SpeakUp

SpeakUp to internetowe i telefoniczne narzędzie do raportowania i zarządzania incydentami, obsługiwane przez niezależnego dostawcę usług i udostępniane przez Capgemini członkom zespołu, klientom, dostawcom i partnerom biznesowym.

SpeakUp strzeże wolności naszych pracowników do zgłaszania nieprawidłowości i wyrażania swoich obaw odnośnie sytuacji, które mogą naruszać zasady etyki biznesowej, a także przyczynia się do ochrony kultury otwartości Capgemini i naszych wysokich standardów etycznych.

SpeakUp jest narzędziem poufnym i pozwala na zachowanie anonimowości, chyba że lokalne prawo danego kraju stanowi inaczej. Zapewnia uczciwość, sprawiedliwość organizacyjną i szybkie dochodzenie prawdy w spornych kwestiach. Capgemini oczekuje, że członkowie zespołu będą korzystać ze SpeakUp w dobrej wierze i stanowczo zabrania odwetu wobec każdego, kto pomoże rozwiązać uzasadniony problem. Odwet jest podstawą do ukarania, aż do zwolnienia włącznie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przez SpeakUp można zgłosić wątpliwości i poprosić o radę lub wskazówki dotyczące działań lub zachowań, które:

  • Są niezgodne z naszymi wartościami, kodeksem etyki biznesowej lub powiązanymi z nim zasadami etyki i zgodności.
  • Są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
  • Mogą znacząco wpłynąć na interesy Capgemini i spółek zależnych.

Jak używać SpeakUp?

Czym jest SpeakUp?

Powiązane treści

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

Wartości i etyka

Siedem wartości leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Nasz sukces opiera się w równym...

World’s Most Ethical Companies® recognition

For the 9th time in a row, Capgemini has been recognized in 2021 as one of the World’s Most...