytkownika. Spółka zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian w informacjach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Spółka nie gwarantuje uzyskania konkretnych wyników dzięki jakiemukolwiek oprogramowaniu dostępnemu na niniejszej witrynie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów umieszczonych na witrynie.
Informacje umieszczone na witrynie nie stanowią rozszerzenia lub zmiany gwarancji mogącej mieć zastosowanie w przypadku użytkownika ze względu na stosunek umowny między użytkownikiem a Spółką.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne bądź szczególne, w tym, między innymi, za utracone zyski bądź przychody, przerwę w działalności, utratę danych wynikającą z lub związaną z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub oparciem się na jakichkolwiek materiałach umieszczonych na niniejszej witrynie lub jakiejkolwiek witrynie, do której łącze zamieszczono.
Odpowiedzialność Spółki za szkody bezpośrednie wynikające z lub związane z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub oparciem się na jakichkolwiek materiałach umieszczonych na niniejszej witrynie lub jakiejkolwiek witrynie, do której łącze zamieszczono, nie może w żadnym razie przewyższyć kwoty 1000 euro.

6)  Polityka ochrony danych osobowych w Internecie – Zastosowanie informacji Cookies
Proszę przejrzeć naszą Politykę ochrony danych osobowych w Internecie.

7) Uwagi użytkowników
Spółka nie przyjmuje na siebie obowiązku monitorowania informacji, które mogą być umieszczane na jej witrynie przez użytkowników.
Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje, Materiały (termin „Materiały” obejmuje wszystkie projekty, pliki i inne przesyłane do nas załączniki) bądź uwagi niebędące danymi osobowymi, które użytkownik prześle Spółce za pośrednictwem witryny, nie naruszają praw własności intelektualnej i żadnych innych obowiązujących przepisów. Takie informacje, Materiały bądź uwagi nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Przesyłając jakiekolwiek informacje bądź Materiały, użytkownik udziela Spółce nieograniczonego i nieodwołalnego pozwolenia na wykorzystanie, uruchamianie, wyświetlanie, modyfikowanie i przesyłanie takich informacji, Materiałów bądź uwag, w tym wszelkich pomysłów, pojęć lub wiedzy eksperckiej, będących ich podstawą (termin “Materiały” obejmuje wszystkie projekty, pliki i inne przesyłane do nas załączniki). Spółka zastrzega sobie prawo wykorzystania takich informacji w dowolny wybrany przez siebie sposób.

8) Prawo właściwe – rozdzielność postanowień
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z „Warunków korzystania z witryny” lub z nimi związane podlegają prawu francuskiemu. Wyłącznym sądem właściwym jest Sąd Gospodarczy Paryża.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych „Warunków korzystania z witryny” zostanie uznane przez sąd za bezprawne, nieważne bądź niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

9) Zmiany „Warunków korzystania z witryny”
Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian „Warunków korzystania z witryny”, na jakich udostępniana jest niniejsza witryna, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zmiany stają się automatycznie obowiązujące dla użytkownika korzystającego z witryny, należy więc co jakiś czas przeglądać „Warunki korzystania z witryny”.