Ga direct naar inhoud
'Ken je je richting? dan krijg je overal duwtjes in de rug'

'Ken je je richting? dan krijg je overal duwtjes in de rug'

Kevin Tai Tin Tsoi

Experienced professionals

SAAS solutions

Strategy and Transformation

[ENGLISH BELOW]

‘Bij Capgemini kan je razendsnel groeien’, zegt Kevin Tai Tin Tsoi. Hij is daar zelf het levende voorbeeld van. Toen hij vier jaar geleden solliciteerde voor de functie van junior Pega consultant wist hij nog amper wat Pega was. Inmiddels is hij senior én co-lead van het Pega Center of Excellence (CoE).

‘Ik hou ervan om mensen vooruit te brengen. En om dat steeds efficiënter te doen. ICT is daar een ideaal hulpmiddel voor. Om me te verdiepen in slimme ICT-toepassingen kwam ik uit Suriname naar Nederland; ik deed hier de bachelor Informatie, Multimedia en Management, en vervolgens de master Informatiewetenschappen – allebei aan de VU. Daarna was ik toe aan een baan, maar wilde ik me ook blijven ontwikkelen. Toen ik naar een experience day van Capgemini ging, wist ik dat ik de juiste werkgever had gevonden. Ik solliciteerde en gelukkig bleek het enthousiasme wederzijds.’

Duwtje in de rug

‘Wat ik fijn vind aan Capgemini merkte ik al meteen op die kennismakingsdag: de open, informele, op ontwikkeling gerichte cultuur. Alles en iedereen helpt je in je groei, ondersteunt je om het beste uit jezelf te halen – wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt. Ja, je moet zelf je richting bepalen en hard werken; you are the master of your own destiny. Maar je krijgt overal een duwtje in de rug. Leidinggevenden, teamgenoten en zelfs collega’s die je voor het eerst ontmoet: allemaal zijn ze geïnteresseerd in je doel. En allemaal stellen ze hun kennis, ervaring en netwerk ter beschikking om je daar zo snel mogelijk te krijgen.’

‘Capgemini is mijn eerste werkgever. Samen met andere pas aangenomen Pega consultants startte ik hier in 2018. We begonnen met een ICT-introductiecursus van zes weken. Daarin deden we basiskennis op, onder meer over Java, CCS, HTML en andere onderwerpen waarvan ik de meeste tijdens mijn studie al was tegengekomen, maar die ik nog nooit zo praktijkgericht had behandeld. Andere onderwerpen waren nieuw. Over Pega wist ik bijvoorbeeld nauwelijks iets – en hoe meer ik erover leerde, hoe interessanter ik het vond. Wát een goede manier om bedrijfsprocessen efficiënter te maken!’

‘Ons werk als Pega consultant komt erop neer dat we die processen in goed overleg met de klant analyseren, aanscherpen en waar mogelijk automatiseren. Processtappen die vaak herhaald worden, worden nog verrassend vaak handmatig gezet. Automatisering maakt zulke stappen sneller en minder foutgevoelig. Dat resultaat vind ik fantastisch om mee te maken, net als onze vertaling van klantwensen naar softwareoplossingen en de laagdrempelige manier waarop we software ontwikkelen. Dankzij lowcode developing tools kunnen we visueel applicaties ontwerpen in plaats van dat we traditionele programmeercode hoeven te schrijven.’

Chief fun officer

‘Mijn eerst klus bij Capgemini was voor een pensioenverzekeraar. Die stuurde nog papieren formulieren naar klanten en verwerkte teruggestuurde gegevens handmatig in zijn systeem. Al dat handwerk hebben we als team geautomatiseerd. Na deze klus van twee jaar maakte ik een maand volop gebruik van de mogelijkheid die je altijd bij Capgemini hebt om de meest uiteenlopende trainingen te volgen. Met onder andere een CSSA-certificaat op zak schudde ik mijn juniortitel af en mocht ik als Pega senior developer meewerken aan een nieuwe opdracht. Opnieuw voor een verzekeraar.’

‘Deze klant werkt nog met Excel-sheets en vijf ICT-systemen. Ons team creëert nu één vervangend systeem, waarbij Excelsheets overbodig zijn. Heel uitdagend – en uitdaging is precies wat ik zoek. Ook intern bij Capgemini, waar ik onder meer om die reden sinds januari co-lead ben van ons Pega CoE. Alle klanten kunnen hier aankloppen met Pega-vragen. Ik ga dan na wie van onze dertig Pega consultants het best antwoord kan geven. Daarnaast wissel ik ervaringen en inzichten uit met Pega CoE’s in andere landen, heb ik kennisdeelsessies opgezet voor onze Pega consultants en organiseer ik als ‘Chief fun officer’ allerlei leuke activiteiten voor hen.’

De juiste balans

‘Niet dat het bij Capgemini ontbreekt aan leuke activiteiten. Sterker nog: medewerkers krijgen hier heel vaak de kans om elkaar beter te leren kennen – ook over teamgrenzen heen. Zo kunnen ze meedoen aan borrels, wijnproeverijen, barbecues, theaterbezoeken, zeilmiddagen en wintersportreizen. Die activiteiten creëren verbinding. Bovendien passen ze bij de aandacht van Capgemini voor een goede balans tussen ontspanning en inspanning. Dat deze organisatie focust op professionele groei én persoonlijk welzijn past bij mij. En het maakt dat ik me thuis voel, ook al ben ik ver van mijn geboorteland.’

Wil jij net als Kevin master of your own destiny worden?


‘If you know which way you want to go, you get lots of people pushing behind you’

“You can grow extremely quickly at Capgemini”, says Kevin Tai Tin Tsoi. And he should know, because he’s living proof of that. When he applied for the position of junior Pega consultant four years ago, he barely knew what Pega was. But now he’s a senior consultant AND co-lead of the Pega Center of Excellence (CoE).

“I love helping people get ahead. And finding more efficient ways to do it. ICT is the ideal tool for that. To learn more about smart ICT applications, I moved from Surinam to the Netherlands to earn a Bachelor’s in Information, Multimedia and Management and then a Master’s in Information Sciences at the VU Amsterdam. I was ready to start working by that time, but I didn’t want to stop developing my knowledge and skills. I went to a Capgemini experience day, and I knew I’d found the right employer for me. So I applied for a job, and fortunately the enthusiasm was mutual.”

A little push

“What I appreciate about Capgemini was already apparent on the introduction day: the open, informal, development-oriented culture. Everyone and everything helps you to grow in your career and supports you in bringing out the best in yourself – whatever your background, and wherever you come from. You have to set your own course and work hard, of course; you are the master of your own destiny. But everywhere you go, someone’s willing to give you a little push. Supervisors, team members, and even co-workers you’ve only just met: they’re all interested in your goal. And they’re all willing to share their knowledge, experience and network to get you there as fast as possible.”

“Capgemini is my first employer. I started here with the other newly hired Pega consultants in 2018. We started with a six-week introductory ICT course, where we learned the basics of Java, CCS, HTML and other subjects I’d come across during my studies, but never dealt with in real-world applications. Other subjects were new to me. I barely knew anything about Pega, for example, but the more I learned about it, the more interesting it seemed. What a great way to make operational processes more efficient!”

“Our work as Pega consultants basically involves analyzing, refining and automating the processes if possible, in close consultation with the client. Process steps that are frequently repeated are surprisingly often done by hand. Automation speeds up the steps and makes them less susceptible to errors. It’s fantastic to see that result in practice, just like when we translate the customer’s request into software solutions and the accessible way we develop software. We can use low-code developing tools to design visual applications, instead of having to write traditional programming code.”

Chief Fun Officer

“My first assignment at Capgemini was for a pension provider. They still sent their clients paper forms, and processed the information in their system manually. Our team automated all of that manual labor. After that assignment, I took full advantage of the opportunity you always have at Capgemini to participate in all sorts of training courses. Once I’d earned my CSSA certificate, I shook off my ‘junior’ title and was able to work on a new assignment for an insurance company as a Pega senior developer.”

“That client still worked with Excel sheets and five different ICT systems. So our team created a single replacement system that eliminated the need for Excel sheets. It’s extremely challenging, and challenging is exactly what I was looking for. That’s part of the reason why I was named co-lead of our Pega CoE here at Capgemini in January. Any of our clients can come to us with questions about Pega. And then I find out which one of our thirty Pega consultants is best able to answer the question. I also exchange experiences and insights with Pega CoEs in other countries. I’ve set up knowledge sharing sessions for our Pega consultants, and as ‘Chief Fun Officer’ I organize all sorts of fun activities for them.”

The right balance

“Not that there’s a lack of fun activities at Capgemini. In fact: employees have plenty of opportunities to get better acquainted, even with people from other teams. We have afternoon drinks, wine tastings, barbecues, theater evenings, sailing, and winter sports trips. Those activities build connections, and they tie in to Capgemini’s priority of maintaining a good balance between work and relaxation. The organization’s focus on professional growth and personal well-being is a good fit for me, and it makes me feel at home, even though I’m far away from my native country.”

Would you like to be the master of your own destiny, like Kevin?