Ga direct naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding

Door toegang te verkrijgen tot en te surfen op de website van Capgemini (de “vennootschap”) of door enige content van die website te gebruiken of te downloaden, gaat u akkoord met en aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website

Alle materiaal op de website van de vennootschap wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en dient niet te worden opgevat als een commercieel aanbod, een licentie, of als een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de vennootschap. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor uw eigen onafhankelijke onderzoek.

De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land en/of zal niet altijd toegankelijk zijn.

3. Bereikbaarheid van de website

De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website. De vennootschap behoudt zich het recht voor, om voornamelijk in verband met onderhoudswerkzaamheden en zonder voorafgaande berichtgeving, (i) de functionaliteiten van de website te wijzigen en/of (ii) de toegang tot de website (gedeeltelijk) op te schorten, onderbreken of beperken.

Links naar websites van derden worden uitsluitend voor gemaksdoeleinden verstrekt en behelzen geen goedkeuring of instemming door de vennootschap met betrekking tot de verbonden websites (zelfs als zij het logo van de vennootschap bevatten) aangezien dergelijke websites buiten de zeggenschap van de vennootschap vallen. Derhalve kan de vennootschap niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van verbonden websites of daarop vermelde links. Daarom doet u er goed aan uzelf te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere mogelijke vernietigende programma’s die aanwezig kunnen zijn op websites van derden. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden van de websites van derden door te nemen en na te leven.

5. Intellectuele eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, auteursrecht, ontwerpen, sui generis recht van de fabrikant van de databank, etc.) en is de exclusieve eigendom van de vennootschap.

Alle materiaal op de website, zoals teksten, gegevens, illustraties, afbeeldingen, geluiden, videobeelden, logo’s, icoontjes of HTML-codes, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft de eigendom van de vennootschap of derden.

U kunt dit materiaal in overeenstemming met de beginselen van het intellectuele eigendomsrecht voor privé- en niet-commerciële doeleinden kopiëren, downloaden of printen. Ander gebruik van de inhoud van de website van de vennootschap zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap is verboden. U dient zich daarom te onthouden van het maken van enige aanpassing van de inhoud van de website van de vennootschap.

Het niet naleven van bovenstaande verplichtingen kan worden aangemerkt als vervalsing en/of oneigenlijke concurrentie met civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg.

De geregistreerde merken van de vennootschappen betreffen onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

  • Rightshore®
  • Collaborative Business Experience (logo) ®
  • Capemini ®, haar logo en de schop
  • Sogeti logo

Alle andere merken die geen eigendom zijn van de vennootschap en vermeld staan op de website van de vennootschap zijn eigendom van derden, die al dan niet aangesloten en gelinkt zijn aan of gesponsord zijn door de vennootschap of een derde.

Indien u op de hoogte bent van een schending van de intellectuele eigendommen van de vennootschap of van mening bent dat uw intellectuele eigendommen worden geschonden door enige inhoud van de website van de vennootschap, wordt u verzocht om een e-mail te sturen naar IPRinfringements.nl@capgemini.com.

In het voorkomende geval wordt u verzocht om zo veel mogelijk details te verstrekken (bijvoorbeeld: een beschrijving van de beweerde schending van intellectuele eigendommen, een beschrijving van de locatie van de inhoud waarvan u beweert dat die inbreuk maakt, etc.). Houd er rekening mee dat bijlagen bij uw e-mail onder geen beding zullen worden geopend.

6. Garantie en aansprakelijkheid

Alle materiaal, inclusief downloadbare software, op de website van de vennootschap wordt «as is» en zonder enige garantie verstrekt (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht). Onder geen enkele omstandigheid garandeert de vennootschap een onafgebroken toegang tot de website van de vennootschap. Hoewel de vennootschap zich naar redelijkheid zal inspannen om via haar website betrouwbare informatie te verstrekken, garandeert de vennootschap geenszins dat deze website vrij is van onjuistheden, fouten en/of weglatingen, virussen, wormen, Trojaanse paarden, etcetera, of dat de inhoud van de website geschikt is voor privégebruik dan wel up-to-date is, en de vennootschap behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De vennootschap geeft geen garanties over resultaten op basis van het gebruik van enige inhoud, waaronder te downloaden software, die beschikbaar is op deze website.

U bent zelf verantwoordelijk voor enig gebruik van het materiaal op deze website.

De informatie op deze website vormt geen verlenging of wijziging van de garantie die mogelijk op u van toepassing is als gevolg van een contractuele relatie met de vennootschap.

De vennootschap is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of opbrengsten, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens door of in verband met het (onvermogen tot) gebruik van of een beroep op enig materiaal op deze website of een verbonden website.

De aansprakelijkheid van de vennootschap voor directe schade door of in verband met het (onvermogen tot) gebruik van of een beroep op enig materiaal op deze website of een verbonden website zal in ieder geval nooit hoger zijn dan EUR 1.000,-.

7. Online privacy policy – Gebruik van cookies

Lees ons Online privacybeleid.

8. Comments van gebruikers

De vennootschap gaat geen verplichting aan om toezicht te houden op de informatie die u eventueel op haar website publiceert.

U garandeert dat de informatie, het materiaal (de term “materiaal” is bedoeld om alle naar ons verzonden projecten, bestanden of andere bijlagen te omvatten) of de comments die u eventueel via de website naar de vennootschap doorzendt en die geen persoonsgegevens zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enig ander toepasselijk recht. Dergelijke informatie en comments en dergelijk materiaal wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten behandeld.

U garandeert dat enige informatie, materiaal of commentaren die u via de website verstuurt naar de vennootschap, geen effect hebben op de integriteit en/of beveiliging van de website, en in het bijzonder geen virussen, wormen, Trojaanse Paarden of andere potentiële destructieve programma’s bevatten.

Door informatie of materiaal te publiceren, geeft u de vennootschap een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om die informatie of comments of dat materiaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren, gebruiken, uit te voeren, vertonen, aan te passen en door te zenden, inclusief enige onderliggende ideeën, concepten of knowhow. De vennootschap behoudt zich het recht voor dergelijke informatie naar eigen goeddunken te gebruiken.

9. Toepasselijk recht

Eventuele uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende geschillen of vorderingen worden onderworpen aan Nederlands recht. De uitsluitende bevoegdheid ligt bij de Rechtbank Midden-Nederland.

10. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

De vennootschap behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Wanneer u deze website gebruikt bent u van rechtswege gebonden aan deze wijzigingen, en wij raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden om de zoveel tijd te lezen.

11. Nietigheid van een bepaling

Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, op enige wijze geheel of gedeeltelijke ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.