Przejdź do Treści
Ana-Maria Irimia

Ana-Maria Irimia

Business Transformation Consultant

Experienced professionals

Business analysis

Strategy and Transformation

Click here for English

#MyWayCapgemini

Twoja pierwsza rola w Capgemini to…
Dołączyłam do Capgemini w tym samym roku, w którym przeprowadziłam się do Krakowa z Bukaresztu, czyli w 2016 roku, a moim pierwszym stanowiskiem było stanowisko Specjalistki ds. Procesów Finansowo-Księgowych z językiem włoskim.

A jak wyglądała Twoja ścieżka w Capgemini?
Zaczynałam w Capgemini, mając już pewne doświadczenie w świecie korporacyjnym. Od tego czasu wciąż stawiam sobie wyzwania, aby uczyć się nowych umiejętności i rozwijać swoją karierę. Pamiętam, że na początku zajmowałam się procesowaniem faktur w Accounts Payable, gdzie poznałam wielu świetnych ludzi. Po jakimś czasie zdecydowałam się wyjść ze swojej strefy komfortu i zmieniłam projekt. Zmieniłam stanowisko na Liderkę Zespołu. Skupiałam się wtedy głównie na rozwijaniu umiejętności przywódczych oraz budowaniu i wspieraniu swojego zespołu. Teraz skupiam się na pracy w konsultingu, dlatego dołączyłam do IFAO Consulting, gdzie uczę się i rozwijam nowe umiejętności.

Pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o Capgemini to…
Różnorodność. Capgemini jest globalnym przedsiębiorstwem, w którym istnieje wiele możliwości na zbudowanie swojej ścieżki kariery. Samo środowisko pracy jest tutaj też bardzo różnorodne, również w zakresie posiadanego doświadczenia i wiedzy.

Jak wygląda Twój typowy dzień w pracy?
Dla mnie w IFAO Consulting nie ma typowego dnia pracy. Wszystko zależy od tego, jaki projekt mi przydzielono i jakie zadania mam do wykonania. Jedyne typowe zajęcie w ciągu dnia to moja poranna kawa 😊 i udział w różnych spotkaniach.

Co najbardziej cenisz w pracy w zespole IFAO Consulting?
Najbardziej cenię sobie elastyczność. Nie ma ani jednego takiego samego dnia. W IFAO Consulting mam możliwość stawiania sobie wyzwań i zmiany projektów, dzięki czemu stale uczę się nowych umiejętności od naprawdę wspaniałych ludzi. Istnieje również system wsparcia, więc gdy ktoś z nas potrzebuje pomocy przy jakimś zadaniu, dzielimy się ze sobą swoją wiedzą i wspólnie rozwiązujemy problem. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że Twój zespół Cię wspiera 😊

Czym powinna się cechować osoba, która chciałaby rozpocząć pracę w zespole IFAO Consulting?
Osoba, która chciałaby dołączyć do IFAO Consulting powinna przede wszystkim mieć otwarty umysł i pozytywne nastawienie. To środowisko się ciągle zmienia, klienci są różni i mają różne wymagania, więc utrzymywanie otwartego umysłu na to wszystko może mieć duże znaczenie. Innym ważnym atrybutem jest duch zespołowy, umiejętność dawania z siebie wszystkiego, gdy jesteś w zespole i wspieranie kolegów. Najpierw pracujemy z ludźmi, a potem z procesami.

4 przymiotniki, które opisują Twoją karierę to…
Pasjonująca, czasem zaskakująca, rozwijająca się i satysfakcjonująca

A poza pracą? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Mam roczną córeczkę, stąd większość wolnego czasu spędzam z nią na zabawach. 😊 Lubię jak najwięcej przebywać na zewnątrz, ponieważ w pracy spędzam czas głównie przed komputerem. Poza tym uwielbiam spędzać czas z przyjaciółmi.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
I joined Capgemini the same year I moved to Kraków from Bucharest. It was 2016 and my first position was Finance and Accounting Process Specialist with Italian.

What was your path at Capgemini like?
I started in Capgemini with already some experience in the corporate world, and since then I have challenged myself to learn new skills and progress in my career path. I remember I started with processing invoices in Accounts Payable and meeting great people along the way, but after some time I went out of my comfort zone and changed the project.
I have switched positions, becoming Team Leader and focusing on leadership skills and how to build and support a great team.
Now my focus is working in consulting, and this is the reason I joined IFAO Consulting, where I continue to learn and develop new attributes.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
Diversity, because Capgemini is a global company and there is diversity within the possibilities that one can explore to build a career path. There is diversity within the work environment and within the experience and knowledge that people have here.

What does your typical day at work look like?
There is no typical day for me at IFAO Consulting. It all depends on what project I am assigned to and what tasks I have to complete. The only typical activities in a day are my morning coffee 😊 and participating in different meetings.

What do you value most about working in the IFAO Consulting Team?
What I value the most is flexibility. There isn’t one day that is the same as another. In IFAO consulting, I have the possibility to challenge myself and change projects, so I am constantly learning new skills from great people. There is a supporting system when any of us needs help with a task and the knowledge is shared between us. It is a great feeling knowing that your team has your back 😊

What should a person who would like to start working in your team have?
A person that would like to join IFAO Consulting should be open-minded and have a positive attitude firstly. This environment is changing, the clients are different and have different requirements, so keeping an open mind to all of these could make a big difference. Another important attribute is team spirit, being able to do your best when you are in a team and supporting your colleagues. We work with people before we work with processes.

4 adjectives that describe your career are…
Passionate, sometimes surprising, progressing and rewarding

And outside of work? What do you like to do most in your spare time?
Since I have a one-year daughter in most of my free time, I am doing some fun activities with her. 😊 I like to be as much as possible outside as most of my work time I’m sitting in front of the computer and I do enjoy nice time spent with friends.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) plays a key role in creating the next generation of…

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.