Przejdź do Treści
Claudio Piana

Claudio Piana

Technical Support and Logistics Specialist & Command Center

Experienced professionals

Portfolio and product management

Click here for English

#MyWayCapgemini

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Technical Support and Logistics Junior Specialist, zaraz po zakończeniu studiów inżynierskich.


Pierwsza myśl, jaka przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz, że Capgemini to…
Konsekwencja w wyznawanych wartościach, które znajdują odzwierciedlenie na co dzień w pracy. Mówię o Uczciwości, Odwadze, Zaufaniu, Wolności, Zabawie, Skromności i Duchu Zespołu, które są wyraźnie widoczne na wszystkich poziomach firmy. Cieszę się, że pracuję w tak otwartej i inkluzywnej firmie.


Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Każdy dzień w projekcie Sunpower jest nietypowy. Codziennie mierzymy się z nowymi wyzwaniami.
Skoro mowa o rutynach, to dwa razy w tygodniu spotykamy się w zespole, żeby porozmawiać, przeprowadzić burzę mózgów lub omówić najważniejsze tematy, a raz w tygodniu mamy spotkanie z naszym klientem – firmą Sunpower, aby rozwiązać lub przyspieszyć najtrudniejsze reklamacje paneli fotowoltaicznych.
Ponadto, będąc częścią zespołu Command Center, zajmuję się również okazjonalnymi zgłoszeniami doraźnymi, automatyzacją procesów i utrzymaniem istniejących raportów, co pomaga mi utrzymywać kontakty również z członkami innych zespołów.


Co cenisz w pracy w swoim zespole?
Różnorodność jest wielką wartością w moim projekcie. Mój zespół składa się z ludzi pochodzących z różnych krajów, a nawet różnych kontynentów, a więc różniących się kulturą. Jestem pod wrażeniem sposobu, w jaki się komunikujemy i znajdujemy wspólne rozwiązanie w ramach jednego celu: „Zadowolenia Klienta”.


Jakie zdolności powinna posiadać osoba, która chce pracować w obszarze logistyki?
Doświadczenie i umiejętności są zawsze mile widziane, ale to nie wszystko.
Moim zdaniem kluczem do sukcesu pracownika, nie tylko z obszaru logistyki, jest duch zespołu, uczciwość i odwaga. Z drugiej strony pracodawcy i liderzy powinni dobrze zorganizować
onboarding i pokazać możliwości rozwoju, aby pracownicy dali z siebie wszystko i wykorzystali swój potencjał.


Co najbardziej lubisz w wolnym czasie?
Na pierwszym miejscu zawsze stawiam rodzinę. Lubię spędzać czas z żoną i córką, chodzić z nimi na spacery lub zabierać je nad Wisłę.
Ponadto lubię podróżować, odkrywać nowe miejsca i kulturę.
Lubię też biegać, jeździć na rowerze i pływać.
Dodatkowo pasjonuję się nowoczesnymi technologiami IT, więc również chętnie spędzam wolny czas na poznawaniu zaawansowanych narzędzi Excel i języka programowania Java lub uczęszczam na dodatkowe kursy z Clouds i DevOps.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy


Your first position at Capgemini was…
Technical Support and Logistics Junior Specialist, straight after my engineering studies.


First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
The consistency in their values that are reflected on daily basis at work. I am talking about Honesty, Boldness, Trust, Freedom, Fun, Modesty, and Team Spirit that clearly visible on all level of the company. I am fortunate to be an employee of such an opened company.


What is your typical working day like?
Each day in Sunpower project is atypical, every day looks different, every day a new challenge, positively talking.
Talking about routines, we meet two times a week to align, brainstorm or discuss the most important topics, and once a week we have a meeting with our client – Sunpower, to solve or speed up the trickiest claims to the photovoltaic panels.
Moreover, being part of the Command Center team, I am also involved in occasional ad-hoc reporting request, automation of processes and maintaining of existing reports which helps me to communicate and keep in touch with other teams’ members.


What do you value working in your team?
Diversity is a great value in my project. My team is composed by people coming from different countries or even different continents, so with different culture. I am impressed by the way we communicate and find common solution within a mean purpose: “The Client Satisfaction”.


What capabilities should present a person who wants to work in the Supply Chain Team?
Experiences and skills are always welcome, but this is not all what is needed.
Not only for supply chain, but Team spirit, along with honesty, modesty and boldness are the keys for the success of an employee in my opinion. On the other side, employers and leaders should prepare a smooth path and a well-organized onboarding training to let the employees give the best of themselves.


What do you enjoy the most in your spare time?
I put family first. I enjoy spending time with my wife and my daughter, go for a walk with them or bring them to the lake in Cracow.
Furthermore, I enjoy travelling and discover new places and new cultures.
I also enjoy running, ride the bike and swimming.
Last, but not least, I am passionate about IT modern technologies so, I spend time developing excel and Java tools or attending some extra-curricular courses in Clouds and DevOps.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.