Skip to Content

Varakkaiden yksityishenkilöiden määrä ja varallisuus nousivat takaisin ennätystasolle globaalin markkinan piristyessä

05 Jun 2024
Brand logo

Helsinki, 5.6.2024 – Capgeminin julkaiseman vuosittaisen World Wealth Report 2024 (WWR) -tutkimuksen mukaan maailman varakkaiden yksityishenkilöiden[1] määrä ja heidän yhteenlaskettu varallisuutensa vuonna 2023 ylsivät ennennäkemättömälle tasolle elpyneiden globaalien talousnäkymien myötä. Varakkaiden yksityishenkilöiden yhteenlaskettu varallisuus kasvoi 4,7 % (3,8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria) vuonna 2023 varallisuuden ollessa yhteensä 86,8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Samanaikaisesti varakkaiden yksityishenkilöiden määrä maailmassa kasvoi 5,1 %, heitä on nyt 22,8 miljoonaa. Kasvutrendi näyttää ylöspäin markkinoiden epävarmuustekijöistä huolimatta.

Varakkaiden määrä ja varallisuus kasvavat erityisesti Yhdysvalloissa

Vuonna 2023 talouden elpyminen oli vahvinta Pohjois-Amerikassa: varakkaiden yksityishenkilöiden yhteenlaskettu varallisuus kasvoi 7,2 % edellisvuoteen nähden ja määrä 7,1 %. Raportin mukaan tähän kehityskulkuun vaikuttivat vankka taloudellinen joustavuus, inflaatiopaineiden helpottuminen ja merkittävä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden elpyminen. Sama trendi on havaittavissa myös suurimmassa osassa muista markkina-alueista, joskin maltillisempana:

– Varallisuuden ja varakkaiden yksityishenkilöiden määrän kasvu oli maltillisemmalla tasolla Euroopassa (3,9 % ja 4,0 %) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (4,2 % ja 4,8 %).

– Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-Idässä kehitys oli pienempi sekä varallisuuden kasvun (2,3 % ja 2,9 %) että varakkaiden yksityishenkilöiden määrän kasvun (2,7 % ja 2,1 %) osalta.

– Afrikassa ainoana alueena luvut olivat miinusmerkkisiä yhteenlasketun varallisuuden kasvun ollessa -1,0 % ja yksityishenkilöiden määrän kasvun ollessa -0,1 % hyödykkeiden hintojen laskun ja vähentyneiden ulkomaisten investointien vuoksi.

Varakkaiden henkilöiden varallisuuden palattua kasvu-uralle on varojen allokoinnissa havaittavissa siirtymä varallisuustason säilyttämisestä kohti sen kasvattamista. Tiedot vuoden 2024 alusta paljastavat, että käteisvarojen taso sijoitussalkussa on palannut 25 prosenttiin verrattuna vuoden 2023 tammikuun käteisvarojen 34 prosentin ennätystasoon. Raportin mukaan kaksi kolmesta varakkaasta yksityishenkilöstä suunnittelee tekevänsä pääomasijoituksia listaamattomiin kohteisiin vuoden 2024 aikana voidakseen hyödyntää näiden lupaavia kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Varallisuuden kasvu lisää kokonaisvaltaisten varainhoitopalveluiden kysyntää

Ultrarikkaat yksityishenkilöt omistavat yli 34 % kaikkien varakkaiden yksityishenkilöiden yhteenlasketusta varallisuudesta, vaikka he edustavat vain yhtä prosenttia kyseisestä ryhmästä.

On arvioitu, että seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana ikääntyviltä sukupolvilta on siirtymässä yli 80 biljoonan[2] Yhdysvaltain dollarin arvosta varallisuutta, mikä tarkoittaa kasvavaa tarvetta kattaville ja monipuolisille varallisuuden kasvattamiseen tähtääville palveluille (varainhoito, verosuunnittelu) sekä muille palveluille (hyväntekeväisyys, concierge-palvelut, elämykselliset sijoituskohteet[3], verkostoituminen). Raportin mukaan 78 % varakkaista yksityishenkilöistä pitää kokonaisvaltaisia palveluita olennaisen tärkeinä, ja 77 % odottaa varainhoitopalvelukumppaninsa tarjoavan tukea varallisuuden siirtoon sukupolvelta toiselle. Varakkaiden yksityishenkilöiden odotukset neuvontapalveluiden laadusta ovat korkeat, 65 % kertoo olevansa huolissaan siitä, ettei juuri heidän elämäntilanteeseensa ja muuttuviin tarpeisiinsa vaadittavaa räätälöityä palvelua ole riittävästi saatavilla.

Globaalilla tasolla on havaittavissa, että asiakkaat odottavat varainhoitajilta aiempaa enemmän ja monipuolisempia palveluita. Varainhoitajien tulisikin suunnitella, millaisia palveluita ja asiakaskokemusta ne haluavat tarjota vastatakseen kasvaviin odotuksiin personoidusta ja monikanavaisesta palvelusta. Ajankohta on nyt, sillä mahdollisuudet markkinassa kasvavat. Myös Suomessa tullaan näkemään varallisuuden siirtymistä isoilta sukupolvilta seuraaville verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin”, sanoo Tea Silander, Capgeminin Financial Services -liiketoimintojen vetäjä Suomessa.

Suurin osa varakkaista yksityishenkilöistä toivoo tukea sijoituspäätöksiin

Yli 65 % varakkaista yksityishenkilöistä kertoo asenteiden vaikuttavan sijoituspäätösten tekemiseen erityisesti merkittävien elämäntapahtumien (esim. naimisiinmeno, ero, eläköityminen) yhteydessä. 79 % toivoo saavansa tukea erityisesti tiedostamattomien asenteiden vaikutusten hallintaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Yhdistämällä sijoituskäyttäytymistietoa tekoälyratkaisuiden kanssa varainhoitajat voivat tunnistaa, kuinka asiakkaat reagoivat erilaisiin markkinamuutoksiin. Tekoälyn hyödyntäminen datan analysointiin ja ihmiselle vaikeasti tunnistettavissa olevien kaavojen havaitsemiseen tarjoaa asiakassuhteesta vastaavalle välineet tarjota asiakkaan sijoituspäätöksiin ennakoivaa ja analysoitua tietoa ja neuvontaa. Näin asiakkaat voivat tehdä päätöksiä, joihin ei kohdistu tunne- tai käyttäytymisperäisiä vinoumia.

Tekoälypohjaiset ratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia parempien palveluiden ja syvemmän asiakassuhteen rakentamiseen perinteisten menetelmien rinnalla. Uudet ratkaisut auttavat laajemman informaatiomäärän prosessoinnissa, sijoitusportfolion riskien ja vinoumien hallinnassa sekä asiakkaiden ja markkinan käyttäytymismallien tunnistamisessa ja ennakoinnissa. Teknologian avulla voidaan tuoda merkittävää kilpailuetua tiiviin asiakassuhteen muodostamiseen, kun käytettävissä on parempaa ymmärrystä yksilön päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Yhdistämällä tähän ulkoista markkinatietodataa tekoäly voi auttaa tunnistamaan sijoituspäätöksiin vaikuttavia käyttäytymismalleja. Nämä huomioiden asiakasta pystytään palvelemaan henkilökohtaisemmin tavalla, joka pohjaa pitkäjänteisen sijoitusstrategian noudattamiseen”, Silander jatkaa. Raportin mukaan ultrarikkaat yksityishenkilöt ovat hajauttaneet asiointiaan useiden varainhoitokumppaneiden kesken. Vuonna 2020 asioitiin keskimäärin kolmen eri kumppanin kanssa, kun vuonna 2023 määrä oli seitsemän.
Tämä voidaan nähdä merkkinä siitä, että varainhoitajien tarjoamien palveluiden monipuolisuus ja laatu eivät vastaa varakkaiden yksityishenkilöiden odotuksia. Toisaalta yksittäisiä varakkaita yksityishenkilöitä ja heidän perhettään palvelevat ns. single-family officet ovat kasvaneet 200 % viimeisen vuosikymmenen aikana[4]. Voidakseen vastata ultrarikkaiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden asiakastarpeisiin varainhoitajien on tasapainoiltava kilpailun ja yhteistyön välillä näiden family office -sijoitusyhtiöiden kanssa. Jopa puolet (52 %) varakkaista yksityishenkilöistä haluaa perustaa family officen ja toivovat tähän neuvoja ensisijaiselta varainhoidon kumppaniltaan.

Raportin tutkimusmenetelmät

World Wealth Report 2024 -tutkimuksessa on mukana 71 maata, jotka kattavat yli 98 prosenttia maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta ja 99 prosenttia maailman osakemarkkinoiden arvosta. Capgeminin 2024 Global HNW Insights Survey -tutkimus kohdennettiin yli 3119 varakkaalle yksityishenkilölle 26 tärkeällä varallisuusmarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa, Latinalaisesta Amerikassa, Euroopassa, Lähi-Idässä sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Mukana oli yli 1300 ultra-rikasta yksilöä. 2024 Wealth Management Executive Survey -raportti sisältää 75 vastausta 12 eri markkina-alueelta, ja otoksessa on edustettuna varainhoitoyrityksiä, pankkeja, riippumattomia meklariyrityksiä ja family office -sijoitusyhtiöitä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta. 2024 Relationship Manager Survey -raportti sisältää yli 750 vastausta kymmeneltä eri markkina-alueelta.

Capgemini

Capgemini on globaalisti toimiva asiakkaidensa liiketoiminnan ja teknologian muutoshankkeiden luotettu kumppani. Capgemini auttaa organisaatioita kiihdyttämään digitalisaation ja kestävyystavoitteiden ohjaamien ratkaisutarpeiden kehitystä, millä on merkittävä vaikutus myös tulevaisuuden yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Vastuullisuutta, osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina Capgemini työllistää globaalisti 340 000 ihmistä yli 50 maassa. Yli 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini on saavuttanut vahvan aseman asiakkaidensa liiketoimintatarpeiden ratkaisijana teknologiaa hyödyntämällä. Capgeminin kokonaisvaltaisessa palveluportfoliossa yhdistyvät laaja-alainen teknologia- ja strategia-asiantuntemus, toimialaosaaminen sekä globaali kumppaniverkosto. Vastaamme uudistuvien organisaatioiden muutostarpeisiin edistämällä strategiakehitystä, rakentamalla uusia palveluita ja liiketoimintamalleja sekä uudistamalla tuotannon prosesseja sekä arvoketjuja johtavien tekoäly-, data- ja pilvikyvykkyyksien avulla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 22,5 miljardia euroa.

Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/

Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute on Capgeminin sisäinen ajatushautomo, joka julkaisee tutkimusta digitaalisen teknologian vaikutuksista suuriin perinteisiin yrityksiin. Sen julkaisuihin kuuluvat taloustoimialan digitalisaatiota, innovaatioita, teknologiaa ja liiketoimintatrendejä luotaavat World Report -tutkimukset, joita on julkaistu yli 28 vuoden ajan vuosittain.

Lisää tutkimuksista: https://worldreports.capgemini.com


[1] Varakkaita yksityishenkilöitä ovat ne, joiden sijoitusvarallisuus on vähintään miljoona Yhdysvaltain dollaria, pois lukien pääasiallinen asunto, keräilyesineet, kulutushyödykkeet ja käyttöesineet. Heidät on jaoteltu varallisuuden mukaan kolmeen kategoriaan: ultrarikkaat (ultra-HNWIs (high-net-worth individuals, varallisuus 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tai enemmän), keskitason miljonäärit (Mid-Tier Millionaires, varallisuus 5-30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) ja miljonäärikynnyksen ylittäneet (Millionaires Next Door, varallisuus 1-5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria).

[2] Cerulli Associates, “Cerulli Anticipates $84 Trillion in Wealth Transfers Through 2045,” January 2022

[3] Elämyksellisellä sijoittamisella (passion investments) viitataan ylellisyystuotteisiin- ja kohteisiin, esimerkiksi arvoasuntoihin, viineihin, keräilyesineisiin tai taiteeseen, jotka usein heijastavat yksilön elämäntyylivalintoja.

[4] Lähde: The Economist Intelligence Unit and DBS Private Bank, The Family Office Boom