Przejdź do Treści
Ida Wawro

Ida Wawro

IFAO Consulting

Experienced professionals

Business analysis

Strategy and Transformation

Click here for English version

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Do Capgemini dołączyłam w 2018 roku jako Junior Specialist in P2P Service Desk. Było to moje pierwsze doświadczenie w pracy w tak dużej firmie i w ogóle w świecie finansów.

Pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o Capgemini to…
Pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy to MOŻLIWOŚCI. Od momentu rozpoczęcia pracy w Capgemini stale się rozwijam, codziennie zdobywam nowe doświadczenia, poznaję nowych ludzi, od których mogę uczyć się godzinami. Capgemini oferuje również szereg materiałów i szkoleń, z których można korzystać, aby rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany projektów i zespołów dzięki rekrutacji wewnętrznej. Dzięki temu zamiast szukać pracy w innej firmie, można znaleźć zupełnie nowe wyzwania w ramach tej samej organizacji. W ten sposób trafiłam do zespołu IFAO Consulting i był to świetny krok w mojej karierze.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Trudno tu mówić o typowym dniu. W IFAO Consulting to, jak wygląda Twój dzień, zależy od tego, w jakim projekcie aktualnie uczestniczysz. Teraz w jednym z projektów jestem Quality Audit Leadem, dbam o przygotowaną dokumentację i prowadzę szkolenia dla zespołu, ale zaraz po zakończeniu tego projektu mogę trafić na zupełnie inny, gdzie np. będę prowadziła warsztaty z klientem –  i właśnie to jest najlepsze w tej pracy.

Co cenisz sobie w pracy w zespole IFAO Consulting?
Najbardziej cenię ludzi, którzy tworzą ten zespół. IFAO skupia wielu ludzi z całego świata, którzy naprawdę są pasjonatami i ekspertami w tym co robią. Od każdej z osób, z którą miałam przyjemność pracować lub rozmawiać, czegoś się nauczyłam lub wniosłam coś do swojej pracy. Niesamowite jest to, że każda z tych osób chętnie dzieli się swoją wiedzą. W IFAO nie zatrzymujemy informacji, czy wiedzy dla siebie, dzielimy się nią ze wszystkimi, uczymy się od siebie i rozmawiamy ze sobą. Choć nie znam i pewnie nie będę miała okazji poznać wszystkich, mogę śmiało powiedzieć, że IFAO jest jak wielka rodzina – jestem pewna, że z kimkolwiek bym nie współpracowała, zawsze będzie to współpraca oparta na wzajemnym szacunku, pełna wsparcia i bogata w doświadczenia.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chciałaby dołączyć do zespołu IFAO Consulting?
Osoba, która chce pracować w IFAO Consulting powinna zdecydowanie umieć pracować w zespole. Każdy projekt składa się z wielu osób, z którymi pracuje się na co dzień, więc dobra atmosfera i wzajemna pomoc są zdecydowanie najważniejsze. Mogę też śmiało powiedzieć, że taka osoba musi lubić wyzwania, uczyć się i rozwijać. Z każdym nowym projektem czuję się tak, jakbym dopiero co dołączyła do Capgemini i był to mój pierwszy dzień pracy. Należy umieć szybko zaadaptować się do nowej sytuacji, mieć chęci do nauki i nie bać się, że się czegoś nie wie.

Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Po całym dniu spędzonym przed komputerem uwielbiam wyładować swoją energię uprawiając sport. Nic nie daje mi takiego kopa jak trening na siłowni, jazda na rowerze czy przepłynięcie kilku długości basenu. Dodatkowo mam bzika na punkcie architektury, głównie z epoki gotyku – muszę przyznać, że większość zdjęć z moich podróży to właśnie budynki.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
I joined Capgemini in 2018 for my first position – Junior Specialist in P2P Service Desk. It was my first experience working in such a large company and in the financial world in general.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
The first word that comes to mind about Capgemini is POSSIBILITIES. Since starting work at Capgemini, I have been constantly developing, gaining new experiences every day, meeting new people from whom I can learn for hours. Capgemini also offers a range of materials and trainings that you can use to develop your skills and knowledge. Additionally, it is possible to change projects and teams thanks to internal recruitment. Thanks to this, instead of looking for a job in another company, you can find completely new challenges within the same organization. This is how I came to IFAO Consulting, and it was a great step in my career.

What is your typical working day like?
It’s hard to say about a typical day here. At IFAO Consulting, what your day looks like depends on what project you are currently participating in. Now, I am a Quality Audit Lead in one of the projects, taking care of the prepared documentation and conducting trainings for the team, but immediately after completing this project, I can find a completely different one, where, for example, I will conduct workshops with the client – this is the most beautiful thing in this job.

What do you value working in the IFAO Consulting team?
The thing that I value most about working in this team are the people who make it up. IFAO brings together a lot of people from around the world who are really passionate and experts in what they do. From each of the people with whom I had the pleasure to work or talk to, I learned something or contributed something to my work. It is amazing that each of the people willingly shares their knowledge. At IFAO, we do not keep information or knowledge for ourselves, we share it with everyone, we learn from each other and talk to each other. Although I do not know and probably will not have the opportunity to meet everyone, I can confidently say that IFAO is like a huge family – I am sure that whoever I would not work with, it will always be a cooperation based on mutual respect, full of support and rich in experience.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
A person who wants to work at IFAO Consulting should definitely be able to work as a team. Each project consists of a lot of people with whom you work on a daily basis, so a good atmosphere and mutual help are definitely a must-have. I can also boldly say that such a person must like challenges, learn, and develop. With each new project I feel like I just joined Capgemini and it was my first day of work. You should be able to quickly adapt to a new situation, be willing to learn and not be afraid of not knowing something.

What do you enjoy the most in your spare time?
After a whole day in front of the computer, I love to discharge my energy by playing sports. Nothing gives me a kick like training in the gym, cycling or swimming several lengths of the pool. In addition, I am crazy about architecture, mainly from the Gothic era – I must honestly admit that most of the photos from my travels are buildings.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.