Capgemini Innovation Day 2021

Vrijdag 3 december 2021 | 9.30 – 13.00 CET

Define the Future!

English version, below

Capgemini nodigt u met trots uit voor onze jaarlijkse Innovation Day op vrijdag 3 december 2021. U kunt dit evenement online volgen. Mis dit evenement niet en schrijf u vandaag nog in via de registratiebox op deze pagina!

We trappen de dag af met een dynamische Talk Show (10.00 – 11.30), vol met interessante gasten, key notes en Capgemini thought leaders, gehost door Humberto Tan. Na de Talk Show kunt u een aantal verdiepende Innovation Talks volgen (11.45 – 13.00). De voertaal van de innovatiedag is Engels.

Get The Future You Want

Na de reset van 2020 zal onze innovatiedag 2021 gaan over het terugnemen van de controle, bepalen wat we in de toekomst willen. Hoe ontsluiten we de waarde van technologie om te kunnen transformeren en om de toekomst te krijgen die je wilt!  Dit gaat over de ‘spirit’ van mensen, die zich inzetten om menselijke energie te ontketenen via technologie voor een duurzame en inclusieve toekomst.

Wij kijken met een optimistische blik naar de toekomst. Met meer drive dan ooit om te innoveren, opnieuw uit te vinden en verantwoordelijkheid te nemen. Nu is het tijd om de toekomst te definiëren!

We zijn trots om onze Talk Show gasten & host te verwelkomen

Aiman Ezzat
Group Executive Officer Capgemini
Humberto Tan
Talk Show Host
Javier van Engelen
CFO en Raad van
Bestuur Signify
Jeaninne Peek
Managing Director Capgemini
Nederland B.V.
Hans Leijtens
Luitenant-generaal, Commandant Koninklijke Marechaussee
Maarten Camps
Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Keynote sprekers

Nadine Bongaerts, Synthetisch Bioloog. Zij zal haar visie geven op “Synbio”: Natuur versus opvoeding. Natuur versus technologie. Natuur versus mensheid. De natuur lijkt voortdurend tegen iets anders te worden uitgespeeld. Wat als, in plaats van de tegenstander te zijn in deze eindeloze spelletjes, de natuur de inspiratie was voor vooruitgang: een natuurlijker soort technologie!
 

Deborah Nas: Professor of strategic design for technology-based innovation. Deborah Nas neemt ons mee in ontwikkelingen als digitalisering, artificial intelligence, internet of things, robotica en nieuwe productietechnieken zoals 3D printen die ons werk en leven voorgoed gaan veranderen. We staan aan de vooravond van een tijdperk vol baanbrekende ontdekkingen. Dit biedt nieuwe kansen voor bedrijven en organisaties, maar hoe deze tijdig te signaleren én te benutten?

Breakout sessions: The Innovation Talks

Na de talkshow wordt u uitgenodigd om af te stemmen op de breakout sessies met onze Capgemini thought leaders en klanten: The Innovation Talks. In deze sessies gaan we dieper in op hoe technologie een duurzame wereld mogelijk kan maken:

  • The future of energy | Nieuwe bedrijfsmodellen in de veranderende ecosystemen bieden een groot groeipotentieel voor energie- en utilitiesbedrijven. Welke zullen winstgevend zijn, welke zullen het meest relevant zijn? Wat zal hun impact zijn op inkomsten en bruto marges? En hoe ziet de routekaart naar succes eruit? Volg tijdens deze breakout de paneldiscussie met Equigy en Enexis.
  • Sustainable banking & insurance | Bedrijven over de hele wereld zoeken naar manieren om te voldoen aan de uitdagende doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Banken en verzekeraars kunnen het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven door duurzame diensten, financieringsmechanismen en investeringsbeginselen vast te stellen. De sector kan ook bijdragen aan de manier waarop mensen en communities herstellen van klimaatgerelateerde rampen en aan de algemene klimaatbestendigheid van de samenleving, nu consumenten milieubewuster worden. Laat u inspireren door de gesprekken aan tefel te volgen over het bouwen van een duurzamere wereld.
  • Society 5.0 | Een samenleving waarin de grens tussen mens en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken. Hoe kan technologie overheidsorganisaties helpen om betere dienstverlening te ontwikkelen? Bijvoorbeeld door goed te kijken naar de menselijk maat binnen organisaties en systemen. Technologie brengt mensen samen faciliteert samenwerking. En hoe zorgen we ervoor dat een superslimme samenleving ook veilig blijft?

         Deze innovation talk is in het Nederlands

  • Food supply chain in a circular economy | Het verminderen van voedselverspilling maakt deel uit van een grotere inspanning om de duurzaamheid van onze wereldwijde voedselsystemen te verbeteren. Naast een fundamenteel morele keuze, biedt het oplossen van voedselverspilling kansen om de omzet te verhogen.

Meer details over het programma, gasten, keynotes en Innovation Talks volgen binnenkort. Houd deze website in de gaten voor updates en schrijf u in om updates per e-mail te ontvangen.

Mis onze Innovation Day niet en schrijf u vandaag nog in!

Als u vragen heeft, stuur ons dan een e-mail op: innovationday.bnl@capgemini.com

In English

 

Capgemini Innovation Day 2021 | Friday December 3rd, 2021 | 10.00 – 13.00 CET

Define the Future!

Capgemini is proud to invite you to our annual Innovation Day on Friday December 3rd, 2021. You can follow this event online. Don’t miss out on this event and register today via the box on this page!

We will kick off the day with a dynamic Talk Show (10.00 – 11.30), packed with interesting guests, key notes and Capgemini thought leaders, hosted by Humberto Tan. After the Talk Show you can experience several exciting in-depth Innovation Talks (11.45 – 13.00). The Innovation Day will be in English.

We are proud to welcome our Talk Show guests & host

Aiman Ezzat
Group Executive Officer Capgemini
Humberto Tan
Talk Show Host
Javier van Engelen
CFO and member Board of Management Signify
Jeaninne Peek
Managing Director Capgemini
Nederland B.V.
Hans Leijtens
Lieutenant General, Commander Royal Marechaussee
Maarten Camps
Chairman Executive Board UWV

Get The future You Want

After the reset of 2020, our 2021 Innovation Day will be about taking back control, to determine what we want from the future by unlocking the value of technology to transform and to Get The Future You Want! ​ This is about the spirit of people, committed to unleashing human energy through technology for a sustainable and inclusive future. ​

We look to the future with an optimistic view. With more drive than ever to innovate, reinvent and take responsibility. Now is the time to Define the Future!

More details about the program, guests, keynotes and Innovation Talks will follow soon. Please check this website for updates and register to receive updates by email.

Keynote speakers

Nadine Bongaerts, Synthetic Biologist. She will share her views on “Synbio”: Nature vs nurture. Nature vs technology. Nature vs humanity. Nature seems to be continually pitted against something else. What if, instead of being the opponent in these never-ending games, nature was the inspiration for progress: a more natural kind of technology!
 

Deborah Nas: Professor of strategic design for technology-based innovation. Deborah Nas takes us through developments such as digitization, artificial intelligence, internet of things, robotics and new production techniques such as 3D printing that are going to change our work and lives forever. We are on the eve of an era full of groundbreaking discoveries. This offers new opportunities for companies and organizations, but how to spot and take advantage of these opportunities?

Breakout sessies: The Innovation Talks

Following the talk show you are invited to tune in to our breakout sessions with our Capgemini thought leaders and clients: The Innovation Talks. In these sessions we dive deeper into how technology can enable a sustainable world:

  • The future of energy | New business models in the changing ecosystems hold great growth potential for energy and utilities companies. Which ones will be profitable, which will be the most relevant? What will be their impact on revenues and gross margins? And what does the roadmap to success look like? Join us for a discussion with Equigy and Enexis.
  • Sustainable banking & insurance | Businesses across the world look for ways to meet aggressive greenhouse gas emissions targets. Banks and insurers can be frontrunners and lead by example by establishing sustainable offers, financing mechanisms, and investment principles. The sector can also contribute to the way people and communities recover from climate-related disasters and to society’s overall climate resiliency, as consumers are becoming more environmentally conscious. Get inspired by joining our talks about building a more sustainable world.
  • Society 5.0 | A society where the line between humans and computers is becoming increasingly blurred and the physical and digital worlds are becoming more intertwined than ever. How can technology help government organizations to develop better services? For example, by taking a good look at the human dimension within organizations and systems.Technology brings people together and facilitates collaboration. And how do we ensure that a super-smart society also remains safe?

        This innovation talk will be in Dutch.

  • Food supply chain in a circular economy | The big challenges in our world fundamentally impact the one thing we all rely on: our food system. Increasing demands on food safety, climate impact and transparency come from both consumers as well as governments and NGO. How do you organize and support your supply chain to minimize waste, CO2 footprint, ensure stability and resilience and maintain margins?

Don’t miss out on our Innovation Day and register today!

If you have any questions, please drop us an email on: innovationday.bnl@capgemini.com

Register

 

Bedankt voor het indienen van het formulier.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens

Evenement details

december 3, 2021 10:00 am
december 3, 2021 1:00 pm
ONLINE