Przejdź do Treści
Paper and pulp mill

INNOWACYJNY ROZWÓJ KOMPETENCJI NA POTRZEBY POMYŚLNEJ TRANSFORMACJI IT W MM GROUP

Klient: MM Group
Region: Austria
Branża: Produkcja

Z pomocą Capgemini Invent dział IT w MM Group wprowadził w życie nowy model operacyjny, w którym nacisk położono na umocnienie pozycji pracowników. 

Wyzwanie: MM Group chciała wdrożyć zaprojektowany model operacyjny IT, który będzie wspierał terminowy i kompleksowy rozwój kompetencji pracowników 

Rozwiązanie: w ramach całościowej analizy umiejętności MM Group nawiązała współpracę z Capgemini Invent w celu ustalenia przyszłych wymagań dotyczących kompetencji i porównania ich z istniejącymi umiejętnościami informatycznymi zespołu IT. Takie podejście miało na celu wspólne określenie indywidualnych planów rozwoju z pracownikami i skoordynowanie ukierunkowanych działań szkoleniowych. 

Korzyści: 
·       pomyślnie wdrożenie nowego modelu operacyjnego IT;
·       rozszerzone możliwości rozwoju pracowników i umocnienie ich pozycji;
·       większa przejrzystość umiejętności IT i lepsze dopasowywanie roli;
·       znacząca zdolność do skalowania modeli kompetencji na różne zespoły.

AMBITNE CELE ROZWOJU MM GROUP 

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na bardziej zrównoważone opakowania, firma MM Group, europejski lider na rynku opakowań kartonowych i papierowych, wyznaczyła ambitne cele dotyczące przyszłego wzrostu. Dążąc do zwiększenia swojego udziału w rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom produktowym – zarówno w dziale opakowań kartonowych, jak i papierowych – firma opiera się na połączeniu organicznych i nieorganicznych możliwości rozwoju. 

Różne wymagania rynkowe wymagają zachowania stałej równowagi orientacją na klienta lokalnego a standaryzacją operacyjną w zakładach produkcyjnych i sprzedaży na czterech kontynentach. Duże koszty energii i surowców zmuszają również producenta opakowań do korzystania z nowych technologii w celu poprawy wydajności i automatyzacji operacji.

Kształtowanie i skalowanie IT w MM Group

W ramach jednego z głównych elementów realizacji ambicji rozwoju Information Management (IM) – organizacja ds. IT w MM Group – nakreśliła nową strategię i model operacyjny IT. To pozwoliło ukierunkować zespół, który w przyszłości będzie koncentrować się klientach, wydajności i skalowalności w świadczeniu usług, przywództwie technologicznym i dostosowaniu IM Group jako równorzędnego partnera do dwóch głównych działów firmy. Osiągnięcie tej wizji oznaczało transformację organizacji IM, która obejmowała zdefiniowanie i opracowanie nowych koncepcji ról, odzwierciedlających wcześniej wskazane kluczowe kompetencje, a także zmieniające się oczekiwania. Podczas gdy niektóre role organizacyjne w operacjach infrastruktury IT miały zostać przejęte przez zewnętrznych dostawców usług, zespół IM nadal wymagał powołania nowych ról – ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych menedżerów IT, takich jak architekt przedsiębiorstwa, menedżer ds. integracji usług i menedżer ds. dostawców. 

Aby pomyślnie przeprowadzić tę transformację, IM Group chciała znaleźć osoby najlepiej dopasowane do nowych ról wśród swoich obecnych pracowników. Ponadto zmianom ról miały towarzyszyć szeroko zakrojone działania komunikacyjne w ramach umożliwiania pracownikom terminowego zajmowania nowych stanowisk. Wszystko to wpisuje się w długofalowy cel MM Group, jakim jest wypełnienie luki między istniejącymi kompetencjami a tymi, które będą wymagane w przyszłości, poprzez zapewnienie pracownikom perspektyw dalszego rozwoju zawodowego.

Nowatorski rozwój kompetencji w dziale IT firmy MM Group

W krótkim czasie przed rozpoczęciem funkcjonowania przekształconej organizacji IM, MM Group nawiązała współpracę z Capgemini Invent w celu wdrożenia sprawdzonego modułowego podejścia do rozwoju kompetencji, które zapewniłoby elastyczność niezbędną do realizacji przyszłej wizji firmy.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie analizy umiejętności wszystkich pracowników poprzez szczegółowe rozmowy z ich przełożonymi. W ten sposób MM Group i Capgemini Invent wskazały istniejące kompetencje zespołu jako punkt wyjścia do przydzielania pracownikom nowych ról w organizacji IM podczas jej transformacji. Zespół projektowy określił również kluczowe kompetencje nowych ról, zapewniając porównywalność istniejących i wymaganych kompetencji. Wstępna propozycja przypisania ról została omówiona podczas ocen pracowniczych, a następnie sfinalizowana.

Umożliwienie pracownikom organizacji IM o różnych profilach kompetencji jak najskuteczniejszego pełnienia nowych ról miało zasadnicze znaczenie dla ogólnej inicjatywy rozwoju kompetencji. W tym celu MM Group i Capgemini Invent opracowały kompleksową pulę wewnętrznych i zewnętrznych działań szkoleniowych, w tym kursy prowadzone osobiście i online, a także indywidualnie dostosowały plan rozwoju do każdego pracownika.

W efekcie nowa organizacja IM może z powodzeniem rozpocząć działalność, a MM Group – dzięki wsparciu przy koordynacji szkoleń ze strony Capgemini Invent – jest w stanie natychmiast wprowadzić w życie swoje plany rozwoju.

Komunikacja jako kluczowy wymóg całego projektu

Podejście zespołu projektowego do innowacyjnego rozwoju kompetencji pozwala zapewnić, aby przez cały okres transformacji zarówno cele MM Group, jak i podejście do analizy kompetencji i wspierania pracowników były przejrzyste na wszystkich poziomach i we wszystkich jednostkach organizacji. Cel ten jest osiągany dzięki kompleksowemu planowi komunikacji skoordynowanemu z kierownictwem, opracowanym materiałom komunikacyjnym dostosowanym do etapów transformacji oraz najlepszym praktykom Capgemini Invent.

Angażując bezpośrednich przełożonych w ocenę umiejętności, MM Group jest w stanie oceniać pracowników na podstawie kompleksowej wiedzy o ich historii i możliwościach, zanim wyniki zostaną zobiektywizowane i przedstawione w perspektywie przy wsparciu Capgemini Invent.

Dzięki kompleksowemu podejściu do innowacyjnego rozwoju kompetencji i intensywnej współpracy z zespołem projektowym IM pierwsze pozytywne efekty zostały osiągnięte natychmiast po rozpoczęciu działalności, a następnie umocniono je w kolejnych miesiącach. Należą do nich:

Dopasowanie strategiczne: określenie przyszłych ról i wymaganych kompetencji w oparciu o utworzony wcześniej model operacyjny IT umożliwia ukierunkowany rozwój organizacji IM zgodnie ze strategią firmy;
Doskonałość operacyjna: terminowe, skuteczne wzmocnienie pozycji pracowników IM w ich nowych rolach poprzez plany rozwoju osobistego oraz natychmiastowe planowanie i koordynację działań szkoleniowych;
Umieszczenie pracowników w centrum transformacji: akceptacja zmian w organizacji za pomocą przejrzystego i sprawiedliwego podejścia do oceny umiejętności, a także szeroko zakrojonych działań komunikacyjnych;
Skalowalność: jasno określone struktury rozwoju w ramach organizacji IM umożliwiają rozszerzenie modelu kompetencji na dodatkowe jednostki MM Group i mogą być stale rozszerzane o wymagane nowe możliwości i dalsze działania szkoleniowe.

Ciągłe strategiczne partnerstwo transformacyjne

Obecnie MM Group współpracuje z Capgemini Invent nad różnymi projektami, które wspierają ambicje rozwojowe firmy. Jeden zespół zarządza strategicznym projektem outsourcingowym, którego celem jest zbudowanie ekosystemu partnerskiego dla IM Group i oddelegowanie określonych usług IT dostawcom usług. Związana z tym reorientacja działań w zakresie IT umożliwia lepsze skalowanie w zakresie realizacji celów wzrostu MM Group.

W międzyczasie inny zespół wspiera integrację po połączeniach różnych zakładów produkcyjnych pod względem informatycznym. MM Group i Capgemini Invent koordynują również prace nad wdrażaniem nowego systemu zarządzania usługami dla przedsiębiorstw w celu poprawy jakości i wydajności świadczenia usług IT.

W naszej transformacji rozwój kompetencji miał newralgiczne znaczenie. Mogę oczekiwać od mojego zespołu, że będzie osiągać sukcesy tylko wtedy, gdy otrzyma odpowiednie wsparcie!

Jacqueline Wild
CIO w MM Group