Przejdź do Treści

WYNAGRODZENIE Kadry zarządzającej SPÓŁKą CAPGEMNI

Polityka wynagradzania kadry zarządzającej jest zgodna z interesami Spółki Capgemini i przyczynia się do jej trwałego sukcesu.

Dostosowana do najlepszych praktyk i określona według jasnych i wymiernych kryteriów, polityka wynagrodzeń dyrektora generalnego obejmuje elementy motywacyjne, które odzwierciedlają strategiczne ukierunkowanie Grupy na długoterminowy zrównoważony wzrost gospodarczy, przy czym wynagrodzenie zmienne i długoterminowe jest częściowo powiązane z kryteriami CSR.
 
Polityka wynagrodzeń dyrektora generalnego dąży do równowagi między wynikami krótkoterminowymi i długoterminowymi, aby zapewnić zrównoważony rozwój Spółki, a także ma na celu dostosowanie wynagrodzenia dyrektora generalnego do wyników Spółki.

Docelowa struktura wynagrodzenia rocznego dyrektora generalnego w 2022 r.

Dyrektor generalny (CEO) 20% Wynagrodzenie stałe 30% Wynagrodzenie zmienne 50% Akcje za wyniki
Cele w zakresie wyników finansowych i indywidualnych ustalone przez Radę Dyrektorów dla dyrektora generalnego (CEO) na rok 2022: 60% Cele finansowe - 40% Cele osobiste w tym 50% kwantyfikowalne

Zgodnie z zasadami “Say on Pay”, polityka wynagrodzeń oraz wynagrodzenia kadry kierowniczej wypłacone w ciągu roku obrotowego lub przyznane w odniesieniu do zakończonego wówczas roku obrotowego są przedstawiane Zgromadzeniu Akcjonariuszy do corocznego głosowania.

Więcej informacji

Przyznanie akcji za wyniki w 2021 r.

Przyznanie akcji za wyniki w 2020 r.