Przejdź do Treści
Ludovic Stauffer

Ludovic Stauffer

Regional Head of Operations

Executives

Delivery excellence

Click here for English

Jakie są najważniejsze korzyści dla osób zastanawiających się nad możliwościami rozwoju w Opolu?
W Capgemini można rozwijać się na wiele sposobów. W Opolu najwięcej możliwości rozwoju jest przede wszystkim w obszarze technicznego IT lub zarządzania, a także w pracy z automatyką i sztuczną inteligencją. Pracujemy z kilkoma technologiami, dzięki czemu pracownicy mogą się rozwijać w różnych kierunkach.

Jakie usługi świadczą obecnie pracownicy EUS w Opolu?
W Opolu zajmujemy się głównie świadczeniem usług IT dla firm związanych z branżą transportową, nieruchomościami czy służbą zdrowia. Ponieważ większość naszych klientów to firmy niemieckie, często pracujemy w tym języku obcym.

Czy możesz nam powiedzieć, jakie są plany rozwojowe EUS na przyszły rok?
Planujemy poszerzyć naszą ofertę o nowe usługi i nowe języki, a tym samym pozyskać nowych klientów. W przyszłym roku pojawią się również nowe możliwości pracy z automatyzacją, chatbotami i voicebotami.

Co według Ciebie wyróżnia Capgemini w Opolu?
Oddział w Opolu to nasza referencja w zakresie usług service desk w języku niemieckim. Od początku powstał, aby wspierać niemieckich klientów przez Agentów Service Desk, a teraz w Opolu jesteśmy pionierami w tej dziedzinie. Poza tym istnieje wiele innych możliwości rozwoju w centrum, a my wciąż szukamy osób do nowych ról. opportunities of growth within the center, and we are still expanding the new roles.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

What are the most crucial benefits for people thinking about the development opportunities in Opole?
There are many ways to grow in Capgemini. In Opole the opportunities are mostly in development in the area of technical IT or management, as well as in working with automation and artificial intelligence. We are working with few technologies, so employees can evolve in different directions.

What services are currently provided by EUS employees in Opole?
In Opole we are mainly providing IT services for companies related to the transport, real estate or healthcare industry. Because most of our customers are German companies, we often work in this foreign language.

Can you tell us what are the EUS development plans for the next year?
We are planning to expand our offer of new services and different languages, thereby acquire new customers. Next year new possibilities to work with automation, chatbots and voicebots will also arise.

What makes Capgemini in Opole stand out in your eyes?
Opole Center is our reference for service desk activities delivered in German. From the beginning it was created to support German customers by Service Desk Agents, and now in Opole we are pioneer in this area. Besides this, there are other many.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.