Skip to Content
0306222Digital-report_WEB-BANNER_nord_v1-jpg-copy
Data and AI

På tide med et digitalt taktskifte

Executive Summary

Teknologi og digitalisering er avgjørende for å sikre Norges konkurransekraft og overgangen til fornybarsamfunnet. De siste årene har bevisstheten om dette heldigvis økt blant norske ledere, og pandemien har bidratt til at folk i alle aldre har fått et nytt og nærere forhold til digitale verktøy. Mange nye gründerbedrifter baserer nå hele sin forretningsmodell på digitale plattformer, og flere offentlige tjenester har blitt lettere tilgjengelige ved hjelp av ny teknologi.

Likevel er vi bekymret for at digitaliseringen går for sakte i både privat og offentlig sektor.  Capgeminis erfaring er at Norge, til tross for tidlig utbredelse av både internett og teknologiske produkter, henger etter våre naboland. En oljesmurt norsk økonomi kan ha bidratt til at mange virksomheter ikke har blitt tvunget til å automatisere produksjon og arbeidsprosesser, eller til å ta i bruk teknologiske løsninger for innsamling, bruk og deling av data for å oppnå energieffektivisering eller bedre kundeopplevelser.

Capgemini gjennomfører jevnlig undersøkelser for å skaffe innsikt som vi deler med både kunder og andre interessenter. Høsten 2021 spurte vi norske næringslivsledere om deres syn på sentrale spørsmål knyttet til teknologi og digitalisering. Noen av svarene bekrefter at vi er på rett vei, mens andre gir grunn til bekymring. Et av de mest positive funnene er at et stort flertall av ledere vil investere i digital kompetanse blant egne medarbeidere. Det er klokt av flere årsaker. Vår undersøkelse viser nemlig at halvparten av lederne mener at deres bedrift ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å omstille og skape nye vekstmuligheter.

Ny teknologi gjør det mulig å samle inn og lagre store mengder data. Men det er først når man kan fatte bedre beslutninger og drive automatisering, basert på data, at data skaper verdier. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å ha store mengder med omfattende datasett. De må kobles, bearbeides, kvalitetssikres, tilgjengeliggjøres og deles, for å gi verdi. I vår undersøkelse mener nærmere halvparten at bruk og deling av data vil bli viktig for egen bedrifts konkurransekraft fremover. Dessverre mener kun 16 prosent av lederne at bedrifter i deres næring er flinke til å dele data med andre aktører.

Norske myndigheter har sakte, men sikkert innsett at data kan lagres trygt i skyen, og skytjenester blir tatt i bruk av stadig flere virksomheter. Men utbredelsen er fremdeles beskjeden; utviklingen går for trått. Undersøkelsen vår avdekker at mange ledere fremdeles tror det er sikrere å lagre data på en server «i kjelleren» enn i skyen.

Migrering til skyløsninger innebærer at data kan overføres til datasentre utviklet basert på utstyr og driftsmodeller som sikrer effektiv bruk av energi og lavest mulig utslipp. Datalagring gjennom skytjenester gjør det mulig å redusere 1 milliard tonn C02-utslipp innen 2024, ifølge en 2021-rapport fra International Data Center (IDC).

Norges klimaambisjoner, myndighetskrav og EU-taksonomien kan kanskje få fortgang på utviklingen; vi greier ikke å realisere det grønn skiftet uten bruk av teknologi. Men det er ingen tvil om at nøkkelen ligger i å styrke den digitale kompetansen i norsk næringsliv – både hos ansatte og ledere.

Det er liten tvil om at norsk nærings- og samfunnsliv fremtidige konkurransekraft er bygget på en dataplattform og en digital grunnmur. Derfor er det avgjørende at vi får til et felles taktskifte både for å bedre kunnskap og sikre tilgang til digitalt talent. Vi ser frem til å diskutere våre funn, og å være en konstruktiv partner i arbeidet med å realisere våre felles ambisjoner.

Jens Middborg,
Administrerende direktør