Ga direct naar inhoud

onze inzet voor mensenrechten

Capgemini hecht veel belang aan de bescherming en bevordering van de mensenrechten in zijn personeelsbestand, toeleveringsketen, interacties met klanten en de lokale gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

Ons kader voor mensenrechten

Ons mensenrechtenbeleid beschrijft onze vastberaden inzet voor belangrijke mensenrechtenkwesties en biedt een duidelijk kader om de mensenrechten te blijven beschermen en handhaven.

Ons mensenrechtenbeleid bevat onze verplichtingen, ons programma en ons bestuur en heeft betrekking op alle activiteiten van Capgemini. Het wordt onderschreven door onze Group Chief Executive Officer.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ons beleid ligt bij de operationele en functionele leiders van de Groep, ondersteund door een uitvoeringsprogramma dat wordt aangestuurd door de Chief Ethics Officer en de nationale Ethics & Compliance Officers.

Op de voortgang van onze mensenrechteninitiatieven wordt toegezien door het Ethics & Governance Committee van de Raad van Bestuur van Capgemini.

Aandacht voor mensenrechten bij Capgemini

Om het respect voor de mensenrechten binnen onze groep te beschermen en te bevorderen, is de eerste stap ervoor te zorgen dat onze 10 mensenrechtenverbintenissen bij alle werknemers van Capgemini bekend en begrepen zijn. Daartoe heeft onze CEO op 10 december 2021 een bericht gestuurd aan al onze Vice Presidents (VP’s), waarin hij ons mensenrechtenbeleid introduceert en de VP’s vraagt om “een rolmodel te zijn van gedragingen die uitdrukking geven aan ons engagement, en bewustwording te verspreiden onder hun teams en in ons hele ecosysteem, en zo ons engagement voor fundamentele mensenrechten te honoreren door deze speciale verantwoordelijkheid te vervullen”.

Ons mensenrechtenbeleid is gepubliceerd op het intranet van Capgemini, dat toegankelijk is voor alle werknemers, en is hier beschikbaar op de externe website van Capgemini.

Er is een introductiecampagne geformaliseerd, die vanaf 2022 een e-learning voor alle werknemers omvat, met een specifieke opleiding voor bepaalde sleutelposities zoals Ethics & Compliance Officers, HR-professionals, interne auditors, en procurement professionals.

Als onderdeel van onze verplichte e-learning cursussen over onze Code of Business Ethics hebben we ook drie micromodules ontwikkeld over: “Preventie van intimidatie op de werkplek”, “Preventie van seksuele intimidatie”, en “Aanspreken en niet-vergelding”.

Identificatie van onze potentiële gevolgen voor de mensenrechten

Het in kaart brengen van het mensenrechtenrisico per land

Bij het bepalen van ons mensenrechtenbeleid hebben wij 10 commitments vastgesteld.

Acht van onze commitments hebben betrekking op de belangrijkste kwesties van de Groep, d.w.z. de mensenrechten die het grootste risico lopen op ernstige negatieve gevolgen door de activiteiten van de Groep:

  • Gelijke kansen en eerlijke behandeling
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Vrijheid van vakbond en collectieve onderhandelingen
  • Werk zonder intimidatie
  • Veilige en gezonde werkomgeving
  • Bescherming tegen kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel
  • Data privacy
  • Bescherming van mensenrechten door onze ethische benadering van kunstmatige intelligentie-oplossingen.

Twee van onze commitments zijn positieve acties van de Groep ten aanzien van die rechten:

  • Recht op onderwijs
  • Digitale inclusie.

Op basis van vier internationale indices, te weten de Freedom House Index, de Internet Freedom Status Index, de Global Slavery Index, de Children’s Rights in the Workplace Index en de International Trade Union Confederation Global Rights Index, aangevuld met landenrapporten, hebben wij het mensenrechtenrisico per land in kaart gebracht. Deze landenrisicokartering is bedoeld om in de landen waar Capgemini aanwezig is, de landen te identificeren die het grootste risico lopen wat betreft de gevolgen voor de mensenrechten. Dit helpt ons prioriteiten te stellen bij de uitvoering van ons mensenrechtenbeleid door ons eerst te richten op de landen met het grootste risico.

Vragenlijst over de beoordeling van de mensenrechten voor alle landen

Na de publicatie van het mensenrechtenbeleid hebben wij een vragenlijst ontwikkeld om per land alle aspecten van ons bedrijf en onze waardeketen te bekijken en te beoordelen waar er meer blootstelling is aan gevolgen voor de mensenrechten. Deze vragenlijst voor de beoordeling van de mensenrechten per land is verdeeld in verschillende onderdelen die zich richten op de potentiële risicofactor voor de mensenrechten in het land. Ook worden de toeleveringsketen en de interacties met klanten van Capgemini in het specifieke land beoordeeld. Tot slot is er een reeks vragen die rechtstreeks verband houden met elke mensenrechtentoezegging van ons mensenrechtenbeleid.

Het doel van deze evaluatievragenlijst is een breed inzicht te verschaffen in de reeds bestaande acties, maar ook lacunes en gebieden aan te wijzen waarop vooruitgang kan worden geboekt bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten.

De vragenlijst voor de beoordeling van de mensenrechten wordt momenteel ingezet, met een proef in India – India is een van de landen waar Capgemini het meeste risico loopt wat betreft de negatieve gevolgen voor de mensenrechten.

Op basis van specifieke landenrisico’s is Capgemini ook begonnen met het per geval beoordelen van landen en potentiële klanten op mensenrechtenpraktijken, ondersteund door een analyse van een externe partner.

Verzachting en herstel van de mensenrechten

Wij communiceren uitgebreid binnen de Groep over bestaande klachtenmechanismen en -procedures, zodat onze werknemers, leveranciers en klanten hun zorgen of vragen over onethisch gedrag kunnen uiten. Wij beschermen iedereen die te goeder trouw rapporteert, zodat zorgen kunnen worden geuit zonder angst voor vergelding. Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke vertrouwelijkheidsmaatregelen worden genomen.

Onze ethische hulplijn, SpeakUp, is een natuurlijke uitbreiding van onze op waarden gebaseerde cultuur en hoge ethische normen. Het is een web- en telefoontool voor ethische rapportage, incidentbeheer en advies, gehost door een onafhankelijke dienstverlener, beheerd door de Group Ethics-functie en ondersteund door ons wereldwijde netwerk van Ethics & Compliance Officers en HR-onderzoekers. Het is beschikbaar voor onze teamleden, klanten, leveranciers en zakenpartners om elke schending van de mensenrechten te melden.

Meer informatie over SpeakUp

Lees meer over onze ethische hulplijn, SpeakUp, via internet en telefoon.

Ontdek onze belangrijkste key performance indicatoren op pagina 201 van ons universeel registratiedocument 2021.

Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot mensenrechten