Przejdź do Treści

Podatki i cła

Podatki i cła to jedne z najważniejszych filarów funkcjonowania sprawiedliwego społeczeństwa. Wpływają na globalną konkurencyjność kraju i zapewniają fundusze potrzebne do funkcjonowania państwa.

Budowanie zaufania między obywatelami, firmami i rządem pomaga zwiększyć poziom przestrzegania przepisów podatkowych. Umożliwiają to: przejrzystość, przeciwdziałanie nieprzestrzeganiu przepisów oraz ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Rządy muszą również ułatwiać płynny handel między państwami, jednocześnie zarządzając ryzykiem na granicach.

W Capgemini ułatwiamy obywatelom płacenie podatków. Współpracujemy z ponad 30 globalnymi agencjami podatkowymi, pomagając im wprowadzać w życie strategie podatkowe i celne, wdrażać politykę i przestrzegać przepisów dotyczących danych. Wykorzystujemy postępy w dziedzinie technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, danych i automatyzacji, aby przekształcić administrację podatkową, jednocześnie zajmując się wyzwaniami etycznymi związanymi z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe, sieci 5G i robotyka.

Jak ekosystemy danych prowadzą do przewagi konkurencyjnej

Dane pomagają organizacjom korzystać z gromadzonych danych. Ale czy mogą one pomóc im zdobyć przewagę konkurencyjną i usługi lepszej jakości?

Czym się zajmujemy

Wymagania wobec technologii cyfrowych zmieniły się na przestrzeni lat, co oznacza, że organy podatkowe muszą inwestować w wielokanałowe usługi cyfrowe dostępne dla każdego.

Obywatele rozumieją podatki i ich znaczenie dla budowania bogactwa narodu i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Organy podatkowe muszą przełożyć to zrozumienie na zgodność z przepisami, oferując każdemu przejrzysty i bezproblemowy sposób płacenia należnych podatków.

Projektujemy usługi cyfrowe zorientowane na użytkownika z zasadą jednorazowości, wspierając wartość społeczną poprzez zwiększenie poziomu dostępności. Dane w czasie rzeczywistym umożliwiają podejmowanie decyzji podatkowych na podstawie transakcji w trakcie ich trwania.

Pomagamy również zwiększyć efektywność bezpośrednich interakcji między podatnikami a urzędami. Wykorzystujemy dane i automatyzację, aby przekształcić doświadczenia urzędników poprzez rozszerzoną pracę, która łączy technologię i ludzką wiedzę.

W miarę jak agencje sektora publicznego wdrażają oparty na danych i cyfrowy model operacyjny, odejście od starszej infrastruktury na rzecz platform chmurowych jest nieuniknione.

Mimo że starsza infrastruktura IT nadal stanowi część rządowych krajobrazów informatycznych, coraz częściej uznaje się, że starzejące się systemy muszą być unowocześniane w celu zrównoważonego i efektywnego zarządzania.

Współpracujemy z organami podatkowymi na całym świecie w celu zbudowania uzasadnienia biznesowego dla modernizacji starszych systemów oraz planowania i wspierania przejścia na nowoczesne architektury oparte na chmurze.

Zarządzamy elastycznymi, skalowalnymi środowiskami chmurowymi, które umożliwiają organom podatkowym bardziej efektywne wykorzystanie danych, obniżenie kosztów, uproszczenie zasobów informatycznych i wspieranie nowych usług. Bez tego przejścia niemożliwe byłoby sprostanie gwałtownym wzrostom popytu — takim jak te, których doświadczyła globalna pandemia — a także uruchomienie przez decydentów innowacyjnych usług cyfrowych.

Ponieważ obywatele i firmy dzielą się coraz większą ilością danych cyfrowych i fizycznych, władze muszą chronić dane osobowe i zapobiegać ich nieetycznemu wykorzystaniu.

Organy podatkowe wykorzystują czwartą rewolucję przemysłową, stosując narzędzia cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja, aby przechwytywać i analizować dane. Jednakże, podczas gdy wgląd w dane pomoże ukształtować hiperpersonalizowane usługi podatkowe, organy podatkowe muszą być przejrzyste i bezstronne w odniesieniu do tego, w jaki sposób te dane wpływają na decyzje.

Wspieramy przesunięcie nacisku na własność danych w kierunku suwerenności — gdzie obywatel jest odpowiedzialny za swoje dane. Równolegle pomagamy organom podatkowym w interakcji z nowymi gospodarkami platformowymi poprzez budowanie bezpiecznej wymiany danych z branżami, aby zapewnić, że odpowiednie dane są gromadzone i aby ułatwić obywatelom dokonywanie płatności.

Oszustwa podatkowe i celne kosztują rządy miliardy każdego roku i stanowią rosnący problem zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Agencje podatkowe są zobowiązane do uczciwego pozyskiwania dochodów i łapania tych, którzy próbują oszukać system. Jednak oszuści stale poszukują nowych metod uchylania się od płacenia podatków.

Zwalczamy oszustwa podatkowe za pomocą zaawansowanych platform danych, które umożliwiają bezpieczną wymianę informacji między organami w różnych krajach. Współpracujemy z organizacjami międzyrządowymi, aby opracować międzynarodową odpowiedź. Wykorzystujemy również dane i sztuczną inteligencję do wykrywania anomalii zarówno w zakresie podatków, jak i ceł, pomagając władzom w tropieniu osób nieprzestrzegających przepisów, a jednocześnie identyfikując osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, takie jak przedsiębiorstwa niezdolne do zapłacenia podatku lub osoby nieświadome przysługujących im ulg.

Handel jest kluczowy dla dobrobytu gospodarczego. Pańśtwa odnoszą największe korzyści, gdy odbywa się on bez tarć ponad granicami i wykorzystuje innowacje z innych branż.

W świecie otwartych granic opartych na łatwości handlu i transportu, oblicze służb celnych uległo znacznej zmianie. W miarę jak gospodarki starają się otrząsnąć z pandemii wirusa Covid-19, ułatwienie bezproblemowego handlu nigdy nie było tak ważne. Jednak organy celne muszą również zapobiegać piractwu produktów, przemytowi, nielegalnemu zatrudnieniu i oszustwom w handlu, jednocześnie chroniąc konsumentów.

Bezproblemowy handel i ochrona konsumentów wymagają inteligentnych procesów. W coraz większym stopniu opierają się one na inicjatywach związanych z globalnym łańcuchem dostaw, predykcyjnej sztucznej inteligencji i dobrze wyszkolonym personelu, wspomaganym przez inteligentne technologie informatyczne. Nasze najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie deklaracji, ryzyka i bezpieczeństwa, a także usług cyfrowych, wbudowują tę inteligencję, aby wspierać transformację celną kluczowych gospodarek światowych.