Przejdź do Treści
Krzysztof Podobiński

Krzysztof Podobiński

IT Architekt

Experienced professionals

Architecture

Click here for English version

Jaka jest Twoja rola w zespole? Co należy do obowiązków IT Architekta?
Jako Delivery Architect w Cloud & Data Services, jestem odpowiedzialny za wspieranie naszych Headów i Operations Leadów w podejmowaniu decyzji o tym, w jaki sposób będziemy świadczyć usługi dla naszych klientów. Oznacza to pracę z zespołami Bid podczas tworzenia rozwiązań dla nowych klientów, współpracę z zespołem Learning & Development nad nowymi ścieżkami kształcenia, które zwiększą nasze możliwości, wspieranie pracowników w ich rozwoju, ustalanie wspólnie z OL jak będzie wyglądało przejście i RUN oraz omawianie z klientami nowych możliwości technicznych i możliwych ryzyk.

Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że architekt IT powinien wyznaczać wizję, przekształcać ją w zrozumiałe artefakty i motywować do jej realizacji.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Wolność. Wolność wyrażania opinii i wolność w decydowaniu o tym, jak wykonywać swoje obowiązki.
Oczywiście, mamy cele, które trzeba osiągnąć, ramy, które trzeba przyjąć, ale mamy też dużo przestrzeni na szukanie nowych rozwiązań.
Mogę proponować nowe rozwiązania, omawiać je z zespołem, czy z klientami, a na końcu je wdrażać… I czuję się do tego upoważniony.

Co sprawia, że jesteś dumny ze swojej pracy?
Jestem dumny, że pracuję w firmie, w której każdy pracownik może się rozwijać. Jest tak wiele możliwości uczenia się nowych rzeczy, poznawania nowych ludzi i angażowania się świetne projekty, że czasami trudno wybrać tylko jedną.  Ale to od nas zależy, w którym kierunku chcemy podążać. Podczas mojej przygody z Capgemini byłem inżynierem, trenerem, kierownikiem zespołu, Service Ownerem i Architektem. Każda z tych ról dała mi unikalne doświadczenie i poszerzyła moje horyzonty.
Jestem również dumny z tego, że moja praca ma sens i widzę jej realne efekty. Efekty tego, jak moje działania wpływają na sposób pracy i usługi, które świadczymy dla klientów.

Nasze motto to „Get The Future You Want” – co to dla Ciebie znaczy? Jak działasz w tym kierunku?
Uważam, że istnieją dwa filary, które mogą pomóc w rozwoju. Są to umiejętności i ludzie. Na pewno, aby być odpowiedzialnym za „większe rzeczy” muszę wiedzieć więcej. Jako pracownik Capgemini mam dostęp do ogromnego zbioru szkoleń, kursów i innych materiałów. Stale rozwijam nie tylko wiedzę techniczną, ale również tzw. umiejętności miękkie, które są co najmniej tak ważne, jak te twarde.
Ale wiedza to tylko narzędzie. Żeby być mistrzem, trzeba też wiedzieć, kiedy i jak jej używać. I to jest właśnie drugi filar. Ludzie. Sieć społeczności, sesje dzielenia się wiedzą czy mentoring z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami – to naprawdę jest bardzo ważne i pomaga wiele osiągnąć.

Co robisz po pracy? Jakie jest Twoje hobby?
Wierzę, że jeśli chcesz być w czymś dobry, musisz to lubić, więc na pewno IT jest jednym z moich hobby.  Ale mam też kilka pasji, które nie są związane ze światem komputerowym. Jedną z nich jest podróżowanie motocyklem. Uwielbiam te niespieszne podróże, podczas których mogę po prostu cieszyć się widokami, drogą i samą podróżą. Od wielu lat spędzam wakacje na dwóch kółkach, przemierzając tysiące kilometrów przez całą Europę, bez żadnego szczegółowego planu. Jest tylko kierunek, droga i to, co czeka nas w podróży.
Drugim zupełnie przeciwnym do świata high-tech jest przynależność do grupy rekonstrukcji średniowiecznych. Wraz z kilkoma przyjaciółmi, ponad 20 lat temu, zaczęliśmy rekonstruować kulturę materialną z IX wieku i obecnie jako jedna z największych ekip w Polsce, bierzemy udział w imprezach historycznych na całym świecie. Mamy stroje, miecze, zbroje i cały obóz oparty na znaleziskach archeologicznych, a mnie można spotkać z toporem w środku bitwy lub z rogiem miodu na uczcie.

Zobacz, jak może wyglądąć Twoja kariera w zespole Cloud & Infrastructure Services!

Cloud & Infrastructure Services

Dołącz do zespołu i rozwijaj się w dziedzinie Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server czy End User Computing.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

What is your role in the team? What are the responsibilities of an IT Architect?
As a Delivery Architect in Cloud & Data Services, I’m responsible for supporting our Head and Operations Leads in deciding how we will provide services for our customers. This means working with Bid teams during solutions creation for new clients, cooperation with Learning & Development on new learning paths which will increase our capabilities, supporting our people on their development journey, shaping together with OLs how transition and RUN will look like and discussing with customers the new technical possibilities and risks.

In general, I would say IT architect should set the vision, transform it into understandable artefacts and motivate to make it happen.

What’s the best thing about working at Capgemini?
Freedom. Freedom of opinion and freedom in deciding how work should be done. Of course, we have goals which need to be achieved, framework which need to be adopted, but also, we have a lot of space for searching of new solutions.
I can propose new ideas, discuss new ways with colleagues or clients and finally implement them at the end…
And I feel empowered to do so.

What makes you proud to work at Capgemini?
I’m proud of Capgemini for being a company where every employee can grow. There are so many opportunities to learn new things, meet great people or involve in such exciting projects that sometimes it was hard to choose just one.  But it is up to us in which direction we would like to go. During my journey with Capgemini, I was engineer, trainer, team manager, service owner and architect. Every one of these roles gave me unique experience and has broaden my horizons. All doors are open.
I’m also proud that my work is meaningful, and I can see real effects of it.  The effects of how my actions are influencing the way of work and services which we, as a Capgemini, are providing to customers.

How are you working towards the future you want?
I think that there are two pillars which can help grow. The skills and the people. For sure to be responsible for “bigger things” I need to know more. As a Capgemini employee I have access to great repository of trainings, courses, and other materials. So, I’m constantly developing not only my technical knowledge, but also so-called soft which is at least equally important as the hard one.
But, the knowledge is only the tool. To be a master, you also need to know when and how to use it. And this is the second pillar. The people. The community network, knowledge sharing sessions or mentoring with more experienced colleagues is something that can boost you to the sky.

What do you do after work? What is your hobby?
I believe that if you want to be good in something you need to like it, so for sure all these IT is my hobby.  But, also I have few passions which are not related to computer world. One of them is motorbike traveling.  I love those leisurely journeys during which I can just enjoy the views, the road and trip itself.
From many years I spend holidays on two wheels, traveling thousands of kilometers across whole Europe without any detailed plan.
There is just direction, the road, and whatever comes in way.
The other one is totally opposite of high-tech world – I’m a member of medieval reenactment group. With couple of friends, more than 20 years ago, we have started to reconstruct material culture from IX century and right now as one of the biggest teams in Poland, we are participating in historical events across the globe. We have clothes, swords, armors, and whole camp based on archaeological findings and you can find me with axe in the middle of battle or with a horn of honey enjoying feast afterwards.

Check how your career in Cloud & Infrastructure Services Team can look like!

Cloud & Infrastructure Services

Join the team and develop in the field of Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server or End User Computing.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.