Przejdź do Treści

Capgemini dla środowiska

Capgemini
2022-06-07

Zrównoważony rozwój, ograniczanie negatywnego wpływu i zaangażowanie w kluczowe inicjatywy.

Firmy takie jak Capgemini powinny uczestniczyć w ochronie zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności, walcząc jednocześnie z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu. Nasza organizacja jest zaangażowana w ograniczanie swojego negatywnego wpływu na środowisko w na wielu płaszczyznach, m.in.: w zakresie zużycia energii czy podróży służbowych. Jednocześnie Capgemini współpracuje z klientami nad wsparciem ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele firmy są zobowiązani do identyfikowania i przestrzegania wszystkich wymagań dotyczących wpływu na środowisko oraz zapobiegania jego zanieczyszczeniu poprzez przyjęcie odpowiednich regulacji.

Najwyższym priorytetem Capgemini, w odniesieniu do własnej działalności, jest zneutralizowanie emisji dwutlenku węgla. Wszelkie emisje resztkowe będą kompensowane przez wysokiej jakości system redukcji emisji dwutlenku węgla, taki jak ponowne zalesianie.

Strategia Capgemini obejmuje takie elementy, jak skoncentrowanie się na nowych metodach pracy, które zmniejszają zapotrzebowanie na podróże służbowe i dojazdy do pracy, wprowadzenie nowych programów, w tym rozwój floty samochodów hybrydowych i elektrycznych, oraz współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. Ambicją grupy jest przejście na 100 proc. odnawialną energię elektyrczną i pojazdy elektryczne.

W ramach wspólnej realizacji strategii Net Zero Grupy Capgemini, organizacja w 2021 roku podpisała zrewidowaną Politykę Środowiskową dla Capgemini Polska. Dokument ten potwierdza zobowiązanie firmy do ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym.

Aby zrealizować ten cel, bazując na dotychczasowych osiągnięciach, jakimi są m.in. certyfikacja środowiskowa ISO 14001: 2015 czy osiągnięty cel redukcji emisji CO2 o 30% w styczniu 2020, w ramach Polityki Środowiskowej Capgemini Polska obliguje się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez:

 • identyfikowanie i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
 • wdrażanie inicjatyw mających na celu zminimalizowanie podróży
 • zmniejszenie ilości generowanych odpadów i maksymalizację procentu ich recyklingu
 • identyfikowanie inicjatyw, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii, jak i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • gdzie tylko to będzie możliwe, zwracanie uwagi podczas pracy z klientami na ryzyka i wpływ na środowisko
 • rozważanie kwestii środowiskowych podczas procesów zakupowych oraz logistycznych

Aby lepiej zrozumieć jakie wyzwania stoją przed firmą i jej pracownikami w związku z wdrożeniem nowego programu, Capgemini wprowadziło obowiązkową ścieżkę edukacyjną Environmental Sustainability, którą musi przejść każdy pracownik zatrudniony w organizacji. Dodatkowo, firma przestrzega zasad inicjatywy ONZ Global Compact i jest sygnatariuszem programu ONZ „Troska o klimat”, który zachęca do podejmowania większej odpowiedzialności za środowisko oraz do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska. Capgemini znalazło się także na „Liście A” opublikowanej przez globalną organizację non-profit CDP zajmującą się ochroną środowiska. Wyróżnienie zostało przyznane za wiodącą pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności za działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, łagodzenia zagrożeń klimatycznych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Capgemini na rzecz inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości

Walka o neutralność klimatyczną jest naszym obowiązkiem, a zrównoważone IT podstawą przyszłości, jaką chcemy tworzyć. Transformacja cyfrowa powinna przynieść korzyści całej ludzkości. Jako organizacja zamierzamy być punktem odniesienia pod względem swojego wkładu w społeczeństwo, nie tylko w zakresie własnej działalności, ale także działań naszych klientów, walcząc z wykluczeniem i działając na rzecz promowania różnorodności, zapewniania równych szans i ochrony zasobów naturalnych. Naszym celem jest uwolnienie potencjału ludzkiej energii dzięki wykorzystaniu siły płynącej z technologii, co umożliwi budowanie zrównoważonej oraz inkluzywnej przyszłości. – mówi Bruno Bouquet Wiceprezes, Szef globalnego Delivery Center dla Cloud Infrastructure Services na obszar Europy Wschodniej.

Elżbieta Sieniawska CSR Country Lead w Capgemini Polska dodaje: – Technologia pozostawia niezatarte piętno na środowisku. Jeśli jednak technologia ma prowadzić nas ku lepszej przyszłości, nie powinna być kolejnym czynnikiem wpływającym na znaczny wzrost śladu środowiskowego. Każdego dnia globalnie podejmujemy szereg nowych inwestycji, implementujemy nowoczesne rozwiązania, których celem jest neutralizowanie naszego wpływu na środowisko. Te działania jako Grupa przenosimy na wszystkie lokalne rynki, na których funkcjonuje Capgemini – również rynek polski. Prężny rozwój odnawialnych metod pozyskiwania energii, coraz wyższe koszty wysokoemisyjnych rozwiązań, liczne oszczędności i dofinansowania do proekologicznych projektów, czy elektryfikacja transportu – są niezbędne. Każdego roku obserwujemy znaczny postęp w badaniach, czy też dostrzegamy wsparcie nowoczesnych technologii, które zbliżają nas do wyznaczonych celów klimatycznych, lecz to, czy faktycznie uda się je osiągnąć zależy od zwiększenia tempa postępu w tym zakresie.

Capgemini wielokrotnie podejmowało działania na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu w wielu obszarach, między innymi:

 • Firma była jedną z pierwszych organizacji w sektorze, która opublikowała zatwierdzone cele naukowe zgodne z porozumieniem paryskim COP 21 2015, aby utrzymać długoterminowy cel polegający na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C;
 • Capgemini podpisało serię deklaracji na temat zmian klimatycznych w ramach Prince of Wales’s Corporate Leaders’ Group on Climate Change. Są to komunikaty Trillion Tonne (2014), Climate Change (2012), Cancun (2010), Copenhagen (2009), Poznań (2008) i Bali (2007);
 • Prezes Capgemini Paul Hermelin podpisał Propozycje biznesowe na 21. sesji konferencji Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2015 roku (COP 21);
 • Capgemini jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact od 2004 roku. Firmy członkowskie tego programu przestrzegają zasad w dziedzinie ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych i walki z korupcją;
 • Capgemini popiera zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization) odmawiające stosowania pracy przymusowej lub pracy dzieci;
 • Capgemini popiera wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
 • Capgemini jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact „Caring for Climate” od momentu jej powstania w 2007 roku;
 • Capgemini jest sygnatariuszem Zasad Upełnomocnienia Kobiet (Women’s Empowerment Principles) od momentu ich powstania w 2011 roku;
 • Capgemini Polska od 2021 jest partnerem programu Standard Etyki United Nations Global Compact Network Poland;
 • Capgemini Polska od 2017 jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy objętej patronatem Komisji Europejskiej;
 •  Capgemini Polska jest sygnatariuszem Deklaracji różnorodności i włączania, ABSL.

Powiązane posty

Hakaton QL Future

Marek Józef Kowalik
kwi 10, 2024

Jak nie tworzyć CV?

Michalina Żak
mar 5, 2024

Cyfrowe ziarna

Zofia Święcicka
lut 27, 2024