Skip to Content

Capgemini Care

Ett svårt val för kommunernas socialtjänster

Varför behövs Capgemini Care?

Enligt SKR:s undersökning inom ramen för Beställarnätverket för Socialtjänst (social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård), finns det ett fåtal färdiga systemlösningar på den svenska marknaden. En stor majoritet av de tillfrågade kommunerna visade sig vara missnöjda eller mycket missnöjda med den leverantör de har idag och bedömningen från SKR är att ingen av leverantörerna på den svenska marknaden lever upp till de krav en modern kommun har på sitt verksamhetssystem.

Beställarnätverket menar att några av de befintliga verksamhetssystem är bättre på vissa saker och andra bättre på andra saker. De flesta av dess system har problem antingen med stabilitet och kvalitet (tex tekniska fel som avbrott eller funktionella fel), eller att systemen inte är användarvänliga och effektiva. Det tar mycket tid att ta sig igenom olika processer och att användarna tvingas dokumenterar mycket i systemen som sedan inte används. De menar vidare att mycket tid går åt till administration för väldigt liten nytta för uppföljning och verksamhetsutveckling.

Många av de saker som saknas är s.k. grundförmågor, aspekter som gäller hela lösningen, inte enstaka funktioner.


Förmågor eller funktioner – en förklaring:
Vi talar ibland om förmågor och ibland om funktioner. Vad menar vi egentligen med detta och vad är skillnaden? Förmågor definierar vi som generella komponenter och byggstenar som utgör programvaran grundplattform, såsom säkerhetsförmågor och behörighetshantering, loggning/spårbarhet, dynamisk ärendehantering, möjligheten att konfiguera/ändra komplexa processer och regler, möjligheten att kunna skapa responsiva användargränssnitt utan att skriva kod, robotisering/automatisering, förmågan att kunna integrera och förmågan att kunna exportera all data till rapporter. Funktioner definierar vi som specifika kompontenter som byggs ovanpå grundplattformen, såsom informationsinsamling från individen och andra, bedömning av funktionstillstånd, skapande av automtiserande journalanteckningar vid specifika moment, bedömning av behov av insatser, val av särskilt boende och redovisa resultat av genomförande.


En av de allra viktigaste förmågorna är den att lätt effektivisera/automatisera en process eller ett arbetssätt. Behovet av att minska den administrativa bördan och kunna effektivisera/automatisera arbetssättet blir särskilt viktig med tanke på att kommunerna i allmänhet, och kommunal vård och omsorg i synnerhet, står inför ökande resursbehov, pga. en åldrande befolkning samtidigt som skatteintäkterna inte förväntas öka nämnvärt. Kommunerna måste helt enkelt kunna erbjuda mer stöd för samma peng. Om man dessutom tar i beaktande bristen på tillgänglig kompetens inom vårdyrkena blir detta än mer besvärligt. Det är vår bedömning att värdet för kommunerna att kunna erbjuda mer och bättre vård och omsorg för samma peng, vida överstiger investeringen i ett helt nytt, effektivt och följsamt stöd för verksamheten.  

SKR gav PwC i uppgift att utreda digitaliseringen inom socialtjänsten och de kom fram till att behovet av att investera i nya förmågor var stort och sträckte sig alltifrån informationsförsörjning och behörigheter till automatisering, medborgartjänster och mobilt arbetssätt. Kommunerna skulle behöva investera mellan 30–60 MSEK i digitalisering av socialtjänst (genomsnittlig storstadskommun), samtidigt som besparingspotentialen pga. effektiviseringar är mycket stor.  

Vad erbjuder vi?

Inom dagens Socialtjänst har man, i brist på stöd i befintliga verksamhetssystem, kompletterat och ersatt processer med appar och sidosystem där dess respektive leverantör är experter på just den delen och ofta också väldigt bra på det dom gör, samtidigt som utvecklingstakten är hög och förändringsbenägenheten likaså. 

Nackdelen med denna utveckling är att IT-administrationen sitter med en härva av system och appar utan enhetlig administration och förvaltning, tidskrävande hantering av flera olika leverantörer och ofta en dålig helhetsbild. Det som vi upplever ofta händer då, är att de systemansvariga efterfrågar ett System från en leverantör som kan allt det där som nu löses av kanske åtskilliga olika system och appar, för att förvaltning och kontaktytor med leverantörer kraftigt ska minska.  

Det är här plattformstänket erbjuder en helt annan, långsiktig lösning på problemet som, till att börja med, orkestrerar floran av nödvändiga systemstöd inklusive administrationen och förvaltningen. Det innebär att ni kan bibehålla det som fungerar samtidigt som administrationen och förvaltningen blir hanterlig. Med en digitaliseringsplattform i grunden möjliggörs denna orkestrering av

 • befintliga system/appar osv.,
 • införlivande av manuella mellansteg,
 • förbättringar,
 • nyutveckling och ersättning av delprocesser

Istället för att kvaliteten på det upphandlade systemet är mycket bra i början för att sedan bli allt sämre med tiden tills nästa upphandling, kan ni behålla en långsiktig hög nivå.  

Vad är Capgemini Care?

När det kommer till verksamhetsstöd för Socialtjänst finns det 290 andra organisationer i Sverige med ungefär samma behov, som ger en hög s.k. återanvändbarhet. Med detta som grund har Capgemini investerat i en lösning för socialtjänst baserad på Pega plattformen, detta är Capgemini Care.

Pega Systems process- och ärendehanteringsplattform (en s.k. low code/no code digitaliseringsplattform) ligger till grund för de applikationer som sedan utvecklats. Alla grundförmågor som efterfrågas är redan på plats. Dessa förmågor vidareutvecklas löpande av Pega som är världsledande inom process- och ärendehantering vilket innebär att grundförmågorna kontinuerligt förstärks för att alltid ligga i teknikens framkant.  

En stor fördel med vår lösning jämfört med befintliga verksamhetssystem är att det är lätt att skapa eller ändra existerande funktioner, processer och verksamhetsregler. I det fall det handlar om tex. en lagförändring som är gemensam för samtliga Sveriges kommuner sker det centralt i vår lösning, som en del av supportavgiften. Om en kommun vill genomföra en ändring som är specifik för den kommunen, bekostas den av den kommunen (naturligtvis finns det möjlighet att samarbeta med andra kommuner och dela på kostnaden). Mindre vidareutveckling/konfiguration kan kommunen genomföra själv och större vidareutveckling/nyutveckling kan ni beställa och få på plats inom några månader. Vi tror att det är viktigt att vara snabbfotade och erbjuda kundorienterad utveckling, men med en stabil kärna av förmågor och grundfunktionalitet.

Om du vill veta mer ses vi gärna för djupare diskussion och visning av vår produkt!

Mari Säll
mari.sall@capgemini.com
Account Executive Regions and Cities
Capgemini Sweden | Malmö
Mobil + 46 705 33 72 77

Anna Ottosson
anna.a.ottosson@capgemini.com
Business Developer, Regions and Cities
Capgemini Sweden | Malmö
Mobil + 46 768 90 30 84

Capgemini Care

 • Effektiviserar arbetsflöden
 • Är intuitivt och användarvänligt
 • Säkerställer att regelverk och lagar efterföljs
 • Möjliggör större engagemang från medborgaren via en egen inloggning
 • Kan ge anhöriga fullmakt att använda systemet
 • Finns som molnlösning och OnPrem
 • Motverkar inlåsningar
 • Kräver få uppdateringar
 • Går att anpassa efter era önskemål
 • Minskar teknisk support
 • Finns tillgängligt via mobila plattformar och via dator
 • Stödjer Socialstyrelsens processer, IBIC osv.