Skip to Content

Digital Sundhed

Dansk sundhedsvæsen står med en kæmpe udfordring, som udfordrer både medarbejdere og ledelse: at sikre tilstrækkeligt personale til at udføre sine kerneopgaver. Der er et stigende fokus på nære, fleksible og sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten inddrages, hvilket vanskeliggøres af, at antallet af varme hænder og dermed den kliniske tid falder. Derfor er der behov for nye redskaber og perspektiver for at imødekomme patienternes behov med de nuværende ressourcer. 

Intelligente digitale løsninger kan bidrage til at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet ved både at reducere tidsforbrug, fjerne opgaver fra personalet samt sikre patientcentrerede behandlingsforløb. Det er dog essentielt, at de digitale løsninger ikke står alene, men at man forstår disse som en del af en større helhed, så man omfavner alle aspekter af udfordringen og skaber en bæredygtig løsning med værdi for både medarbejdere og patienter. 

I Capgemini Danmark Healthcare sektor ser vi sundhedsvæsnet som et samlet økosystem, hvor en række involverede enheder på tværs af sektorer bidrager til vellykkede behandlingsforløb. 

I Capgemini Danmark råder vi over knap 100 konsulenter med erfaring inden for kliniske arbejdsgange, sundheds IT, og de teknologier der anvendes for at skabe sammenhængende løsninger inden for centrale sundhedsmyndigheder, regioner og den primære sektor. Vi har desuden et stort internationalt netværk af specialister. Dette betyder at vi kan hente assistance fra vores internationale kollegaer, hvis vi har kompetencer som ikke umiddelbart er tilgængelige i Danmark, og inddrage denne i løsningen af opgaver. Alene i Skandinavien er vi 300 sundheds IT-konsulenter med en bred vifte af kompetencer. 

Capgemini tilbyder vores kunder en række produkter og løsninger, som vi enten har udviklet selv, eller hvor vi fungerer som implementeringspartner. Læs mere forneden. 

Bookplan – patientforløb på tværs af afdelinger 

Bookplan er den avancerede planlægnings- og bookingløsning til hospitaler. Bookplan giver en række fordele for de mange afdelinger, som anvender systemet: 

  • nem planlægning inden for den enkelte afdeling eller på tværs af afdelinger 
  • mere smidig afvikling, da hele personalet har overblik over patientflow 
  • forbedret kommunikation med patienten med SMS påmindelser og webbooking 

Standardiseret system som kan tilpasses lokale behov

Bookplan standardsystemer er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og indeholder en bred vifte af avancerede gennemprøvede standardfunktioner. Samtidig kan systemet opsættes til lokale organisationsstrukturer, planlægningsmodeller og arbejdsgange.
I dag understøtter Bookplan ressourceplanlægning og -booking på såvel somatiske som psykiatriske sygehuse: Operationsafdelinger, ambulatorier, sengeafdelinger, akutområdet samt serviceafdelinger som røntgen og laboratorier.

Effektiv planlægning af afdelingernes ressourcer

Erfaringerne viser, at Bookplan øger afdelingernes effektivitet gennem en mere hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende ressourcer.
I kernen af Bookplan findes redskaber til effektiv planlægning af afdelingens kritiske ressourcer, som fx personale, udstyr og stuer. Til hver ressource oprettes en kalender, hvor ressourcens aktiviteter detailplanlægges. Kombinationen af kalendere og kvalifikationer giver en unik sikring af, at det altid er de rigtige ressourcer, der bookes på. Dette skaber også mulighed for decentral booking, hvor fx klinisk personale fremsøger tider, inden patienterne forlader hospitalet.

Effektivt overblik over dagens aftaler

Bookplans værktøjer giver et effektivt overblik over patientaftaler, dagens program, uudnyttet kapacitet på operationsstuer, mv. Alle lister sættes op, så de indeholder præcis den information, som den enkelte afdeling eller personalegruppe har brug for.

Effektiv understøttelse af patientflowet

Bookplan giver overblik over patientflowet på operationsafdelingen, i ambulatoriet eller på skadestuen/akutmodtagelsen. Dette bidrager til at forbedre, kommunikation mellem lokationer og reducere antallet af telefonopkald.

Ankomstregistrering og kaldetavler

Mange ambulatorier skal dagligt håndtere et stort patientflow. Elektronisk ankomstregistrering minimerer receptionens tidsforbrug forbundet med modtagelse af patienter, idet patienten selv kører sit sygesikringskort igennem en kortlæser og automatisk registreres som ankommet. Når det er patientens tur, vises hans nummer på den digitale kaldetavle. Patientens ankomst formidles samtidig videre til personalet, så personalet hele tiden har overblik over patientflowet.

Kommunikation til borgeren via brev og SMS

Bookplan håndterer afdelingens patientbreve, informationsmateriale mv, som automatisk udskrives som en del af bookingprocessen. Bookplan kan konfigureres til automatisk at sende påmindelses-SMS til patienten på et givent tidspunkt forud for aftalen. Påmindelser sendes ved hjælp af Nem-SMS

Produkter og løsninger

Målet med Capgemini Epic Center of Excellence er at at forbedre arbejdsgangsunderstøttelsen for klinisk og administrativt personale i de to regioner der anvender Sundhedsplatformen. Arbejdet tager udgangspunkt i analyse af eksisterende arbejdsgange samt ønsker til forbedring af disse. På baggrund af disse analyser, udarbejdet der løsningsdesign på tværs af EPIC, nationale og lokale IT systemer, således at der opnås løsninger, der understøtter arbejdsgangene i klinikken og har patienten i centrum. 
 
Capgemini råder over en række agile projektledere, som sikrer optimal fremdrift på projekterne. Vores konsulenter inden for test og kvalitetssikring sikrer at kvaliteten bygges ind undervejs fra analyse til byg af løsninger. 
 
I udviklingen af bedre arbejdsgangsunderstøttelse spiller effektivisering af IT driften vha automatiseringsløsninger en stor rolle. Vores konsulenter er tæt involveret i arbejdet med automatiseringsplatformen, som gør det muligt at tilpasse arbejdsgangene i Sundhedsplatformen gennem gennem bedre værktøjer til konfiguration og byg af nye versioner. 
 
Med vores store viden om Sundhedsplatformen og en dyb teknologisk indsigt yder vi strategisk rådgivning ift. teknologiudvikling og de muligheder denne kan udgøre for de to regioner. 
Capgeminis EHR Center of Excellence er bemandet med et team af konsulenter, som kombinerer indsigt i kliniske arbejdsgange med ekspertise inden for teknologi, som gør dem i stand til at skabe løsninger, der understøtter arbejdsgangene i klinikken. Mange af konsulenterne har en certificering inden for et eller flere af Epics moduler. 
 
For mere information, skriv til Juri Osmolovski

Capgeminis integrerede vagtplanlægning er målrettet regioner, der ønsker en effektiv vagtplanlægning og vil sikre gode værktøjer til vagtplanlæggeren til at nemt og effektivt at udarbejde planer og følge op på den lagte plan og justere den i takt med at behovet og ressourcerne ændrer sig. Vagtplanlæggeren planlægger ud fra personalebehov og kan løbende se de faktiske omkostninger for vagtplanen og planlægge op imod et budget. For ledere er der nemt overskuelige overblik over plan, økonomi mv.
Capgeminis integrerede vagtplanlægning understøtter både central cyklisk vagtplanlægning og self rostering, hvor medarbejderne selv byder ind med deres ønsker til vagtplanen og denne lægges på baggrund af disse ønsker. At få direkte indflydelse på vagtplanen øger medarbejdertilfredsheden og mindsker sygefraværet. 
 
Integreret vagtplanlægning leveres i et tæt samarbejde mellem ORTEC og Capgemini. ORTEC har mere end 20 års erfaring inden for vagtplanlægning til hospitaler. Capgemini har 25 års erfaring med operationel planlægning i bookingsystemer. Denne viden udnyttes til at integrere vagtplanlægning med den operationelle planlægning og effektivisere arbejdsgange, reducere dobbeltarbejde og manuelle registreringer. 
 
Brugervenlige apps gør det muligt for personale og vagtplanlæggere at tilgå vagtplaner på farten og giver medarbejdere mulighed for at se vagtplan og melde ind med forslag til ændringer og acceptere forespørgsler fra vagtplanlæggeren om ændringer. 

For mere information, skriv til Juri Osmolovski

For sundhedsvæsenet ligger der et stort uudnyttet potentiale i at gøre patientkontakten digital og mobil. Regionerne har en målsætning om at reducere antallet af fysiske fremmøder med 30%. Det digitale møde gør det nemt og sikkert for patienterne, men den digitale patientkontakt bidrager også til gøre hverdagen lettere for sundhedspersonalet. Her er videokonsultationer et af de helt centrale redskaber. Videokonsultationer kan anvendes i mange kliniske sammenhænge. Det kan for eksempel være ambulante forundersøgelse hvor patientens tilstand vurderes over video og  hvor patienter kan slippe for transporttid og  at sidde og vente i venteværelset indtil de kan komme ind til undersøgelsen. Eller det kan være mødet med den ældre patient, som kan blive i sit eget hjem, men hvor en udkørende sygeplejerske kan tilse patienten og koble op til specialister, når der er behov for en ekspertvurdering. 
 
I Capgemini har vi bred erfaring med at anvende den nationale infrastruktur i form af Medcoms videokonsultationskonsultationsløsning VDX. VDX-løsningen anvendes blandt andet i Capgeminis bookingsystem, Bookplan, og i patientappen MineAftaler. I Bookplan er der skabt tæt integrerede arbejdsgange, hvor videokonsultation blot er en anden måde at gennemføre de patientmøder der tidligere var fysiske. I MineAftaler er videokonsultation bygget ind i appen, der viser patienten alle hans aftaler og gør det muligt at starte videokonsultationen direkte fra aftalen. 
Derudover anvendes VDX også i Generisk Telemedicinsk Platform (GTP) , som Capgemini har bistået Syddansk Sundhedsinnovation med at udvikle. 
 
For mere information, skriv til Juri Osmolovski

Borgerplatformen MineAftaler giver patienten og borgeren et velinformeret og trygt møde med sundhedsvæsenet via en række selvbetjeningsmuligheder. Muligheden gælder både patienten og borgeren samt disse børn eller andre personer som har fuldmagt eller er værge.
 
MineAftaler skaber én samlet adgang til patientens og borgerens møde med sundhedsvæsenet via en række funktioner:
– Overblik over aftaler på tværs af sektorer
– Mulighed for selvbooking af aftaler med sundhedsvæsenet
– Ankomstregistrering og kaldetavle til understøttelse af fremmøde og ankomstlogistik
– Videokonsultation
– Wayfinding til navigation på vej til og på hospitalet
– Patientaktiviteter som sikrer vigtig information og instruktion er let tilgængelig for patienten på relevante tidspunkter
– Patientdialog som giver en fleksibel mulighed for at sende beskeder og stille spørgsmål til sundhedspersonalet
– Patientrapporterede oplysninger (PRO) samt adgang til udfyldelse af spørgeskemaer
 
Løsningen er tæt integreret med regionens bookingsystem og EPJ. Det betyder for klinikerne at al opsætning og opfølgning finder sted i deres normale IT systemer.
 
MineAftaler forbinder sundhedsvæsenet og patienten. Sundhedsvæsenet er #LigePåDenAndenSide.
 
Hvis du vil høre mere så ring til Henrik Billeschou på +45 5218 9818

Mange mennesker oplever hospitalsbesøg som en mindre behagelig oplevelse. Oplevelsen bliver ikke mindre ubehagelig, når de skal finde vej i store, ukendte bygningskomplekser. Ni ud af ti patienter er nødt til at spørge personalet til råds for at finde frem. Dermed bruger de personalets værdifulde tid. Med vores wayfindingløsning, som er baseret på MapsIndoors løsningen fra Mapspeople, giver du patienter, besøgende og medarbejdere en app-løsning, der forbedrer patientens oplevelse betydeligt. Derudover reducerer du også den tid, som personalet bruger til at vise besøgende vej. 
Frustration over ikke at kunne finde vej er en af ​​de mest almindelige klager blandt besøgende på hospitaler. Følelsen af, ikke at kunne finde rundt øger den allerede eksisterende følelse af frygt under et hospitalsophold. 
 
Det er næppe overraskende, at de kilometer lange og ens udseende gange og opholdsarealer på hospitaler ser ud som en labyrint for patienter og besøgende. Som et resultat spørger de forbipasserende læger og sygeplejersker om vej, hvilket resulterer i en spildt tid for personalet samt et mistet fokus på vigtige opgaver. 
 
Undersøgelser viser, at klinisk personale som læger og sygeplejersker på et mellemstort hospital bruger mere end 4.500 timer om året på at give anvisninger til besøgende – en udgift svarende til mere end to fuldtidsstillinger. Disse skjulte omkostninger kan reduceres betydeligt ved at tilbyde besøgende en selvbetjeningsløsning til wayfinding. Derudover vil antallet af forsinkelser blive reduceret fordi patienterne kan finde frem til deres destination i tide. 
 
MapsIndoors indendørs wayfinding løsning hjælper brugerne med hurtigt og nemt at finde bestemte rum og lokationer på hospitalet og giver brugeren den bedst mulige rute. MapsIndoors forenkler søgningen efter hospitalsafdelinger, kantiner, toiletter og andre lokationer på hospitalet. 

MapsIndoors wayfinding giver hospitalet en række fordele: 

  • Mindre stress for patienter og besøgende i forbindelse med besøg på hospitalet 
  • Færre forstyrrelser for medicinsk personale ift til at hjælpe besøgende med at finde vej 
  • Færre forsinkelser hvor patienter kommer for sent 
  • Patienter, besøgende og medarbejdere tilbydes den bedst mulige rute til et bestemt sted, inklusive trapper og elevatorer. 
  • Problemfri wayfinding fra hjem til undersøgelsesrum 

For mere information, skriv til Juri Osmolovski

Generisk Telemedicinsk Platform 

Region Syddanmark havde etableret en Generisk Telemedicinsk Platform, GTP. Regionen ønskede at portere løsningen til regionens egen platform. 

Meet our expert

Juri Osmolovski

Director of Public Health
In his role as Capgemini’s Director of Public Health, Juri oversees a team that is specialized in the healthcare industry, which is grappling with serious problems related to a shortage of resources and an increase in patient volume. Juri is very knowledgeable in EMR integration, automation, and optimization, and shares this knowledge with his staff and his clients with the ultimate goal of digitalizing purposefully to address the sector’s difficulties and produce value for both clinicians and patients.