Przejdź do Treści
Capgemini_Client-Stories_RED-ELECTRICA-GROUP
Client story

RED ELÉCTRICA GROUP LIDEREM W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DZIĘKI WSPARCIU CAPGEMINI INVENT

Prace Capgemini Invent dostarczyły firmie Red Eléctrica potężne narzędzie do oceny pozytywnych efektów zewnętrznych generowanych przez strategię firmy oraz do określenia jej rentowności i wydajności.

Klient: Red Eléctrica de España
Region: Europa
Sektor: Energetyka i usługi komunalne

Wyzwanie: Red Eléctrica potrzebowała narzędzia, które umożliwiłoby jej pomiar wpływu inicjatyw na zrównoważony rozwój w ramach planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rozwiązanie: dzięki partnerstwu z Capgemini Invent firma wprowadziła narzędzie, które pomaga wyznaczać mierzalne cele i prognozować ich realizację z biegiem czasu.

Korzyści:
mechanizmy ciągłej oceny i doskonalenia w celu maksymalizowania wpływu inicjatyw;
lepsze podejmowanie decyzji poprzez dodanie nowych zrównoważonych inicjatyw do planu działania;
bardziej wydajny plan działań dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki analizie kosztów i zalet inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Red Eléctrica Group jest spółką holdingową oraz wyłącznym agentem i operatorem przesyłu (OSP) krajowego systemu elektroenergetycznego w Hiszpanii. Firma pomaga autonomicznym społecznościom opracowywać plany energetyczne, które określają, jak będzie wyglądał system elektroenergetyczny w średniej i długiej perspektywie, do tego rozwija i utrzymuje infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej w innych regionach oraz opracowuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby sprostać nowym wyzwaniom w sektorach energii elektrycznej i telekomunikacji. Celem tych działań jest wspieranie przejścia na energię odnawialną oraz łączności w celu budowania zrównoważonej przyszłości.

Red Eléctrica słynie na całym świecie ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i opracowywanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2018 roku firma została sygnatariuszem i członkiem Circular Economy Pact, który zobowiązuje przedsiębiorstwa do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju modeli odpowiedzialnej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości. W 2019 roku, w ramach realizacji tego zobowiązania, Red Eléctrica opracowała plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym do 2030 roku, w którym określono strategię i wytyczne potrzebne do tego, aby w tym czasie firma stała się liderem we wdrażaniu metodologii w tym zakresie.

Aby skutecznie i obiektywnie zarządzać procesem transformacji, w Red Eléctrica zdecydowano, że potrzebne jest narzędzie, które pozwoli na pomiar wpływu inicjatyw firmy na zrównoważony rozwój w ramach realizowanego planu działania. Umożliwiłoby to organizacji wyznaczanie mierzalnych celów, prognozowanie ich w czasie i ich regularny pomiar.

Red Eléctrica planowała zmonetyzować te cele, aby ustanowić jedną jednostkę miary w odniesieniu do wszystkich wymiarów zrównoważonego rozwoju środowiska (emisji gazów cieplarnianych, emisji zanieczyszczeń, odpadów niebezpiecznych, zużycia wody i zasobów materialnych itp.). Firma poprosiła Capgemini o pomoc w opracowaniu modelu i narzędzia do monetyzacji wpływu na zrównoważony rozwój oraz o zastosowanie ich w biznesowym planie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Lepsze zrozumienie wpływu na zrównoważony rozwój

Red Eléctrica i Capgemini Invent wspólnie opracowały model obliczania wartości pieniężnej indywidualnych i łącznych wkładów na rzecz zrównoważonego rozwoju, które wynikają z działań firmy w ramach jej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym. Prace te dostarczyły firmie Red Eléctrica potężne narzędzie, które wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o wpływ inicjatyw zrównoważonego rozwoju organizacji i ich bezpośrednie oddziaływanie na rachunek zysków i strat. W rezultacie firma jest teraz w stanie oceniać pozytywne zewnętrzne efekty generowane przez jej strategię oraz określać jej wykonalność i efektywność.

Model ten pozwala spieniężyć wpływ inicjatyw uwzględnionych w planie działania w oparciu o pięć wymiarów gospodarki o obiegu zamkniętym: materiały, wodę, energię, emisje gazów cieplarnianych i emisje zanieczyszczeń oraz odpady i zanieczyszczone gleby. Obejmuje to kompleksowy cykl życia zasobów, począwszy od pozyskania i przekształcenia surowców, a skończywszy na ich unieszkodliwieniu lub odzyskaniu.

Rezultaty

Realizacja strategii gospodarki o obiegu zamkniętym pokazuje czołową rolę Red Eléctrica Group w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, stawiając ją na czele stawki. Dysponowanie modelem, który pozwala monetyzować wpływ na zrównoważony rozwój, sprawiło, że Red Eléctrica jest globalnym liderem we wdrażaniu tego typu narzędzi.

Korzyści płynące z wdrożenia modelu:

• ustalenie mierzalnych celów wpływu strategii na analizowane aspekty zrównoważonego rozwoju;

• monitorowanie rzeczywistego wpływu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju;

• wdrożenie mechanizmów ciągłej oceny i doskonalenia w celu maksymalizowania wpływu inicjatyw;

• równoważenie zasobów w celu wspierania rozwoju inicjatyw o większej zdolności do generowania pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój;

• lepsze podejmowanie decyzji poprzez dodanie nowych zrównoważonych inicjatyw do planu działania;

• poprawa skuteczności planu działań dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki analizie kosztów i zalet inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju;

• poprawa przejrzystości celów i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju;

• wykazanie wkładu firmy w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym;

Współpraca między REE i Capgemini Invent

Firmy spędziły sześć miesięcy na wspólnych pracach nad projektem, który obejmował cztery obszary pracy:

• określenie metodologii kwantyfikacji i monetyzacji w celu pomiaru wpływu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju;
• opracowanie narzędzia do raportowania i monetyzacji;
• analizę i monetyzację wpływu inicjatyw w ramach planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym;
• analizę i ocenę rezultatów działań na rzecz monetyzacji planu działania oraz zaleceń w tym zakresie.

Takie podejście stworzyło okazję do wykazania zaangażowania firmy w zrównoważoną transformację. Inicjatywy zawarte w planie działań gospodarki o obiegu zamkniętym obejmują całą organizację i wiele obszarów jej działalności. Kluczowe dla powodzenia projektu było zaangażowanie i udział wszystkich obszarów, w szczególności zrównoważonego rozwoju, który prowadził projekt z ramienia Red Eléctrica.