Przejdź do Treści
Aleksandra Kutek

Aleksandra Kutek

Business Transformation Manager

Experienced professionals

Business analysis

Strategy and Transformation

Click here for English

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Business Transformation Manager.

Pierwsza myśl, jaka przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz, że Capgemini to…
Wspaniali ludzie, fantastyczna atmosfera i wiele możliwości rozwoju.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Pracuję w zespole IFAO Consulting i tam nie ma typowego dnia pracy.
Pracujemy nad różnego rodzaju projektami w celu wsparcia naszych klientów i codziennie zajmujemy się czymś innym. Jednego dnia przeglądamy z klientem wszystkie procesy finansowe, innego dnia musimy przygotować propozycję potencjalnych projektów transformacyjnych wraz z planem wprowadzenia, a czasem dokonujemy oceny, która technologia byłaby najbardziej efektywna dla klienta.

Jakie niezwykłe lekcje wyciągnąłeś z pracy w zespole IFAO Consulting?
Nauczyłam się, że pomimo hierarchicznej struktury można awansować nawet wtedy, gdy bezpośredni przełożony się nie zmienia, a sam awans, tak naprawdę, zależy od Twoich umiejętności i osiągnięć.

Co cenisz w pracy w zespole IFAO Consulting?
Bardzo cenię sobie elastyczność i zmieniające się zadania. Czuję, że mogę się wiele nauczyć od różnych ludzi, którzy są bardzo otwarci i wspierający. Ponadto często organizowane są spotkania, podczas których wymieniamy się informacjami i dzielimy doświadczeniem pracy przy różnych projektah. To jest to, co mnie najbardziej inspiruje.

Jakie zdolności powinna posiadać osoba, która chce pracować w IFAO Consulting?
Myślę, że najważniejsze jest doświadczenie w procesach finansowych (tj. zobowiązania, wnioski kasowe) i zrozumienie potencjalnych wyzwań, jakie mogą napotkać nasi klienci. Osoba ta powinna również mieć pozytywne podejście i być graczem zespołowym, gotowym do wspierania innych w razie potrzeby.
Poza tym największym atutem jest nieszablonowe myślenie, kreatywność i chęć poznawania nowych technologii.

Twoje najlepsze wspomnienie z Capgemini to:
Kiedy klient był naprawdę wdzięczny za wykonaną przeze mnie pracę. Takie chwile sprawiają, że ​​czuję, że moja praca ma cel i może prowadzić do pozytywnych zmian.

Co najbardziej lubisz w wolnym czasie?
Lubię spędzać czas bardzo aktywnie. Zwykle chodzę na spacery, biegam lub chodzę na siłownię.

Jakie jest Twoje największe osiągnięcie zawodowe w Capgemini?
Moim największym dotychczasowym osiągnięciem było zaprojektowanie obiegów finansowych w ServiceNow oraz doradztwo przy wdrożeniu narzędzia OCR dla Accounts Payable.

Co radzisz osobom, które chcą rozwijać się w Capgemini w zespole IFAO Consulting?
Bądź otwarty, bo każdego dnia możesz nauczyć się czegoś nowego. Możliwości rozwoju jest tak wiele. Po prostu rozejrzyj się, zadawaj pytania, słuchaj, co dzieje się w firmie i współpracuj ze swoim menedżerem. Na pewno będzie wspierał Twoją karierę.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

In Capgemini since: 2021
Hobbies: healthy lifestyle, gym, travelling

Your first position at Capgemini was…
A Business Transformation Manager.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
Great people, fantastic atmosphere and a lot of opportunities to grow.

What is your typical working day like?
I work in IFAO Consulting team and there is no typical working day. We work on different kind of projects supporting our clients and everyday there is something else to do. One day we are reviewing all the finance processes with the client, the other day we need to prepare proposal of potential transformation projects along with roadmap and sometimes we make assessment which technology could be implemented with tangible outcomes for our client business.

What unusual lessons have you learned from working in the IFAO Consulting team?
I have learned that despite hierarchical structure you can be promoted even though your direct manager doesn’t move, and it really depends on your skills and achievements.

What do you value working in the IFAO Consulting team?
I really value flexibility and dynamic assignments on projects. I feel I can learn a lot from different people, who are very open and supportive. Additionally, there are frequent meetings organized to share news about latest technology insights or projects that has been completed by different teams. It is something that inspire me the most.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
I think the most important is experience in finance processes (i.e. accounts payable, cash application) and understanding the potential challenges that our clients may have. The person should also have a positive approach and be a team player, ready to support others if needed.
On top of above the biggest asset is thinking outside the box, creativity, and eagerness to learn about new technologies.

Your best memory with Capgemini is:
When the client was really grateful for the work I have done. That little moment makes me feel my work have a purpose and can drive positive change.

What do you enjoy the most in your spare time?
I like to spend my time very active. I usually go walking, running or I go to the gym.

What is your greatest professional achievement at Capgemini?
My greatest achievement so far was design of finance workflows in ServiceNow and advisory during implementation of OCR tool for Accounts Payable.

What is your advice to people who want to develop at Capgemini in the IFAO Consulting team?
Be open as every day you can learn something new. There are so many possibilities to grow. Just have a look around, ask questions, listen about what is going on in the company and work along with you manager. Definitely he/she will support your career.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.