Ga direct naar inhoud

Genetwerkt samenwerken

Capgemini
2018-11-16

‘Internationaal samenwerken’ was het thema van het symposium ‘Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)’ dat op donderdag 15 november plaatsvond in Rotterdam. Samenwerken is ook de kern van een tijdens dit congres aangekondigde innovatieve pilot tussen de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini. Doel van deze pilot is te onderzoeken wat de IT-markt en de Koninklijke Landmacht voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van het effectief vergaren, uitwisselen en managen van (externe) IT-kennis.

Met het programma ‘De Adaptieve Krijgsmacht’ bouwt de Koninklijke Landmacht aan een wendbare organisatie die snel kan anticiperen op veranderende omstandigheden. Om dit vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de kracht van open samenwerking tussen civiele en militaire organisaties. De kern is dat de Landmacht niet langer altijd materieel of personeel moet willen bezitten, maar dat het veel belangrijker is dat het erover kan beschikken als dat nodig is. Daarvoor is samenwerking met partners onontbeerlijk.

Om te onderzoeken hoe een dergelijke samenwerking op het gebied van IT vorm kan krijgen, start de Landmacht samen met CGI en Capgemini een verkenning naar de overeenkomsten en verschillen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden in de samenwerking tussen een civiel bedrijf en een militaire organisatie. De aanleiding is de aanstaande oprichting, in februari 2019, van het C2-OndersteuningsCommando (C2OstCo), waarmee een aantal bestaande onderdelen worden samengevoegd in een nieuwe organisatie met als hoofdtaak het verzorgen van communicatieverbindingen en van communicatiesystemen voor de Landmacht in de breedste zin van het woord.

Het is de ambitie dat deze oprichting geïntegreerd plaatsvindt: met partnerbedrijven die kunnen ondersteunen in de besluitvorming en bij de inrichting van een kenniscentrum.

In deze pilot zijn CGI en Capgemini intensief betrokken bij de bovengenoemde oprichting om bij te dragen aan een goed opererend C2OstCo uitgevoerd door IT Professionals die qua kennis en kunde gelijkwaardig zijn aan de IT professionals in de “markt”.

Het effectief vergaren, gebruiken, uitwisselen en managen van (externe) kennis voor Defensie in het algemeen en de Koninklijke Landmacht in het bijzonder, is een essentieel onderdeel voor de doorontwikkeling van de krijgsmacht. Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken, ook op IT gebied, is een andere samenwerkingsvorm tussen Defensie en de industrie noodzakelijk. Een gegeven is dat de IT (netwerk)wereld continu verandert en dat netwerkkenniscapaciteit bij draagt aan het effectief optreden. Een stabiele IT (netwerk)kennisopbouw en –ontwikkeling is dan ook randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling van Defensie. Defensie kan evenwel niet zonder externe kennis en niet zonder externen met kennis van Defensie om deze doorontwikkeling mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het op te richten C2OstCo. Met de Defensienota 2018 en de ‘total force’ gedachte is het bij het uitstek het moment om deze andere samenwerking waar te maken.