Ga direct naar inhoud
'Wat me aansprak? de kans op iets nieuws te proberen'

'Wat me aansprak? de kans op iets nieuws te proberen'

Taras Buchynskyi

Experienced professionals

SAAS solutions

[ENGLISH BELOW]

Taras Buchynskyi stak niet alleen letterlijk de grens over. Bij Capgemini in Nederland verlegt de Salesforce-developer ook figuurlijk grenzen. Zo leert hij nieuwe kanten van Salesforce én zichzelf kennen.

Iets nieuws ondernemen

‘Ik werkte in Polen als Salesforce-developer bij een multinational in huishoudelijke en verzorgingsproducten, toen ik door Capgemini werd benaderd voor een baan in Nederland. Eerlijk gezegd had ik het goed naar mijn zin waar ik op dat moment zat. Waarom ik Warschau toch heb verruild voor Utrecht? Een toenmalige collega wist me te vertellen dat het Nederlandse Salesforce-team van Capgemini een van de beste ter wereld is – met ervaren specialisten en prachtige klanten. Dat maakte me nieuwsgierig. Ik besloot op gesprek te gaan en het klikte meteen.’

‘Wat me over de streep trok, was de kans om iets nieuws te ondernemen: een baan in een ander land, met nieuwe collega’s en een klant in een voor mij onbekend segment. Eind 2021 kon ik aan de slag in het Salesforce-developerteam van de wereldwijde marktleider op print- en imaging-gebied. Voor de fotocameratak van dat bedrijf bouw ik mee aan de website voor een loyaltyprogramma gericht op klanten over de hele wereld. Zij kunnen punten verzamelen die toegang bieden tot tips en tutorials, forums en events, en bijvoorbeeld snellere reparatie. Ik schrijf code voor de backend en frontend van de site.’

Nieuwe functionaliteiten ontdekken

‘Het nieuwe zit ’m voor mij niet alleen in het land waar ik werk en het productsegment waarin de opdrachtgever actief is. Ik leer ook nieuwe kanten van Salesforce kennen. Naast het bekende CRM-gedeelte voor interne doeleinden kent dit platform producten voor bijvoorbeeld sales, marketing en retail. Een daarvan is de Experience Cloud die wij gebruiken voor het loyaltyprogramma. Inmiddels ben ik er goed thuis in, maar toen ik instapte was dit onderdeel nieuw voor me. Ik kende de basics, maar moest het me verder helemaal eigen maken. Een pittige uitdaging.’

‘Gelukkig had mijn Poolse collega gelijk toen hij het had over de kwaliteit van het Nederlandse team. Voor de Experience Cloud heb ik al veel geleerd van mijn Capgemini-collega’s. Zo zit er in mijn team een global technical architect met achttien jaar ervaring als programmeur. Nog steeds als ik tegen een vraag aanloop, bel ik hem en geeft hij me een zetje in de goede richting.’

Nieuwe verantwoordelijkheden oppakken

‘Ook nieuw zijn de rollen die ik nu vervul. Naast developer ben ik nu consultant, een functie waarin je opdrachtgevers moet kunnen overtuigen van je ideeën. Je moet dus goed kunnen praten, wat voor mij als developer niet vanzelfsprekend is. Wanneer je de hele tijd achter je computerscherm zit, holt je spreekvaardigheid achteruit, haha. Maar in deze rol móét ik wel. Als de opdrachtgever vragen heeft, komt hij naar mij toe. Ik heb geleerd dat het niet alleen aankomt op praten, maar vooral ook op luisteren. Ik luister naar de vraag en denk met de developers na over het antwoord.’

‘Daarnaast hoop ik ooit teamlead te worden. Nu al ondersteun collega’s in hun dagelijkse werk en deel ik coding-tips. Het is een rol waar ik min of meer in ben gegroeid. Nadat de vorige teamlead verhuisde naar een ander project, merkte ik dat de vragen mijn kant op kwamen. Waarom? Misschien ben ik toch net extravert genoeg en kom ik zo sneller in beeld. Ik hoop in elk geval dat ik voor collega’s kan zijn wat die ervaren architect voor mij is. Door ze mét begrip en zonder kritiek tegemoet te treden. Door oplossingen niet te veel voor te kauwen. Liever vertel ik mensen wat ze anders kunnen doen en stimuleer ik ze om het zelf uit te proberen.’

Goede resultaten boeken

‘Ik ben blij met waar ik nu sta. Inhoudelijk boeken we als team fantastische resultaten. Dit voorjaar hebben we in het VK de eerste versie van het programma opgeleverd. Na één maand hadden zich al bijna duizend klanten aangemeld. En de zomercompetitie rond de beste foto van een amateurfotograaf leverde honderden inzendingen op. Er was veel interactie tussen de deelnemers, grote betrokkenheid bij het merk van onze opdrachtgever – en de foto’s waren schitterend. Het voelt goed om bij te dragen aan iets wat zoveel concrete impact maakt. We helpen onze opdrachtgever echt om klanten aan zich te binden.’

‘Ook op persoonlijk en professioneel vlak kijk ik terug op een prachtige start. Ik heb mijn technische kennis verbreed en belangrijke advies- en managementvaardigheden opgedaan. Natuurlijk, soms is het pittig. Maar het is ook precies waar ik op hoopte: een baan waarin ik word gestimuleerd om mijn grenzen te verleggen. Zowel Capgemini als de opdrachtgever dagen me uit om nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken, en om nieuwe dingen uit te proberen. En ik vind het te gek!’

Net als Taras je vakkennis verdiepen en persoonlijke skills ontdekken?


‘What appealed to me? The chance to try something new’

Taras Buchynskyi, who used to work in Poland, didn’t just cross the border in a literal sense; at Capgemini in the Netherlands the Salesforce Developer also expanded his figurative limits. In the process, he became better acquainted with new aspects of Salesforce – and of himself.

Trying something new

“I was working as a Salesforce Developer at a multinational in household and personal care products in Poland, when Capgemini approached me with a job offer in the Netherlands. I was honestly completely satisfied with where I was at that moment. So why should I trade Warsaw for Utrecht? But one of my colleagues told me that the Capgemini Salesforce team in the Netherlands is one of the best in the world, with experienced specialists and some amazing clients. That piqued my curiosity. So I decided to meet with them, and it clicked immediately.”

“What drew me over the line was the chance to try something new: a job in a different country, with new colleagues and a client in a segment that I knew nothing about. In late 2021, I started working in the Salesforce Developer team for the global market leader in the field of print and imaging. I helped build the website for the company’s camera branch loyalty program geared towards customers all over the world. The customers can collect points that provide access to tips and tutorials, forums and events, and things like faster repairs. I write code for the site’s back end and front end.”

Discovering new functionalities

“The new part for me isn’t just the country where I work and the product segment that the client is active in. I’m also learning new aspects of Salesforce. In addition to the familiar CRM part for internal purposes, the platform also features products for things like sales, marketing and retail. One of them is the Experience Cloud, which we use for the loyalty program. I feel at home using it now, but when I joined that aspect was completely new to me. I knew the basics, but I had to master the rest myself. It was a tough challenge.”

“Fortunately, my Polish colleague was telling the truth when he told about the quality of the Dutch team. I’ve already learned a lot from my Capgemini colleagues for the Experience Cloud. For example, my team has a global technical architect with 18 years of experience as a programmer. Whenever I have a question about something, I give him a call and he gives me a push in the right direction.”

Taking on new responsibilities

“The roles I perform are also new to me. In addition to being a developer, I’m also a consultant; a position where you have to be able to convince your clients about your ideas. That means you have to be able to talk to people, which doesn’t always come naturally to developers like me. When you spend all your time looking at a computer monitor, you don’t develop your speaking skills, ha ha! But in this role, I don’t have a choice. When the client has questions, they come to me. I’ve learned that it’s not just about talking; it’s also about listening. I listen to their question and brainstorm together with the developers to provide an answer.”

“I also hope to become a team lead eventually. I already support my colleagues in their day-to-day work, and I share some coding tips. It’s a role that I’ve more or less grown into. When the last team lead moved to a different project, I noticed that the client started sending questions my way. Why? Maybe because I’m just extroverted enough, so they recognize my face. In any case, I hope that I’ll be able to do the same for my colleagues that the experienced architect has done for me. By dealing with them with understanding, and without criticism. By not pre-chewing solutions for them. I’d rather tell people what they could do differently, and encourage them to try it for themselves.”

Achieving good results

“I’m happy with where I’m at right now. Our team is achieving some fantastic results. This spring, we delivered the preliminary version of the program in the UK. After just one month, almost 1,000 customers had signed up. And the summer competition for best amateur photographer received hundreds of submissions. There was a lot of interaction among the participants, a lot of interest in our client’s brand – and the photos were amazing. It felt good to contribute to something that had such a big tangible impact. We really helped our client build a bond with customers.”

“I can look back on an excellent beginning in my personal and professional life as well. I’ve expanded my technical knowledge and gained important consulting and management skills.  It’s tough at times, of course. But that’s precisely what I was hoping for: a job where I’m stimulated to push my boundaries. Both Capgemini and the client challenge me to take on new responsibilities and try new things. And I think it’s amazing!”

Would you like to expand your professional knowledge and discover personal skills, just like Taras?