Przejdź do Treści
Inga Śliwkowska

Inga Śliwkowska

Business Transformation Manager

Experienced professionals

Business analysis

Strategy and Transformation

Click here for English version

#MyWayCapgemini

Jakie było Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini?
Dołączyłam do Capgemini Global Transition Team we wrześniu 2011 roku jako Junior Transition Manager. Interesowałam się zarządzaniem projektami, pracowałam jako Transition Manager, Project Manager dla wielu klientów w GTT, czy PMO, budując fundamenty pod przyszłą rolę GBS Transformation & Change Manager.

Pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o Capgemini to…
Kiedy myślę o Capgemini, myślę: „ludzie”. Ludzie, których poznałam, z którymi pracowałam i od których się uczyłam. Ludzie, których wspierałam we wspólnej pracy i osiąganiu sukcesów w różnych projektach i obszarach biznesowych. Mam ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, jednak poza śledzeniem i rozwijaniem metodyk projektowych, posiadam naturalne umiejętności komunikacyjne i skupiam się na budowaniu długich i silnych relacji. Uwielbiam pracować z ludźmi, każdą osobę, z którą pracuję, traktuję w sposób indywidualny, uwzględniając jej odczucia i sposób komunikacji. Dlatego właśnie zdecydowałam się rozwijać jako Change Manager.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Obecnie jestem odpowiedzialna za zarządzanie zmianą i komunikację  dla jednego z klientów GBS. Codziennie prowadzę spotkania i warsztaty z interesariuszami od strony klienta, omawiając wpływ zmian na ich zespoły oraz zarządzanie zmianą. Przygotowuję komunikację dla liderów i pracowników, wyjaśniając inicjatywy transformacyjne, wdrażane w ich organizacji.

Co cenisz sobie w pracy w zespole IFAO Consulting?
Zespół IFAO Consulting to zespół profesjonalistów, którzy inspirują i wspierają się nawzajem każdego dnia. Są wśród nas osoby o różnych doświadczeniach i obszarach specjalizacji, które pracując razem, tworzą unikalny zestaw umiejętności, pozwalający na osiąganie świetnych wyników. Zespół IFAO to eksperci, konsultanci GBS, managerowie, którzy budują bardzo efektywne rozwiązania end-to-end i dostarczają kompleksowe rozwiązania dla naszych klientów. Jednak najbardziej cenię sobie zespół IFAO za pielęgnowanie wartości „team spirit”. Tworzymy zespół specjalistów, którzy myślą nieszablonowo, inspirują i dzielą się doświadczeniem, motywują się nawzajem i są dla siebie mentorami. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy dobrymi kolegami, którzy wspólnie świetnie się bawią w pracy i po godzinach.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chce pracować w IFAO Consulting?
Zdecydowanie istnieje zestaw umiejętności, które są potrzebne i przydatne dla konsultanta. Myślę, że doświadczenie w pracy z projektami, jak również w dostarczaniu usług, czy zarządzaniu zespołami daje dobre zaplecze, na którym można budować swoją karierę w konsultingu –
rozwijając wiedzę, czy umiejętności w zakresie zarządzania projektami lub zarządzania zmianą. Jednak moim zdaniem kluczowy jest otwarty umysł, ale też chęć do nauki i podejmowania nowych wyzwań. Bazując na własnym doświadczeniu – wyjście o krok ze swojej strefy komfortu i podjęcie decyzji o zmianie może przynieść wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Choć na co dzień spędzam godziny na rozmowach z ludźmi, to w wolnym czasie lubię odkrywać ludzką naturę jeszcze bardziej. Interesują mnie badania nad ludzkimi emocjami, rozwojem i skuteczną komunikacją. Poza tym, zgłębiam swoją wiedzę w temacie mindfulness, odżywiania i zdrowego ciała. Uwielbiam robić zdjęcia, malować, biegać i ćwiczyć jogę. Daje mi to dużo energii, utrzymuje mój umysł i ciało w dobrej kondycji.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
I have joined Capgemini Global Transition Team in September 2011 as a Junior Transition Manager. I was passionate about project management and working as transition manager, project manager on multiple clients in GTT, PMO and delivery team, building foundation for the future role of GBS Transformation & Change Manager.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
When I think about Capgemini I think: “people”. People I have met, I have worked with, and learnt from. People I have supported working together and achieving successes on different projects and business areas. I have over 16 years of experience in project management, however, apart from following and developing project methodology I have natural communication skills and my focus is on building long and strong relationships. My heart was always close to the people site of change and I treat every person I work with in the individual way considering their feelings and communication style. That is why I have decided to develop as a change manager.

What is your typical working day like?
Currently, I am responsible for the change management & communication for the whole region for one of GBS clients. Every day I conduct meetings and workshops with senior stakeholders from client markets discussing impact on their teams, managing the change, and preparing communication to function leads and employees explaining transformation initiatives being implemented in their organization.

What do you value working in the IFAO Consulting team?
I find IFAO team as the team of professionals who inspire and support each other every day. We have number of people with different experience and area of expertise who by working together create unique set of skills allowing to achieve great results. We have process experts, GBS consultants, change managers, project managers, experts on tools and platform so really combining all this knowledge we build very efficient end to end solutions and provide complex deliverables for our clients. However, I value IFAO team for a great team spirit. We build a strong community of consultants who are thinking out of the box, inspiring and sharing experience, coaching, and mentoring each other. But most importantly, we are good colleagues having together a great time at work and after hours.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
To my mind there is a set of skills which are needed and useful for the consultant. I think experience in working on projects, as well as service delivery, or managing teams gives a good background to build on for future growth as consultant, developing process knowledge or project management or change management capabilities. However, in my opinion the key to the IFAO team door is open mind, eager to learn and don’t be afraid of new challenges. Based on my own experience – taking a one step from your comfort zone and decide to change can bring a lot of excitement and satisfaction from your work.

What do you enjoy the most in your spare time?
Although every day I spend hours talking to people, their emotions and different solutions, in my spare time I like to discover even more human nature. I am interested in research on human emotions, development and effective communication. Besides, I am also very interested in learning the latest information and practices regarding mindfulness, nutrition and body health. I love taking photos, painting, running and practicing asanas. It gives me a lot of energy, keeps my mind and body in good shape.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.