Ga direct naar inhoud
event-page-banner-1920-x-480

Replays Innovation Day 2021

Wij kijken met een optimistische blik naar de toekomst. Met meer drive dan ooit om te innoveren, opnieuw uit te vinden en verantwoordelijkheid te nemen. Nu is het tijd om de toekomst te definiëren!

Click for English version

Het programma startte met een dynamische Talk Show gehost door Humberto Tan met key note sprekers Deborah Nas (Presentatie) en Nadine Bongaerts, onze Future Shapers Melanie de Leeuw, George Vermeer en Mazin Inaad, gehost door onze collega Nazanin Saidlou en Capgemini thought leaders.

De voertaal van de innovatiedag was Engels.

Verdiepende Innovation Talks

In deze sessies verdiepen we hoe technologie een duurzame wereld mogelijk kan maken.

Future of Energy | Nieuwe bedrijfsmodellen in de veranderende ecosystemen bieden een groot groeipotentieel voor energie- en utilitiesbedrijven. Welke zullen winstgevend zijn, welke zullen het meest relevant zijn? Wat zal hun impact zijn op inkomsten en bruto marges? En hoe ziet de routekaart naar succes eruit? Tijdens deze breakout vond er een paneldiscussie plaats met Equigy en Enexis.

Sustainable banking & insurance | Bedrijven over de hele wereld zoeken naar manieren om te voldoen aan de uitdagende doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Banken en verzekeraars kunnen het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven door duurzame diensten, financieringsmechanismen en investeringsbeginselen vast te stellen. De sector kan ook bijdragen aan de manier waarop mensen en communities herstellen van klimaatgerelateerde rampen en aan de algemene klimaatbestendigheid van de samenleving, nu consumenten milieubewuster worden. Laat u inspireren door de gesprekken aan tafel over het bouwen van een duurzamere wereld.

Society 5.0 | Een samenleving waarin de grens tussen mens en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken. Hoe kan technologie overheidsorganisaties helpen om betere dienstverlening te ontwikkelen? Bijvoorbeeld door goed te kijken naar de menselijk maat binnen organisaties en systemen. Technologie brengt mensen samen faciliteert samenwerking. En hoe zorgen we ervoor dat een superslimme samenleving ook veilig blijft?

Food supply system in a circular economy | Het verminderen van voedselverspilling maakt deel uit van een grotere inspanning om de duurzaamheid van onze wereldwijde voedselsystemen te verbeteren. Naast een fundamenteel morele keuze, biedt het oplossen van voedselverspilling kansen om de omzet te verhogen.

Deze innovation talk is in het Nederlands

Als u vragen heeft, stuur ons dan een e-mail op: innovationday.bnl@capgemini.com

English version

Replays Innovation Day 2021, 3 December 2021

We look to the future with an optimistic view. With more drive than ever to innovate, reinvent and take responsibility. Now is the time to Define the Future!

The program started with a dynamic Talk Show hosted by Humberto Tan with key note speakers Deborah Nas (Presentation) and Nadine Bongaerts, our Future Shapers Melanie de Leeuw, George Vermeer and Mazin Inaad, hosted by our colleague Nazanin Saidlou and Capgemini thought leaders.

The working language of the innovation day was English.

In-depth Innovation Talks

In these sessions, we dove deeper into how technology can enable a sustainable world.

Future of Energy | New business models in the changing ecosystems hold great growth potential for energy and utilities companies. Which ones will be profitable, which will be the most relevant? What will be their impact on revenues and gross margins? And what does the roadmap to success look like?

Sustainable banking & insurance | Businesses across the world look for ways to meet aggressive greenhouse gas emissions targets. Banks and insurers can be frontrunners and lead by example by establishing sustainable offers, financing mechanisms, and investment principles. The sector can also contribute to the way people and communities recover from climate-related disasters and to society’s overall climate resiliency, as consumers are becoming more environmentally conscious. Get inspired by replaying our talks about building a more sustainable world.

Society 5.0 | A society where the line between humans and computers is becoming increasingly blurred and the physical and digital worlds are becoming more intertwined than ever. How can technology help government organizations to develop better services? For example, by taking a good look at the human dimension within organizations and systems.Technology brings people together and facilitates collaboration. And how do we ensure that a super-smart society also remains safe?

Food supply system in a circular economy | The big challenges in our world fundamentally impact the one thing we all rely on: our food system. Increasing demands on food safety, climate impact and transparency come from both consumers as well as governments and NGO. How do you organize and support your supply chain to minimize waste, CO2 footprint, ensure stability and resilience and maintain margins?

This innovation talk will be in Dutch