Skip to Content

Artificiell intelligens (AI) kan ge ökad hållbarhet för våra världshav. Capgeminis tävling belönar smart lösning för norskt havsforskningsinstitut.

03 Nov 2021

Tävlingens deltagare fick utmaningen att hitta nya sätt att använda AI för att hantera verkliga utmaningar. Årets två vinnande Capgemini-team har med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning analyserat över 100 terabyte sensordata för havstemperatur och strömmar från det norska havsobservatoriet i Lofoten-Vesterålen (LoVe). Data har hanterats i molnet med hjälp av Amazon Web Services (AWS). De insikter man fått kring årstidsvariationers påverkan på ekosystemet ger viktiga bidrag till institutets forskning.

Det norska nationella forskningscentret LoVe Ocean Observatory är placerat på en ekologisk och geologisk viktig plats vid den norska kusten och arbetar med havsvård. Observatoriet samlar in och följer realtidsdata för havets biologiska och kemiska miljö. Anläggningen använder ett nätverk av undervattenssensorer för att följa hur havet påverkas av mänskliga aktiviteter Man följer bland annat halten av föroreningar och hur klimatförändringarna påverkar faktorer som havstemperatur, salthalt, pH och CO2 och vilka konsekvenser förändringarna får för de marina livsformerna.

En klimatpositiv framtid tillsammans

Observatoriet har samlat in stora mängder data under det senaste decenniet och delar löpande dessa insikter med  det norska Havsforskningsinstitutet och FN:s  program Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Men när mängden data som skapas av observatoriet ständigt ökar blir det svårare för forskare att manuellt analysera och tolka den. Projektet där Capgeminis anställda har bidragit går därför ut på att med hjälp av artificiell intelligens göra det lättare att identifiera relevanta insikter för forskningsändamål.

1 200 Capgeminianställda från 33 olika länder deltog i årets Global Data Science Challenge. Deltagarna har använt sina kunskaper till att ta fram smarta lösningar för att underlätta det komplexa arbetet med att förvandla data till insikter. Det vinnande bidraget var en självlärande algoritm för bearbetning av insamlade sensordata i realtid. Lösningen ger forskare vid LoVe-observatoriet nya möjlighet att finna mönster för hur varierande förhållanden i det marina ekosystemet påverkar djurlivet/djurens beteende. Man har också fått möjlighet att inkludera flera typer av data i beräkningarna, till exempel hur ekosystemet påverkas av tidvatten och väder

LoVe Ocean-observatoriet är våra ögon och öron i detta viktiga marina ekosystem. Dataanalys och AI spelar en viktig roll för att underlätta forskning som handlar om utmaningarna med hållbarhet för det marina livet. Vi är glada att data från observatoriet har kunnat användas bättre i detta innovativa projekt med Capgemini och att vi har fått hjälp med att hitta nya insikter i våra dataströmmar.säger Sissel Rogne, VD vid Norges Havsforskningsinstitut.

“Möjligheten att tolka och dela data är avgörande för att vi ska kunna bygga en hållbar framtid för planeten. Med våra kunskaper inom AI och data känner vi ett ansvar att tillhandahålla verktyg och möjligheter för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Vårt nära samarbete med LoVe Ocean Observatory och AWS skapar möjlighet att tillsammans göra en meningsfull och mätbar insats. Våra anställda har den kompetens och energi som behövs för att hantera samhällets största utmaningar genom teknik. Vi hoppas att detta projekt kommer att få positiva effekter för arbetet med att skapa en bättre framtid för planeten under många år framöver.” säger Zhiwei Jiang, ansvarig för affärsområdet Insights & Data på Capggemini. 

”Det är ett privilegium att tillsammans få göra denna typ av innovativa projekt som kan få en positiv inverkan på vår planet. Samarbetet mellan Capgemini och AWS visar att AI har stor potential när det gäller att värna  naturen och underlätta arbetet för de som arbetar för att skydda den. Vi ser fram emot att följa de insikter LoVe Ocean Observatory kommer att kunna presentera med hjälp av det projekt vi tillsammans tagit fram.” säger Mike Miller, ansvarig för AI på Amazon Web Services, AWS.

Data och AI för fortsatt forskning om klimatåtgärder

Capgemini kommer att fortsätta att arbeta med LoVe Ocean Observatory för att utveckla och testa nya sätt att använda den data som finns samlad på LoVes servrar. Det långsiktiga målet är att göra data mer tillgängliga för fler användare och forskare över hela världen så att de kan identifiera samband och orsaker som inte tidigare varit synliga. Projektet har också som mål att bidra till FN:s satsningar på hållbar utveckling av våra världshav och säkerställa vidareutveckling och öppen tillgång till data och insikter inom alla aspekter av havsvetenskap.