Ga direct naar inhoud

Capgemini’s World Energy Markets Observatory 2021

12 okt. 2021

Inzet duurzame energie noodzaak om te voorkomen dat klimaatdoelstellingen verder buiten bereik raken

l>
Nu het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen weer toenemen, roept het rapport op tot realistische, betaalbare plannen om de energietransitie te versnellen op basis van wetenschappelijke methoden en nauwkeurige data om de trajecten van bedrijven naar ‘net zero’ te begeleiden.
De energiesector staat voor een uitdaging: de belofte van koolstofreductie en tegelijkertijd het evenwicht vinden tussen stakeholder management, betaalbare energie leveren en de bedrijfscontinuïteit verzekeren. Dit versnelt de transformatie.

Capgemini heeft de 23e editie gepubliceerd van de World Energy Markets Observatory (WEMO), dat tot stand is gekomen in samenwerking met De Pardieu Brocas Maffei, Vaasa ETT en Enerdata. Het rapport analyseert de stand van zaken en de trends op de elektriciteits- en gasmarkten en in de technologieën in Noord-Amerika, Europa, Azië – inclusief China en India – en Australië. Het verschaft daarbij inzicht in de vooruitgang in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de lopende energietransitie. Het rapport verkent ook de evolutie van de belangrijkste spelers in de sector en voorspelt de belangrijkste trends voor de toekomst. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • De spotmarkten voor elektriciteit hebben recordhoogten bereikt als gevolg van de aanhoudende vraag, de lagere marges voor opwekkingscapaciteit, de hoge gasprijzen en, in Europa en de hoge koolstofprijzen.
 • Het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is toegenomen terwijl de kosten van hernieuwbare energie in 2020 zijn blijven dalen: zowel de productiecapaciteit voor zonne- als windenergie is in 2020 gestegen en vertegenwoordigt 10% van de elektriciteitsproductiemarkt. De neerwaartse kostentrend zou in 2021 en de daaropvolgende jaren kunnen omslaan naarmate de prijzen van kritische metalen, uitrusting en vervoer, alsook de rentevoeten, stijgen.
 • Groeiend momentum rond groene waterstof, die het potentieel heeft om nog eens 15% van de wereldeconomie koolstofvrij te maken. Groene waterstof is duur, ongeveer drie keer zo duur als waterstof op basis van fossiele brandstoffen; de dalende kosten van hernieuwbare elektriciteit en elektrolyse kunnen echter leiden tot pariteit tegen 2030.
 • De concurrentie op de retailmarkten voor elektriciteit en gas heeft zich begin 2021 grotendeels hersteld, maar momenteel zetten de hoge energieprijzen aan tot consolidaties. Terwijl energiebedrijven in 2020 financiële veerkracht toonden, werden olie- en gasspelers zwaarder getroffen, hoewel vele zich nu hebben hersteld dankzij de hogere vraag en prijzen voor olie en gas. De druk van de stakeholders op de olie- en gasmultinationals heeft hun diversificatie in de richting van elektriciteit, hernieuwbare energie en e-mobiliteit versneld en hun commitment aan koolstofneutraliteit versterkt, met name voor de Europese internationale oliemaatschappijen (IOC’s).
 • Spelers in de energie- en utility-sector zijn snel op weg om koolstofarm te worden en de huidige energietransitie aan te grijpen om nieuwe modellen te ontwikkelen en zichzelf op waardevolle manieren opnieuw uit te vinden, door te digitaliseren en koolstofarme technologieën te omarmen. Velen proberen het juiste evenwicht te vinden tussen het voldoen aan de verwachtingen van stakeholders en het waarborgen van bedrijfstransformatie in concurrerende markten.
 • Terwijl de roep om schone technologieën, die essentieel zijn voor de energietransitie, steeds luider klinkt, is het van cruciaal belang niet te vergeten dat dit betekent dat de continuïteit van de energievoorziening en de betaalbaarheid van energie niet in het gedrang mogen komen.

“Duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie en bio-energie zullen een belangrijke rol spelen in de energietransitie in de komende jaren. Om in 2050 net zero te bereiken moet het accent eerst worden gelegd op koolstofvrije warmte, elektrificatie, groene waterstof, opslag van CO2, energiebesparing in alle sectoren en gedragsverandering. Nederland heeft met de ontluikende waterstofeconomie in het gebied rondom de Eemshaven veel potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie,” zegt Marcel van Breeden, market segment leader Energy Utilities & Chemicals bij Capgemini.

Aanbevelingen van het WEMO-rapport om de doelstellingen van het klimaatakkoord te kunnen behalen, de energievoorziening veilig te stellen en de betaalbaarheid te waarborgen, zijn:

 1. Ambitieuze maar realistische energietransitieplannen opstellen, rekening houdend met de aanpassingstijd van samenlevingen, hun sectoren en de levensstijl van de bevolking.
 2. Versnelling van het onderzoek naar koolstofarme technologieën (zonne-energie, windenergie, elektrische batterijen, groene waterstof) en vermindering van administratieve belemmeringen voor de bouw van duurzame installaties.
 3. Effectmeting van de genomen maatregelen. Financiële instellingen zouden gestandaardiseerde niet-financiële criteria moeten vaststellen, zodat de inspanningen van bedrijven kunnen worden vergeleken.
 4. Schenk aandacht aan cybersecurity. Slimmere systemen, met name slimmere elektriciteitsnetten, zijn nodig om een groot aandeel van hernieuwbare energiebronnen te kunnen opvangen. Dit gaat echter gepaard met een verhoogd risico op cybersecurity-incidenten naarmate meer apparaten op netwerken worden aangesloten.
 5. Neem maatregelen om de vertraging bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen op te vangen.

“De impact van COVID-19 is belangrijk geweest,” zegt Colette Lewiner, Senior Adviseur Energy en Utilities bij Capgemini. “Zoals we in de eerste helft van 2021 hebben gezien, heeft de pandemie echter niet geleid tot een duurzame daling van de broeikasgasemissies die verenigbaar is met de doelstelling van maximaal 1,5°C opwarming van de aarde voor 2100. De inspanningen op het gebied van de inzet van koolstofarme technologieën, de toename van stationaire opslag en de groei van de elektrificatie moeten worden opgevoerd. Het is belangrijk dat de duurzaamheid van elektriciteitsopwekking, batterijopslag en waterstofproductie gedurende hun levenscyclus wordt geëvalueerd. Hernieuwbare energiebronnen hebben de meetmethoden veranderd en er zijn nieuwe nodig. Net-zero trajecten voor bedrijven wereldwijd moeten berusten op onbetwistbare wetenschappelijke meetmethoden en nauwkeurige gegevens die alle broeikasgassen omvatten. Toegang tot energie wordt nu een maatschappelijke uitdaging: industrie en regeringen moeten het evenwicht vinden tussen koolstofarm maken en ervoor zorgen dat energie voor iedereen toegankelijk blijft”.

Philippe Vié, Group Vice-President Energy en Utilities sector bij Capgemini voegt daaraan toe: “Nu het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen weer toenemen, hebben we realistische en betaalbare plannen nodig om de energietransitie te versnellen. Om de klimaatverandering te beteugelen, moeten we het roer omgooien als het gaat om investeringen en nadenken over de juiste balans tussen investeringen en een tastbaar resultaat. Elke geïnvesteerde dollar moet leiden tot een daling van de uitstoot.
Er moet nu veel meer worden geïnvesteerd in koolstofarme opwekking als we zowel de groei van de elektrificatie – 2 tot 3 keer de huidige capaciteit die tegen 2050 nodig is – willen opvangen als tegelijkertijd de elektriciteitsopwekking koolstofvrij willen maken.”