Przejdź do Treści
Marco Cillepi

Marco Cillepi

Engagement Manager

Executives

Delivery excellence

Click here for English

Jak wyglądała Twoja kariera w Capgemini?
Pochodzę z Włoch. Urodziłem się na Sycylii, studiowałem w Mediolanie. Zawsze czułem się obywatelem świata i miałem kontakt z wieloma kulturami i osobami z różnych krajów, dlatego rozpoczęcie mojej podróży w Capgemini Polska z pewnością było zapisane w moim przeznaczeniu. Dołączyłem jako Tech Support Engineer w zepole SunPower i dziś pracuję jako Engagement Manager w zespołach SunPower Maxeon i Sodiaal.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Zdecydowanie jestem osobą w 90% “biurową” i lubię kontakt z ludźmi, więc mój dzień zazwyczaj zaczyna się w kuchni katowickiego biura F2F-B od jednej lub dwóch filiżanek „caffe latte” z naszych nowiutkich ekspresów. W pracy każdy dzień wygląda inaczej i to jest najlepsze w mojej roli. To, co najbardziej napędza mnie do działania to ludzie i klient. Moja rola wymaga zawsze pełnego przeglądu tego, co się dzieje, upewniania się, że każdy pracownik jest pod dobrą opieką i otrzymuje odpowiednie wsparcie ze strony kierownictwa. Jeśli chodzi o klienta, jestem bardzo zaangażowany w jego misję, którą jest energia słoneczna i bardziej zrównoważony świat, co jest również w dużym stopniu zgodne ze strategią Grupy Capgemini. Do moich obowiązków należy dbanie o to, aby klient był zadowolony i byśmy zawsze potrafili znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Co najbardziej inspiruje Cię w pracy w Capgemini?
To, co zawsze mnie inspirowało i jest moją ulubioną spośród naszych 7 wartości jest zaufanie. Zawsze fascynowało mnie to, jak wielkim zaufaniem obdarza się naszych pracowników, wzmacniając ich zaangażowanie w działania i dając im szansę rozwoju i wzniesienia się na wyższy poziom. To wyjątkowe! Inspiruje mnie także międzynarodowa atmosfera i ogromna reprezentacja obcokrajowców: stanowimy 10% całej populacji pracowników Capgemini w Polsce!
Kilka lat temu byłem współzałożycielem Cultural Diversity Community
w Capgemini Polska, której misją jest zwiększanie widoczności, wsparcia i integracji obcokrajowców w firmie. Na przykład mój zespół SunPower składa się z prawie 50% native speakerów i przedstawicieli 10 różnych narodowości. Bardzo wierzę także w sport jako narzędzie integracji, dlatego wiele lat temu założyłem drużynę piłkarską Capgemini Katowice w Śląskiej Sportowej Lidze Firm.

Opowiedz trochę o Twoim życiu prywatnym
Moje życie prywatne w dużej mierze odzwierciedla życie zawodowe. Jestem fanem piłki nożnej, obecnie odkrywam padla, a także w 2018 roku byłem współzałożycielem Fundacji Katowice Internationals, której celem jest wspieranie i opieka nad społecznością międzynarodową w Katowicach. Co roku organizujemy ogromne wydarzenie piłkarskie zwane Katowice Internationals World Cup, w którym bierze udział ponad 300 zawodników, ponad 30 narodowości, w tym oczywiście wielu pracowników Capgemini. Moja pasja do pomagania ludziom doprowadziła mnie do zostania Career Coachem i wspierania studentów z różnych uniwersytetów w Polsce i we Włoszech, a ostatnio zostałem mianowany członkiem Rady ds. Zapewniania Jakości w Fundacji GaraErasmus, odpowiedzialnym za ocenę wyników kilku projektów europejskich. Wierzę, że życie polega w dużej mierze na dawaniu, uczeniu się i odkrywaniu nowych rzeczy, dlatego robię wszystko, co w mojej mocy, aby podążać za tą wizją.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

What did your career at Capgemini look like?
I come from Italy, born in Sicily, and studied in Milan. I have always felt a citizen of the world and interacted with so many cultures and international people, so that starting my journey in Capgemini Poland was surely written in my destiny. I joined as Tech Support Engineer for Italy/Spain in SunPower engagement and step by step, today I work as Engagement Manager in SunPower Maxeon, and Sodiaal teams.

What does your typical working day look like?
I am definitely a “90% office” and people person, so my day typically starts in the Katowice F2F-B kitchen with one or two cups of “caffe latte” from our brand-new machines. Every day looks different at work, and this is the best of my role, my two main drivers are People and Client. My role requires to always have full overview of what’s going on, making sure that each single employee is well taken care and receive the right support from management. On client side, I am very inspired and committed to our client mission, which is Solar Energy and a more sustainable world, very much aligned with Capgemini Group strategy. Among my responsibilities is making sure that the Client is happy and can always find the right solution.

What inspires you most about working at Capgemini?
What always have inspired me, and it’s my favorite among our 7 values is Trust, I have always been fascinated by how much trust is given to our employees, empowering their involvement in activities and giving them chance to develop and grow to the next level. That’s unique! I am also truly inspired by the international atmosphere you can breathe and the huge representation of foreigners, we are 10% of the entire employee population in Poland!
Few years ago, I co-founded the Cultural Diversity Community in Capgemini Poland with the mission of increasing visibility, support, and integration of foreigners in the company. My SunPower team for example has almost 50% of native speakers and representatives from 10 different nationalities. I also believe a lot in sport as tool for integration, and I started many years ago our Capgemini Katowice Football team at the Silesian Business League.

A bit about your private life…
My private life reflects a lot of my professional one, in fact I am football fan, now discovering padel, and I also co-founded Katowice Internationals Foundation in 2018 with the aim of supporting and taking care of Katowice International Communities. Every year we organize a huge football event called Katowice Internationals World Cup which involves 300+ players, 30+ Nationalities, and of course a lot of Capgeminers.  My passion for people led me to become a Career Coach and support students from different universities in Poland and Italy, and recently I have been appointed as internal corporate member of Quality Assurance Board at GaraErasmus Foundation, in charge of the performance review of several European projects. I believe life is a lot about giving, learning, and discovering new things, so I do my best to follow this vision.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.