Skip to Content

Datadrivna beslut gör företagen mer framgångsrika, men Norden och Sverige släpar efter

09 Dec 2020

Stockholm, 9 december, 2020 – En ny rapport från Capgemini Research Institute pekar på sambandet mellan användandet av data för beslutsfattande och verksamheters framgång. Rapporten visar att nordiska och svenska företag har halkat efter när det gäller förmågan till datadrivna beslut. Ofta är förklaringen att chefer inte förstår hur de ska använda eller litar på den data som de har tillgång till. Globalt är det endast 40 procent av de undersökta företagen som arbetar med datadrivna insikter för affärsutveckling och innovation.

Företag som inte skaffar sig förmågan att förvandla data till användbara insikter riskerar att halka efter i konkurrensen. Av de studerade företagen når endast 16 procent undersökningens högsta nivå när det gäller att använda data, verktyg och teknik tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa innovation.

Globalt är det ungefär hälften av alla företag som ser data som helt centralt vid beslutsfattande. Amerikanska företag ligger här i topp med 77 procent. Sverige hamnar något under genomsnittet med 48 procent av företag som helt förlitar sig på data när de fattar verksamhetsbeslut.

”Vi ser redan idag att nordiska företag som inte fullt utnyttjar den potential som data och datadrivna insikter skapar, tappar både marknadsandelar och intäkter. Snart kommer konkurrens från globala företag som använder sina data bättre att utmana dessa företags existensberättigande.  Det är oroande att våra företag släpar efter på detta område,” säger Thomas Svahn, Vice President, Head of Insights & Data på Capgemini Sverige.

Datadrivna företag får finansiella och affärsmässiga fördelar
De företag i studien som når den högsta nivån för avancerad dataanvändning visar också mellan 30 och 90 procent högre siffror för en rad olika mätetal. Det handlar bland annat om kundnöjdhet, finansiella resultat, effektivitet och kostnadsbesparingar. Man lyckas också upp till 63 procent bättre med lanseringen av nya produkter och tjänster.

Chefers låga tillit till data håller tillbaka utvecklingen
En tillbakahållande faktor är att företagsledare inte sätter samma tilltro till verksamhetens data som deras IT-chefer tror att de gör Av IT-cheferna är det 62 procent som tror att ledningen litar på den data som verksamheten har tillgänglig. Men i själva verket är det endast 20 procent av företagsledarna som gör det.

Detta får konsekvenser. Endast en fjärdedel av alla företag där ledningen har lågt förtroende för sin data lyckas använda den för att generera ökade intäkter.

”Om du inte litar på och använder din data som beslutsunderlag blir det svårt att göra rätt. Data har gått från något som hanteras av specialister till att spela en avgörande roll för affärsstrategiska beslut. Chefer måste förstå och använda den teknik och de verktyg och metoder som finns för att använda datadrivna insikter i beslutsfattande,” avslutar Thomas Svahn.

För mer information, läs hela rapporten här.

Metod
Capgemini har intervjuat chefer inom IT / datafunktioner i samband med denna rapport. Insikten kommer från över 500 företag. Capgemini har dessutom pratat med företagsledare över affärsområden från totalt 504 företag. Båda undersökningarna genomfördes i augusti 2020 och inkluderade företag med en omsättning på minst 1 miljard dollar föregående år. Capgemini genomförde dessutom finansiella analyser av 700+ unika företag från ovanstående företag för åren 2018-19 och 2019-20. Till detta har också fler än 15 djupintervjuer om datainitiativ genomförts med personer i ledande tekniska och affärsorienterade befattningar i organisationerna.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Capgemini är ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 anställda i nästan 50 länder med målsättningen att genom teknik frigöra människors energi för skapandet av en inkluderande och uthållig framtid. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro. Besök oss på www.capgemini.com.

Om Capgemini Research Institute
Capgemini Research Institute är Capgeminis interna avdelning för data-drivna insikter. Institutet publicerar forskning kring effekterna av digital teknik på stora traditionella företag. Teamet utnyttjar ett globalt nätverk av experter från Capgemini och arbetar nära akademiska och tekniska partners. Institutet har forskningscenter i Indien, Storbritannien och USA. Capgemini Research Institute rankades nyligen som topp i världen för sin kvalitativa forskning och oberoende analyser.

Läs mer på: www.capgemini.com/research-institute/