about us

Responsible Delivery

Responsible delivery bij Capgemini betekent dat onze inkoopactiviteiten voldoen aan strikte ethische en duurzame normen.

Duurzaamheid: we beschouwen sociale en milieueffecten in de gehele toeleveringsketen, van het kopen van producten die voldoen aan erkende milieunormen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en handelspartners dezelfde principes houden als wij. Lees meer over hoe we samenwerken met onze leveranciers en zakenpartners om geluidsvolle en duurzame inkoopprocedures vast te stellen.

Ethiek: wij zijn toegewijd aan hoge ethische normen. Wij zorgen ervoor dat de mensen die we ervoor kiezen om samen te werken, inclusief alle anderen met wie onze leveranciers zaken doen, met eerlijkheid en respect behandeld worden. Deze aanpak maakt niet alleen zakelijk zin, maar kan ook bijdragen aan het verbeteren van de levens- en werkstandaard van mensen over de hele wereld. Lees meer over onze kernwaarden en hoe ze onze bedrijfsvoering leiden.

Richtlijnen voor ethische inkoopprocessen

Bij onze inkoopactiviteiten besteden we speciale aandacht aan de maatschappelijke gevolgen van ons handelen, met name op het gebied van de mensenrechten, het milieu en de bestrijding van omkoping en corruptie. Bij al onze handelsactiviteiten volgen we de tien basisprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarom werken we alleen samen met toeleveranciers die de mensenrechten respecteren en ethische richtlijnen naleven.

Capgemini heeft ‘Richtlijnen voor ethische inkoopprocessen’ geformuleerd en streeft naar duurzame langetermijnrelaties met geselecteerde leveranciers. Als een leverancier deze richtlijnen niet naleeft, kunnen wij het contract opzeggen zonder schadeloosstelling verschuldigd te zijn.

Bij onze inkoopprocedures letten we op de volgende aspecten:

  • Rechtvaardige behandeling van onze leveranciers
  • Selectie van leveranciers op basis van waarde, prestaties en prijs
  • Beslissingen over de keuze voor een bepaalde leverancier zijn transparant en verdedigbaar
  • Leveranciersgegevens worden vertrouwelijk behandeld
  • Risicobeheersing met betrekking tot onze leveranciers
  • Leverancierscontracten bevatten duidelijke bepalingen over onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop
  • Relaties met leveranciers worden onderhouden op zakelijke en objectieve basis
  • We maken geen misbruik van fouten door leveranciers

We bevorderen diversiteit en gelijke kansen voor onze leveranciers. Daarnaast willen we ook kleine bedrijven en bedrijven met een minderhedenachtergrond een eerlijke kans op onze klandizie geven. Met onze ‘ecosysteembenadering’ voor grote klanten proberen we deze uitgangspunten te versterken en de drempels voor toetreding zo veel mogelijk te verlagen.

Medewerkers van leveranciers en aannemers worden geacht dezelfde normen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid na te leven als onze eigen medewerkers. Daar staat tegenover dat we leveranciers en aannemers tegemoet treden volgens dezelfde normen voor diversiteit en veiligheid en gezondheid als onze eigen medewerkers.

Onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop

We verwachten van onze leveranciers dat ze met ons en met al onze klanten, partners en andere leveranciers eerlijke en ethisch verantwoorde relaties onderhouden, die voldoen aan onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop. Deze uitgangspunten gelden zowel voor de activiteiten van de leverancier zelf als voor het vervolg van de supply chain (indien van toepassing).

Samenwerking met onze zakelijke partners

We werken met verschillende zakelijke partners samen aan projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, onder andere met het oog op ‘groene IT’. In het kader van deze projecten werken we aan het beperken van de impact van IT-systemen op het milieu door middel van hogere energie-efficiëntie, virtualisatie van datacenters en hergebruik en verantwoorde afvoer van hardware. Klik hier voor meer informatie over onze samenwerking met onze partners en binnen onze allianties.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden van Capgemini en Sogeti Versie september 2020

Gerelateerd

Onze Core Principles of Sustainable Procurement

We werken nauw samen met onze leveranciers en zakelijke partners om gedegen en duurzame...

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...

Onze dienstverlening aan klanten

Ons inzetten om onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsvraagstukken