Przejdź do Treści
Maksymilian Kocurek

Maksymilian Kocurek

C++ Developer

Students and graduates

Software engineering

capgemini-engineering
capgemini-engineering

#MyWayCapgemini

Click here for English

Jakie były Twoje początki w Capgemini?
W Capgemini rozpocząłem moją karierę jako programista C++. Wszystko zaczęło się od aplikowania na stanowiska juniorskie do różnych firm, by zobaczyć, jak wygląda proces rekrutacji. Nie nastawiałem się, że zostanę przyjęty. Ku mojemu zdziwieniu – zostałem zaproszony na staż w Capgemini. Zaakceptowanie propozycji to była jedna z najlepszych decyzji mojego życia. Momentalnie rzuciłem poprzednią pracę i poszedłem all-in w IT.
W trakcie stażu poza szkoleniami prowadzonymi przez mentora miałem dostęp do masy materiałów szkoleniowych oraz czas, by skupić się na nauce.

Jak wygląda twój typowy dzień w pracy?
W moim aktualnym projekcie współpracuję z ludźmi z różnych stron świata, więc jeszcze przed śniadaniem sprawdzam, czy ktoś się ze mną nie kontaktował. Odpisuję na wiadomości, planuję spotkania i po śniadaniu zabieram się do pracy. Zazwyczaj koło południa jem obiad i idę na krótki spacer, a jeśli pogoda nie dopisuje, wtedy czytam książkę. Potem wracam do moich obowiązków. Na koniec lubię poczytać czy też obejrzeć materiały o tematyce związanej z tym, co aktualnie robię.

Co wyróżnia pracę w Capgemini Engineering?
Przede wszystkim charakter pracy. Duża swoboda co do godzin pracy pozwala mi w razie potrzeby zacząć pracę później i odpracować pozostałe godziny wieczorem. Panuje tu bardzo miła atmosfera i wrażenie, że jest się częścią Capgemini Engineering, a nie kolejnym trybikiem w korpo.

Z jakiego powodu warto dołączyć do Capgemini Engineering?
Możliwość rozwoju. Mamy dostęp do wielu materiałów edukacyjnych (np. kursy na Udemy), a w razie potrzeby można się zgłosić z prośbą o spotkanie z kimś bardziej doświadczonym w danej dziedzinie.

Jakie są najważniejsze elementy Twojej pracy? Co najbardziej lubisz robić, w czym się specjalizujesz?
Jako programista C++ dostarczam dla naszego klienta rozwiązania w obrębie Computer Vision. Najważniejsze dla mnie jest tworzenie stabilnego, szybkiego oraz zgodnego z wymaganiami oprogramowania. Specjalizuję się w adaptowaniu modeli Sztucznej Inteligencji do środowiska C++, więc do pracy wykorzystuję zarówno C++, jak i Pythona z bibliotekami OpenCV, PyTorch czy ONNX Runtime.
A – i najbardziej to chyba lubię o dziwo spotkania :) Niemalże wszystkie są ciekawe i coś wnoszą. Często demonstruję na nich moje efekty pracy oraz wymieniamy się wiedzą.

Jak projekty realizowane przez Capgemini Engineering łączą się z hasłem Get The Future You Want?
Projekty, którymi zajmujemy się w Capgemini Engineering, dotyczą nowych technologii, więc poprzez naszą pracę kształtujemy świat takim, jakim chcemy, by był. Przykładowo nasze rozwiązania, realizowane w branży automotive, realnie wpływają na to, jak w przyszłości będziemy się poruszać po naszej planecie.

Wymień cztery przymiotniki, które opisują twoją karierę.
Pełna wyzwań, swobody w kreatywności, wsparcia i humoru :)

Dołącz do Capgemini Engineering i stań się częścią prężnej i zróżnicowanej grupy naukowców, inżynierów i technologów.

Capgemini Engineering

Wraz z 55 000 współpracowników na całym świecie uwolnisz swój potencjał, zwiększysz swoje umiejętności dzięki przełomowym technologiom i wiedzy specjalistycznej oraz…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

How did your journey at Capgemini start?
At Capgemini, I began my career as a C++ programmer. It all started with applying for junior positions in various companies to see what the recruitment process looks like. I didn’t expect to be accepted. To my surprise, I was invited to an internship at Capgemini. Accepting the offer was one of the best decisions of my life. I immediately quit my previous job and went all-in with IT.
During the internship, apart from the training conducted by the mentor, I had access to a lot of training materials and time to focus on learning.

What does your typical day at work look like?
In my current project I cooperate with people from different parts of the world, so before breakfast I check if anyone has contacted me. I reply to messages, schedule meetings and after breakfast I get to work. I usually eat lunch around noon and go for a short walk, and if the weather is bad, I read a book. Then I return to my duties. Finally, I like to read or watch materials related to what I am currently doing.

What makes working at Capgemini Engineering unique?
First of all, the nature of the work. Great freedom in working hours allows me to start working later if necessary. There is a very nice atmosphere here and the impression that you are really a part of Capgemini Engineering.

Why is it worth joining Capgemini Engineering?
Opportunity to develop. We have access to many educational materials (e.g. courses on Udemy), and if necessary, you can request a meeting with someone more experienced in a given field.

What are the most important elements of your job? What do you like to do most, what do you specialize in?
As a C++ programmer, I provide Computer Vision solutions for our client. The most important thing for me is to create stable, fast and compliant software. I specialize in adapting Artificial Intelligence models to the C++ environment, so I use both C++ and Python with the OpenCV, PyTorch and ONNX Runtime libraries.
And, surprisingly, I like meetings the most :) Almost all of them are interesting and bring something to the table. I often demonstrate my work there and we exchange knowledge.

How do projects implemented by Capgemini Engineering connect with the Get The Future You Want slogan?
The projects we deal with at Capgemini Engineering involve new technologies, so through our work we shape the world as we want it to be. For example, our solutions implemented in the automotive industry have a real impact on how we will move around our planet in the future.

List four adjectives that describe your career.
Full of challenges, freedom in creativity, support and humor :)

Join Capgemini Engineering and become part of a dynamic and diverse group of scientists, engineers and technologists.

Capgemini Engineering

Together with 55,000 colleagues around the world, you will unlock your potential, enhance your skills with breakthrough technologies and expertise, and…

Join our team!

Check our current job offers

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.