Przejdź do Treści
Mike Diachenko

Mike Diachenko

Engagement Manager

Executives

Delivery excellence

Products and systems engineering

capgemini-engineering
capgemini-engineering

#MyWayCapgemini

Click here for English

Jak zaczęła się Twoja przygoda w Capgemini?
Rozpocząłem pracę w Lohika (ukraińskiej firmie outsourcingowej) w 2018 roku, a w 2020 roku została ona przejęta przez Capgemini w ramach akwizycji Altran. Cieszę się, że wartości Capgemini pasują do wartości Lohika (i moich własnych), i nadal tu pracuję. Początkowo dołączyłem jako programista Android w zespole 15 osób, a po pół roku pracy objąłem rolę lidera zespołu.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Jako Engagement Manager, mój dzień pracy jest różnorodny. Czasami zajmuję się prośbami klientów lub eskalacjami, czasami współpracuję z zespołem, czasami rekrutuję nowego członka zespołu lub zastępuję kogoś z zespołu, a czasami zajmuję się biurokracją i raportowaniem 😊.

Co sprawia, że praca w Capgemini Engineering jest wyjątkowa?
Ludzie i wartości. Dobre relacje międzyludzkie i pozytywne podejście są dla mnie kluczowe.

Dlaczego warto dołączyć do Capgemini Engineering?
Powód wymieniony powyżej, oczywiście 😊. I możliwość pracy z klientami z listy Fortune 250.

Jakie są najważniejsze elementy Twojej pracy? Co lubisz robić najbardziej i w czym się specjalizujesz?
Organizacja procesów. Uwielbiam organizować i optymalizować wszystko wokół mnie, a kiedy już jest zorganizowane i zoptymalizowane, mogę przejść do kolejnych kroków.

Jak Capgemini wspiera Cię w rozwoju kariery?
Mamy wiele programów szkoleniowych, zarówno wewnętrznych (nasze działy L&D), jak i zewnętrznych (dostęp do nieograniczonej liczby materiałów szkoleniowych na platformie Next). Posiadamy świetnych inżynierów i menedżerów, którzy zawsze chętni są pomóc i podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

W jaki sposób projekty, w których pracujesz wpisują się w motto “Get the Future You Want”?
Projekty, w których brałem udział, naprawdę poprawiają życie ludzi. Pracując w Capgemini Engineering ma się duży potencjał do rozwoju. Chcesz zmienić specjalizację? Dobrze, proszę bardzo. Weź swoje materiały szkoleniowe i mentora, i zaczynamy. Chcesz przejść z technologii do zarządzania? Spróbujmy, będziemy Cię mentorować, zobaczymy, jak to pójdzie.

Podaj cztery przymiotniki opisujące Twoją karierę.
Interesująca, dynamiczna, nietypowa i dopiero startująca.

Dołącz do Capgemini Engineering i stań się częścią prężnej i zróżnicowanej grupy naukowców, inżynierów i technologów.

Capgemini Engineering

Wraz z 55 000 współpracowników na całym świecie uwolnisz swój potencjał, zwiększysz swoje umiejętności dzięki przełomowym technologiom i wiedzy specjalistycznej oraz…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

How did your journey at Capgemini start?  
I started working at Lohika (a Ukrainian outsourcing company) in 2018, and in 2020 it was purchased by Capgemini (as part of the acquisition of Altran). I am happy to see that Capgemini’s value fits Lohika’s (and my own), and I am still here. Furthermore, I started my career here as an Android developer, as a part of a team of 15 people, where I took over a team lead role in about half a year of work.

What does a typical day at work look like for you?
Now I am in an Engagement Manager role, and my typical day is not typical at all. Sometimes I handle client requests or escalations, sometimes I work closely with a team, sometimes I hire a new team member or replace someone from the team due to leaving or other reasons, and sometimes I am all bureaucracy and reporting 😊

What makes working at Capgemini Engineering unique?
People and values. Good people and a positive attitude are key.

Why is it worth joining Capgemini Engineering?
The reason above – obviously 😊. And the potential of working for a giant company with clients on the Fortune 250 list.

What are the most important elements of your job? What do you like to do most, and what do you specialize in?
Organizing processes. I love to organize and optimize everything around me, and as soon as it is organized and optimized – I can move on to the next steps.

How does Capgemini support you in developing your skills?
We have a lot of learning programs – both internal (our training departments) and external (access to an unlimited amount of training materials on the Next platform). We have strong engineers and managers who can always let you learn something interesting.

How do projects within the ERD align with the “Get the Future You Want” motto?
The projects I participated in really made people’s lives a bit better. And in Capgemini Engineering, you have big potential to grow and really get into the future you want. Do you want to switch specializations? Okay, here you go. Take your learning materials and mentors, and let’s go. Do you want to switch from tech to management? Let’s try, we will mentor you, and let’s see how it goes.

List four adjectives that describe your career.
Interesting, dynamic, atypical, and just beginning.

Join Capgemini Engineering and become part of a vibrant and diverse community of scientists, engineers, and technologists.

Capgemini Engineering

Alongside 55,000 colleagues worldwide, you will unlock your potential, enhance your skills through groundbreaking technologies and specialized knowledge, and…

Join our team!

Check current job offers

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.