AdvantageYou Latest Trends Technovision 2021

Monday, February 22nd, from 19:00 to 21:00 CET

The AdvantageYou team is organizing the Latest Trends Technovision 2021: Protection against the Black Swans virtual event on Monday, February 22nd, from 19:00 to 21:00 CET

(Dutch version, below)

Technovision 2021: Protection against the Black Swans

The rocky start of 2021 shows us there is one thing constant: things will change. Some changes in the world are small, some are big and impactful. And although we acknowledge that we cannot predict all change that is coming and protect ourselves against it, we also acknowledge we do not stand defenseless. In the coming installment of our Latest Trends AdvantageYou event we unveil the theme of the Technovision 2021 update and have Ron Tolido (Capgemini’s CTO EU and Master Architect) teach us some lessons in “Protection against the Black Swans”. Join us online on Monday, February 22nd, from 19:00 to 21:00.

Lucky number 13

The 2021 Technovision update is our 13th report on technology trends. Some might say an unlucky number, but things change in a rapid pace and we feel this update will give many organizations an answer to how to use technology to seize the opportunities in our perfectly unpredictable world. How lucky indeed! For some organizations this will mean elemental change. Literally. To be like fire! No. To be like earth! No…

Anyway, a change not only in the technologies organizations adapt, but also in the way they are adapted. It’s not only about the moves, it’s also about the way you dance.

Building blocks on building blocks

The Technovision framework has been evolving over time and although the framework still stands strong, we see that a lot happens in ‘the fringe’ and a need to regard technology from a broader perspective. Questions that are asked about technology trends shift from “how does this technology work” to “how can we apply this technology in a trustworthy way” or “how can we use this technology to make the world a better place” and all questions you’ll find in between. Now these questions do not have straightforward answers, but you’ll find new, inspirational building blocks in the Technovision update to help and guide you building your own answer(s). And if you get stuck: we are here to help!

The flow of the show

During the AdvantageYou event, we will kick-off with a key-note by Ron Tolido on the new Technovision 2021 update. In break-outs we will zoom in on different topics, on the technology perspective (like Quantum computing), the business perspective and the martial arts perspective. The break-outs will be announced in the coming period.

We’re looking forward seeing you online on Monday, February 22nd at 19:00!

Program:

19.00 – 19.45 Keynote by Ron Tolido
19:45 – 20:15 1st round of break-outs
20:15 – 20:45 2nd round of break-outs
20:45 – 21:00 Wrap Up

Break-outs:

By Christiaan Tick, Senior Manager – Digital Architecture Management

Title: Surfing the app wave

With highly automated apps delivery options, low-code platforms and citizen developers, we see a wave of apps coming in. To be able to surf this wave, we need more than app creation- and preservation processes, or it’s whipe-out!

By Julian van Velzen, domain lead computing futures

Title: The quantum revolution is coming. Be prepared!

The second quantum revolution is unfolding. While the first gave us the laws that govern the universe, the second brings us technologies. In this session we will explore the potential of quantum computing, touch upon client stories, and discuss the latest trends. No deep knowledge of quantum physics is required.

By Marijn Markus, Artificial Intelligence Lead

Presentation Title: Free Data!

We live in a world of data. Our science, our technology, and our society depends on it. We use data to work, to communicate, to entertain, to map everything from public unrest to global pandemics. However, amidst all these analytics running wild on the world wide web, we worry about safety, privacy, our livelihoods.

We question the threats we perceive. But we don’t question the threats we don’t perceive. This is about one of the great unperceived threats of our time. This is about the freedom of data.

This is about the freedom of data.

Break-out by Joris Jansen and Maurice Smulders – 5G Knowledge Champions

Title: 5G, the Force Awakens

It’s bigger, better, faster and stronger. But wait.. there is so much more. A new paradigm emerges with 5G as a technology enabler. Remote surgery, real-time AR and VR on-the-go, cars autonomously communicating with each other. All while collecting,  analyzing and learning from data – only 5G can do that.

In Dutch

Het onstuimige begin van 2021 bewijst eens te meer dat verandering de enige constante is. Sommige veranderingen in de wereld zijn klein, andere zijn groot en impactvol. En hoewel we toegeven dat we niet alle veranderingen kunnen voorspellen en ons ertegen kunnen wapenen, we ook toegeven dat we niet hulpeloos aan de zijlijn hoeven te staan. In de komende versie van onze Latest Trends AdvantageYou event zullen we het thema van de 2021 update van Technovision onthullen en zal Ron Tolido (Capgemini’s CTO EU en Master Architect) ons een aantal lessen “Verdediging tegen de Black Swans” geven. Je bent van harte om aan te sluiten op maandag 22 februari van 19:00 tot 21:00.

13, het geluksgetal

De 2021 update van Technovision is ons 13e rapport over technologie trends. Sommigen zullen zeggen dat het een ongeluksgetal is, maar tegenwoordig veranderen dingen snel en volgens ons zal deze update vele organisaties een antwoord geven op hoe je technologie kan inzetten om de kansen te grijpen die deze perfect onvoorspelbare wereld ons biedt. Wat een geluk! Voor sommige organisaties betekent het elementaire verandering. Letterlijk. Om te zijn als vuur! Nee. Om te zijn als aarde! Nee…

In ieder geval, veranderen. Niet alleen in de technologieën die de organisatie inzet, maar ook in de manier waarop de technologieën ingezet worden. Het gaat niet alleen om de bewegingen, maar ook om de manier waarop je danst.

Blokken, op blokken, op blokken

Het Technovision raamwerk is geëvolueerd en hoewel het raamwerk zelf nog staat als een huis, zien we dat er veel gebeurt in de ‘randgebieden’. Er is een behoefte om technologie vanuit een breed perspectief te beschouwen. Vragen die we krijgen over technologie trends verschuiven van “hoe werkt deze technologie” naar “hoe kan ik deze technologie toepassen op een betrouwbare manier” en “hoe kan ik deze technologie inzetten om de wereld tot een betere plek te maken” en alle vragen die daar tussenin liggen. Nu is er geen pasklaar antwoord te geven op dit soort vragen, maar in de Technovision 2021 update vind je nieuwe, inspirerende bouwblokken om te helpen en richting te geven aan het vinden van je eigen antwoorden. En mocht je vast komen te zitten, dan zijn wij er om je te helpen!

Het verloop van de avond

Tijdens het AdvantageYou event zullen we starten met een key-note van Ron Tolido over de nieuwe Technovision update. Verschillende break-outs zullen dieper ingaan op bepaalde onderwerpen, met technologie perspectief (Quantum computing), business perspectief en ook een martial arts perspectief. In de komende weken zullen de break-outs bekend gemaakt worden.

We zien je graag online op maandag 22 februari om 19:00!

Programma:

19.00 – 19.45 algemene key-note (incl. 5 minuten pauze): Ron Tolido
19:45 – 20:15 ronde 1 (incl. 5 minuten pauze)
20:15 – 20:45 ronde 2 (incl. 5 minuten pauze)
20:45 – 21:00 Afsluiting

Break-outs:

Door Christiaan Tick, Senior Manager – Digital Architecture Management

Titel: Surfen op een golf van apps

Met een hoog geautomatiseerde app voortbrenging, low-code platforms en citizen developers zien we een golf van apps op ons afkomen. Om te kunnen surfen op deze golf hebben we meer nodig dan alleen maar de huidige creatie- en beheerprocessen, of we worden overspoeld.

Door Julian van Velzen, domain lead computing futures

Titel: De quantum revolutie komt eraan, bereid je nu voor!

De tweede quantum revolutie is zich aan het ontvouwen. Terwijl de eerste ons de fundamentele wetten van de moderne wetenschap gaf, brengt de tweede ons technologie. Door onvoorstelbare rekenkracht, onbreekbare versleuteling, en extreem nauwkeurige sensors, is er de verwachte impact voor ons, onze klanten, en overheden groot. In deze sessie verkennen we de potentie van quantum technologie, het belang voor onze klanten, en de laatste trends. Hier is geen vergaande kennis van quantum fysica voor nodig.

Door Marijn Markus, Artificial Intelligence Lead

Titel presentatie: Free Data!

We leven in een wereld van data. Onze wetenschap, onze technologie en onze samenleving kan niet zonder. We wisselen data uit voor werk, communicatie en vrije tijdsbesteding. Van het in kaart brengen van protesten tot wereldwijde pandemieën. Maar temidden van al deze analyses en algoritmes maken we ons zorgen om veiligheid, privacy en ons eigen levensonderhoud.

We stellen vragen over de problemen die we zien. Maar we stellen geen vragen over de problemen die we niet zien. Dit gaat over één van de grootste onbesproken problemen van onze tijd.

Dit gaat over de vrijheid van data.

Door Joris Jansen en Maurice Smulders – 5G Knowledge Champions

Titel: 5G, de Force Awakens

Het is groter, beter, sneller en sterker. Maar wacht … er is zoveel meer. Een nieuw wereld ontstaat met 5G als technologie enabler. Chirurgie op afstand, real-time AR en VR on-the-go, auto’s die autonoom met elkaar communiceren. En dit alles terwijl data wordt verzameld, geanaliseerd en geinterpreteerd – dat kan alleen met 5G.

Evenement details

februari 22, 2021 7:00 pm
februari 22, 2021 9:00 pm
Virtual