Ga direct naar inhoud
'dat elke cultuur anders is, maakt het superinteressant'

'dat elke cultuur anders is, maakt het superinteressant'

Anna Sotiriadis

Experienced professionals

Creative and Design

[ENGLISH BELOW]

Saai is het werk van consultant Anna Sotiriadis allerminst te noemen. Iedere acht tot tien weken doet ze een ander end-to-end optimalisatieproject voor een multinationaal FMCG-bedrijf. ‘Die hoge snelheid past goed bij mij.’

Van Turkije tot Brazilië

‘Sinds een jaar ondersteun ik als consultant een groot, internationaal opererend FMCG-bedrijf in het optimaliseren van hun supplychain-strategie en operationele functies. Samen met lokale teams kijk ik hoe we een productcategorie in een specifieke geografische markt end-to-end kunnen verbeteren. Het doel: met ideeën komen om besparingen te realiseren of een hogere omzet genereren.’

‘Dit is het vierde end-to-end optimalisatieproject dat ik voor dit bedrijf doe. Alle projecten waren tot nu toe internationaal. Zo hield ik me bezig met deodorant in Turkije, was- en schoonmaakmiddelen in India en wasmiddel in Frankrijk. Bij mijn huidige project draait het om wasverzachters voor de Braziliaanse markt.’

Zoeken en graven

‘Het is een complex en uitdagend werkveld. Bij het verbeteren van een productcategorie heb je te maken met zó veel verschillende functies. Het design van de verpakking, de geur en kleur, maar ook waar je de grondstoffen vandaan haalt en hoe je ze transporteert. Kijken hoe al die puzzelstukjes in elkaar vallen, vind ik heel boeiend. Het lijkt vaak een geoliede machine, maar als je lang genoeg zoekt en graaft valt er altijd iets te verbeteren.’

‘Ieder project duurt acht tot tien weken. Die hoge snelheid past goed bij mij, want ik heb druk nodig om optimaal te presteren. Door dit werk leer ik veel. Niet alleen hoe ik zo efficiënt en effectief mogelijk kan werken, maar ook hoe ik zelfs ervaren experts tóch aanbevelingen kan doen. Die mensen draaien al heel wat jaren mee en hebben van alles gedaan om een product te verbeteren. Tegenwoordig laat ik me niet meer zo snel van de wijs brengen. Een heel waardevolle skill.’

Bijnamen

‘Elke cultuur is anders, dat maakt het superinteressant. Het project dat ik voor India heb gedaan en nu voor Brazilië doe, zijn twee uitersten qua cultuur. In India waren de mensen met wie ik werkte een stuk formeler en hiërarchischer dan ik gewend was. In Brazilië zijn ze juist heel informeel en warm, sluiten ze mails af met ‘kusjes’ en ‘veel knuffels’ en hebben ze bijnamen voor elkaar. En toch merk ik dat er een gemene deler is tussen iedereen die waar ook ter wereld bij dit bedrijf werkt. Ze streven allemaal naar continue verbetering en zijn daarin ambitieus.’

‘Als consultant ben en blijf je afhankelijk van de input die je krijgt van de stakeholders, zoals de fabrieksbaas en het marketingteam. De toegevoegde waarde van ons projectteam is dat we al deze informatie aan elkaar knopen en op zoek naar overkoepelende verbeteringen voor het bedrijf. Het is belangrijk dat we het lokale team hier zo goed mogelijk bij betrekken. Waarom? Omdat de kans zo groter is dat het niet alleen bij ideeën blijft, maar het ook echt uitgevoerd wordt. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Kansen pakken

‘Aan het begin van een project is er altijd een enorme berg input om je in te verdiepen. Dat is altijd even zwemmen en kan overweldigend zijn. Kom ik vervolgens weer boven en heb ik er iets moois van weten te maken, dan geeft mij dat veel energie. De komende jaren wil ik mezelf zo blijven uitdagen in mijn werk. Bij Capgemini lukt dat zeker want er is ontzettend veel mogelijk. Heb je een idee of zie je een kans? Dan wordt er gezegd: interessant, ga het maar doen. Betere motivatie is er niet.’

Wil jij net als Anna jezelf ontwikkelen en andere culturen leren kennen?


‘The fact that every culture is different makes it super interesting’

You can’t call consultant Anna Sotiriadis’ work ‘boring’. Every eight to ten weeks, she works on a different end-to-end optimization project for a multinational FMCG company. ‘That fast tempo suits me well.’

From Turkey to Brazil

‘For the past year, I’ve supported a large, internationally active FMCG company in optimizing their supply chain strategy and operational functions. Together with local teams, I look at how we can improve a product category end-to-end in a specific geographical market. The goal is to come up with ideas for cost savings or generating higher revenue.’

‘This is the fourth end-to-end optimization project I’ve done for this company. All of the projects so far have been international. The first three were for a deodorant in Turkey, cleaning products in India and laundry detergent in France. My current project involves fabric softeners for the Brazilian market.’

Searching and digging

‘It’s a complex and challenging field to work in. There are so many different functions you have to deal with when improving a product category. The packaging design, the scent and color, but also where you get the raw materials and how you transport them. It’s fascinating to see how all those pieces of the puzzle fit together. It might seem like a well-oiled machine at first, but if you look long enough and dig deep enough there’s always room for improvement.’

‘Every project takes around eight to ten weeks. That fast tempo suits me well, because I need pressure to perform at my best. I also learn a lot from this work. Not just how to work as efficiently and effectively as possible, but also how I can make recommendations to even experienced experts. Those people have been doing the work for years, and have done all sorts of things to improve the project. But I don’t let them distract me anymore. That’s a very valuable skill.’

Nicknames

‘Every culture is different, which makes it super interesting. The project that I did for India is the complete cultural opposite from the one I’m doing now in Brazil. In India, most of the people I worked with were much more formal and hierarchical than I’d been used to. In Brazil, on the other hand, they’re more informal and warm-hearted. They conclude e-mails with ‘kisses’ and ‘hugs’, and they call each other by their nicknames. But I noticed that there’s a common denominator among everyone who works for this company, no matter where they are in the world. They all strive for constant improvement, and they’re ambitious about that.’

‘As a consultant, you’re always dependent on the input you get from the stakeholders, like the factory boss or the marketing team. The added value our project team offers is that we tie all that information together to look for general improvement for the company as a whole. It’s important for us to involve the local team in that as much as possible. Why? Because that increases the likelihood of the ideas actually getting implemented. And that’s what it’s all about.’

Seizing opportunities

‘At the start of a project, there’s always a huge pile of input you have to read through. That can feel like drowning in information sometimes. But when I come up for air and turn it into a good product, then it gives me a lot of energy. I’d like to keep challenging myself in my work over the next few years. And I’ll definitely manage to do that here at Capgemini, because there are so many opportunities. If you have an idea or see an opportunity, people say: that’s interesting, why don’t you try it out? And I can’t think of a better motivation.’

Would you like to develop professionally and get to know other cultures, just like Anna?