Przejdź do Treści
Agata Gintowt

Agata Gintowt

Junior Database Administrator

Students and graduates

Cloud infrastructure management

Data and AI

Click here for English

#MyWayCapgemini

Jak wyglądały Twoje początki w Capgemini?
Praca w Capgemini jest moją pierwszą pracą. Wcześniejszym doświadczeniem zawodowym były praktyki oraz staż. Na początku uczestniczyłam w szkoleniach, które pozwoliły mi lepiej poznać wizję i wartości Capgemini oraz lepiej zrozumieć podejście do pracy. Trafiłam na zespół, który był akurat w trakcie KT (Knowledge Transfer), dzięki czemu razem z zespołem mogłam poznać wymagania klienta oraz środowisko w którym aktualnie pracujemy. Mimo, że zespół składa się z osób mieszkających w różnych miejscach w Polsce i szczególnie na początku kontakt był głównie online, udało mi się szybko zaklimatyzować, ponieważ wszyscy w zespole są bardzo otwarci i przyjaźni. W ciągu tego roku przeszłam wiele szkoleń technicznych i zdobyłam nową, przydatną wiedzę.

A jak wyglądała Twoja ścieżka w Capgemini?
Moje stanowisko w Capgemini nie zmieniło się, natomiast na początku moje obowiązki były niewielkie, głównie doszkalanie i obserwowanie kolegów, ewentualnie wykonywanie zadań pod okiem kogoś z zespołu. Z czasem nabrałam doświadczenia, jak i większej pewności. Coraz więcej rzeczy mogłam robić samodzielnie. Często zgłaszałam się do różnych zadań łatwiejszych i trudniejszych, dzięki którym mogłam się wykazać, nabrać wprawy, jak i nauczyć nowych umiejętności.

Pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o Capgemini to…
Rozwój. Capgemini jako grupa współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi oraz organizuje wiele szkoleń na różne tematy. Jest również myPath, który umożliwia każdemu wybór ścieżki dla siebie i rozwój w jej kierunku. Każdy zespół dostaje również określony budżet, który może przeznaczyć na szkolenia, aby rozwijać technologię w ktorej pracuję.

Jak wygląda Twój typowy dzień w pracy?
Rozwiazywanie incydentów, wykonywanie skryptów oraz wprowadzanie zmian ustalonych z klientem lub majacych na celu usprawnienie działania systemów oraz monitorowanie wydajności baz. Codzienne spotkanie z zespolem, na którym omawiane są bieżące sprawy oraz planowane przyszłe zadania. Kilka razy w tygodniu spotkanie z klientem, aby na bieżąco informować o problemach, ulepszeniach, zmianach.

Co najbardziej cenisz w pracy w Capgemini?
Ludzi. Trafiłam na naprawdę świetny zespół. Mam wrażenie, że wszyscy dobrze się dogadują jak i są chętni na pomoc drugiemu zarówno w sprawach biznesowych, jak i prywatnych. Również jeśli chodzi o osoby spoza zespołu, z którymi współpracujemy, nigdy nie miałam problemu z dogadaniem się.

Czym powinna się cechować osoba, która chciałaby rozpocząć pracę w Twoim zespole?
Taka osoba napewno powinna być otwarta na pracę zespołową, lubić wyzwania i rozwiązywanie różnych problemów. Powinna również posiadać umiejętności organizacyjne i chęć rozwoju/nauki.

4 przymiotniki, które opisują Twoją karierę to…
wymagająca, interesująca, satysfakcjonująca, rozwojowa

A poza pracą? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Wolny czas lubię spędzać z przyjaciółmi, jeździc na koncerty oraz festwiale muzyczne, podróżować oraz gotować.

Zobacz, jak może wyglądąć Twoja kariera w zespole Cloud & Infrastructure Services!

Cloud & Infrastructure Services

Dołącz do zespołu i rozwijaj się w dziedzinie Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server czy End User Computing.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

How did your work look at the very begining?
Working at Capgemini is my first job. Previous professional experience were internships. At the beginning, I participated in trainings that allowed me to better understand the vision and values ​​of Capgemini. I came across a team that was in the process of KT (Knowledge Transfer), thanks to which, together with the team, I could learn about the client’s requirements and the environment in which we currently work. Although the team consists of people living in different places in Poland, and especially at the beginning, contact was mainly online, I managed to settle in quickly because everyone in the team is very open and friendly. During this year I have undergone many technical trainings and gained useful knowledge.


What was your path at Capgemini like?
My position in Capgemini has not changed, but at the beginning my tasks were small, mainly training and observing colleagues, possibly performed under the supervision of someone from the team. Over time, I gained experience and more confidence. I was able to do more and more things on my own. I often applied for various easier and more difficult tasks, thanks to which I could prove myself, gain skills and learn new skills.


The first thought that comes to your mind when you think about Capgemini is…
Development. Capgemini as a group cooperates with many training companies and organizes many trainings on various topics. There is also myPath, which allows everyone to choose a right path for themselves and develop in its direction. Each team also gets a specific budget that can be spent on training to develop the technology in which we work.


What does your typical day at work look like?
Resolving incidents, executing scripts and introducing changes agreed with the client or aimed at improving the operation of systems as well as monitoring the performance of databases. W also have daily meeting with the team to discuss current issues and plan future tasks. Meeting with the client several times a week to keep them informed about problems, improvements and changes.

What do you value most about working at Capgemini?
People. I got a really great team. I have the impression that everyone gets along well and is willing to help each other in both business and private matters. Also when it comes to people from outside the team with whom we work, I’ve never had a problem getting along.

What should a person who would like to start working in your team have?
Such a person should definitely be open to teamwork, like challenges and solving various problems. They should also have organizational skills and a willingness to develop and learn.


4 adjectives that describe your career are…
demanding, interesting, satisfying, developmental


And outside of work? What do you like to do most in your spare time?
I like spending my free time with friends, going to concerts and music festivals, traveling and cooking.

Check how your career in Cloud & Infrastructure Services Team can look like!

Cloud & Infrastructure Services

Join the team and develop in the field of Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server or End User Computing.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.

Do naszych zespołów poszukujemy także osób mających bogate doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywaniu technologii do realizacji celów biznesowych.