Przejdź do Treści
Alessandro De Simone

Alessandro De Simone

Technical Support and Logistics Specialist

Experienced professionals

Portfolio and product management

#MyWayCapgemini

Click here for English

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Junior Technical Support and Logistics Specialist.

Pierwsza myśl, która przychodzi na myśl, kiedy myślisz, że Capgemini to…
Myślę, że międzynarodowa przestrzeń, w której każdy może znaleźć swoje zawodowe spełnienie. Pracowałem w różnych firmach i nigdy nie widziałem tyle uwagi poświęcanej ludziom i ich rozwojowi osobistemu i zawodowemu jak tutaj.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Mój typowy dzień pracy składa się głównie z interakcji i wymiany doświadczeń z kolegami z którymi współpracuję. Pomagamy sobie nawzajem w wykonywaniu naszych zadań. Chociaż praca zdalna ograniczyła fizyczne interakcje w ostatnich latach, widzę, że narzędzia dostarczane przez firmę pomagają nam pozostać w kontakcie.

Co cenisz w pracy w swoim zespole?
Jak już wspomniałem, silne relacje ze współpracownikami pomagają w pracy. W niektórych przypadkach pomaga również w życiu prywatnym. Wszyscy mamy życie poza biurem i wszyscy szanujemy swoje prywatne życie.

Jakie zdolności powinna posiadać osoba, która chce pracować w obszasze logistyki?
Myślę, że najważniejszą cechą osobowości jest empatia. Często jesteśmy zmuszeni do pośpiechu i proszenia o szybkie odpowiedzi lub działania. Zrozumienie, że inni nie są maszynami, ale ludźmi takimi jak ja, którzy mogą popełniać błędy lub mieć zły dzień, jest niezbędne, aby pracować w zespole.

Co najbardziej lubisz w wolnym czasie?
Mam świetną rodzinę, lubię z nimi spędzać czas, chodzić na basen czy spacerować po parku. Mam też ogromną pasję do kina, pasję, którą dzielę również z żoną.
Jednak jest coś, co lubię robić, co nie dotyczy mojej rodziny. Jestem miłośnikiem piwa. Proszę nie zrozumcie mnie źle, nie piję piwa codziennie, ani też jakiegokolwiek piwa. Lubię szukać konkretnych rodzajów i delektować się nimi na spokojnie starając się wyłapać każdy zapach i każdy smak jaki mogą w sobie zawierać. Ponadto od kilku lat jestem piwowarem domowym
.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
Technical Support and Logistics Junior Specialist

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
I think it is an international reality where every person can find their own professional fulfilment. I have worked in various companies and I have never seen so much attention to people and their personal and professional growth as here.

What is your typical working day like?
My typical working day is made up of interactions, comparisons and exchanges with colleagues, who play a fundamental role in carrying out my activities and those of the group.
I speak obviously of an interdependent relationship as I too help colleagues in carrying out their activities.
Even though remote working has reduced physical interactions in recent years, I’ve seen that the tools provided by the company help us keep in touch.

What do you value working in your team?
As already mentioned, the strong relationship with colleagues helps in the work. In some cases, it also helps in private life. We all have lives outside the office and we all respect each other’s lives.

What capabilities should present a person who wants to work in the Supply Chain Team?
I think the most important personal characteristic is empathy. We are often forced to be in a hurry and ask for quick answers or actions. Understanding that others are not machines, but people like me, who can make mistakes or who can have a bad day, is essential to remain a good work team.

What do you enjoy the most in your spare time?
I have a nice family, I like spending time with them, going to the pool or walking in the park with my daughters. I also have a strong passion for cinema, a passion that I fortunately share with my wife. However, there is something I like to do that doesn’t involve them, I’m a beer lover. Please don’t think badly, I don’t drink every day and any beer. I like to look for particular ones and savor them calmly trying to catch every smell and every taste they may contain.
Also, I’m a homebrewer since a few years.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.