Przejdź do Treści

Działania Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów dąży do wdrożenia zrównoważonej struktury zarządzania dostosowanej do potrzeb Capgemini – zdolnej do adaptacji do okoliczności i wyzwań specyficznych dla Grupy.

Rada jest wierna swojej historii i wartościom Grupy, a jej działania zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważony i odpowiedzialny wzrost gospodarczy, który definiuje Capgemini od ponad 50 lat.

Niezależna i zrównoważona Rada Dyrektorów

Informacje na dzień 19 maja 2022 r.15
osoby na stanowiskach dyrektorskich (1)
83%
niezależni dyrektorzy i dyrektorki (2)
42%
kobiety na stanowiskach dyrektorskich (3)
58
średni wiek
40%
internacjonalizacja
5yrs
średni okres sprawowania urzędu
1
dyrektor reprezentujący akcjonariuszy pracowniczych
2
dyrektorzy reprezentujący pracowników

N.B.: Informacje na dzień 16 maja 2023 r. 1. Trzynaście osób na stanowiskach dyrektorskich zostało wybranych przez akcjonariuszy; dwie osoby na stanowiskach dyrektorskich reprezentujące pracowników zostały powołane zgodnie z systemem reprezentacji pracowników. 2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu AFEP-MEDEF osoby na stanowiskach dyrektorskich reprezentujące pracowników i akcjonariuszy pracowniczych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika niezależności. 3. Osoby na stanowiskach dyrektorskich reprezentujące pracowników i akcjonariuszy pracowniczych nie są uwzględniane przy obliczaniu tego wskaźnika procentowego również zgodnie z przepisami Francuskiego Kodeksu Handlowego.


W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego postawiliśmy sobie za cel utrzymanie najlepszego w swojej klasie ładu korporacyjnego.

Różnorodność w Radzie Dyrektorów

Zgodnie z polityką różnorodności, Rada Dyrektorów zapewnia w swoich szeregach równowagę i pluralizm wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do wyzwań stojących przed Grupą. Utrzymuje różnorodność doświadczeń i narodowości oraz przestrzega zasad równowagi płci, zapewniając jednocześnie zaangażowanie wszystkich dyrektorów w realizację podstawowych wartości Grupy.

Rada Dyrektorów postanowiła zatem przyjąć następujące cele dotyczące jej składu na okres od 2022 do 2026 r.:

  • Dywersyfikacja międzynarodowa w celu odzwierciedlenia zmian w rozpiętości geograficznej i działalności Grupy
  • Dywersyfikacja profili i wiedzy specjalistycznej
  • Rozłożone w czasie odnawianie kadencji
  • Utrzymanie odpowiedniej liczby dyrektorów umożliwiającej spójność i wspólne podejmowanie decyzji

Posiedzenia Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów zbiera się co najmniej sześć razy w roku. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Radę Dyrektorów przed końcem poprzedniego roku. Harmonogram ten może zostać zmieniony w ciągu roku w odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności lub na wniosek więcej niż jednego dyrektora. W 2022 r. Rada Dyrektorów spotkała się 7 razy i odbyła 1 sesje wykonawcze. Średnia frekwencja wyniosła 99%.

Działalność Rady Dyrektorów w 2022 r.

Rada Dyrektorów poświęca większość swojej pracy na: (i) strategię, wyniki i organizację Grupy (ii) kwestie ładu korporacyjnego, (iii) monitorowanie ryzyka, (iv) analizowanie rachunków, (v) zarządzanie kwalifikacjami pracowników i różnorodność, a także (vi) kwestie wynagrodzenia członków kadry kierowniczej i dyrektorów wykonawczych.

Wewnętrzne zasady działania

Rada Dyrektorów ustanowiła i przyjęła wewnętrzne zasady działania głównie w celu wyjaśnienia zakresu (i podstaw wykonywania) różnych uprawnień powierzonych Radzie, wyspecjalizowanym komisjom Rady, prezesowi i dyrektorowi generalnemu (CEO), wiceprezesowi i głównemu dyrektorowi niezależnemu. Określa również listę obowiązków wynikających z Kodeksu etyki biznesowej, do których przestrzegania zobowiązują się dyrektorzy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego ładu korporacyjnego, pobierz poniższy dokument: