Ga direct naar inhoud
'juist in de complexiteit zit voor mij het werkplezier'

'juist in de complexiteit zit voor mij het werkplezier'

Jacques de Wet

Experienced professionals

Architecture

Software Engineering

[ENGLISH BELOW]

Een uitdagend project? Check. De nieuwste frameworks? Check. Een internationaal team? Check. Bij een logistiek dienstverlener zet software engineer en solutions architect Jacques de Wet alle vinkjes van een wereldbaan.

Geen boeken maar containers

‘Als je online een boek bestelt, kan je je bestelling volgen in de app van het koeriersbedrijf. Bij mijn klant, een internationaal transportbedrijf, werk ik aan iets vergelijkbaars: hun klantenportaal. Dit is een online dashboard waarop klanten via een website of mobiele app hun zendingen kunnen monitoren. Een belangrijk verschil: het gaat niet over boeken, maar over zeecontainers. Hun klanten zijn multinationals die onderdelen en eindproducten over de hele wereld verschepen.’

‘Nou is het al handig om te weten wanneer je boek wordt bezorgd, zodat je kan zorgen dat je thuis bent. Maar bij internationaal transport luistert het helemaal nauw. Alles hangt met alles samen. Komt een onderdeel niet op tijd aan, dan heeft dit effect op de productieplanning. Is een eindproduct te laat, dan beïnvloedt dit de distributieplanning. Klanten willen dus van minuut tot minuut weten hoe een transport verloopt. Zodat ze actie kunnen ondernemen als dat nodig is.’

Duizenden updates per uur

‘Het klantenportaalproject is heel complex, alleen al door de omvang van het dataverkeer waarmee het dashboard wordt gevoed. Bij elke minieme verandering in een transport ontvangen we een update. Alles bij elkaar komt dat neer op duizenden updates per uur. Het is aan ons team om te zorgen dat die berichtenstroom automatisch wordt verwerkt en overzichtelijk aan klanten gepresenteerd op het dashboard en via pushberichten.’

‘Wat het project verder uitdagend maakt, is dat er hoge eisen worden gesteld aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem. Er zijn met internationaal transport zulke grote belangen gemoeid dat het dashboard continu feilloos moet werken. Verder wil mijn klant dat het systeem schaalbaar is, zodat het kan meegroeien als de wereldeconomie aantrekt. Ook moet het flexibel genoeg zijn om dagelijkse pieken in de belasting te kunnen verwerken.’

Werken met een moderne stack

‘Juist in die complexiteit zit voor mij het werkplezier. Creatieve oplossingen bedenken voor steeds weer nieuwe puzzels – en zo bijdragen aan een tool die klanten gemak biedt – dat vind ik het mooie van het vak. Geen dag is hetzelfde en dat houdt het interessant.’

‘Daar komt bij dat de technologie die we gebruiken zich razendsnel ontwikkelt. Inspelen op die ontwikkelingen is onderdeel van mijn werk. Dus besteed ik veel tijd aan het onderzoeken van nieuwe tools en frameworks waarmee we klanten van het logistieke bedrijf het beste kunnen bieden. Met als gevolg dat ons team werkt met een supermoderne stack en ik steeds mijn kennis en vaardigheden uitbreid.’

Collega’s uit verschillende windstreken

‘Ik had het net over ‘klanten van het logistieke bedrijf’. Maar in mijn dagelijkse werk noem ik ze ‘onze klanten’. Ik werk bij Capgemini, maar tegelijkertijd voel ik me echt onderdeel van het team van mijn klant. Ik denk dat veel Capgemini-collega’s in vergelijkbare functies dit gevoel zullen herkennen. Wat alles zegt over onze betrokkenheid bij opdrachtgevers.’

‘Het bedrijf is een multinational, dus vanuit Capgemini werken we ook vanuit verschillende landen voor deze klant. Duitsland, Polen, Nederland, India; noem maar op. Met minstens 200 collega’s verdeeld over verschillende teams. Mijn team, dat zich specifiek richt op de monitoringfunctie van het klantenportaal, is samengesteld uit medewerkers van de opdrachtgever en mensen van Capgemini. In totaal zijn we met zijn negenen: zeven developers, zoals ik, een analist, een product owner en een technisch specialist.’

‘Ook dit team is een bron van werkplezier. Het zijn fantastische mensen die hun werk met veel energie doen. En dan komen we ook nog eens uit verschillende windstreken. Ik ben geboren in Zuid-Afrika, mijn collega’s komen uit Nederland en Polen, de opdrachtgever is Duits. Ik vind dat heel verrijkend. En het is te gek om te zien hoe we allemaal samenwerken aan hetzelfde doel: het werk van ‘onze klanten’ makkelijker maken.’

Ook met energieke collega’s werken aan complexe systemen, net als Jacques?


‘It’s the complexity that makes me love my job’

A challenging project? Check. The latest frameworks? Check. An international team? Check. At a transport and logistics company, software engineer and solutions architect Jacques de Wet checked off all the boxes for the perfect job.

Containers instead of books

“When you order a book online, you can follow its status in the courier company’s app. For my client, an international transport company, I’m working on something similar: their customer portal. It’s an online dashboard where customers can monitor their shipments via a website or mobile app. But there’s one big difference: it’s not for books, it’s for large shipping containers. Customers are multinationals that ship components and finished products around the world.”

“Of course, it’s handy to know when your book will be delivered, so you can arrange to be at home. But there’s a lot more involved in international transport. Everything is connected to everything else. If a component isn’t delivered in time, it has an effect on the production schedule. And when a finished product is late, it affects the distribution schedule. So clients want up-to-the-minute updates on how a transport is doing, so they can take action if necessary.”

Thousands of updates per hour

“The customer portal project is really complex. It starts with the scale of the data traffic that feeds the dashboard. We receive an update for every miniscule change in a shipment. That adds up to thousands of updates per hour. It’s our team’s job to ensure that the message flow is processed automatically and presented to clients in an easy-to-read manner on the dashboard and via push notifications.”

“What makes the project even more challenging, is the high standards for the stability and reliability of the system. There are such high stakes involved in international transport that the dashboard has to be able to work perfectly all the time. Also, my client wants the system to be scalable, so it can grow as the global economy picks up. And then it should be flexible enough to process daily peaks.”

Working with a modern stack

“It’s the complexity that makes me love this job. Coming up with creative solutions for new puzzles – and contributing to a tool that offers customers convenience at the same time – is what I enjoy about the field. No two days are the same, and that keeps things interesting.”

“Plus, the technology we use is developing at a lightning pace. Adapting to those developments is all part of the job. So I spend part of my time studying new tools and frameworks we can use to offer the best service to clients of the logistics firm. That means our team works with the most state-of-the-art stack, and in the process I’m constantly expanding my knowledge and skills.”

Colleagues from every corner of the world

“I just mentioned the clients of the logistics firm, but in my day-to-day work I refer to them as ‘our clients’. I work at Capgemini, but I feel like I’m also part of my client’s team. I think a lot of my Capgemini colleagues in similar functions would recognize that. And that says everything about our commitment to our clients.”

“The company is a multinational, so we at Capgemini work for the client from a lot of different countries. Germany, Poland, the Netherlands, India; you name it. There are at least 200 colleagues spread around the different teams. My team, which focuses specifically on the customer portal monitoring function, is made up of the client’s employees and people from Capgemini. There are nine of us in total: seven developers like me, an analyst, a product owner and a technical specialist.”

“This team is also one of the things I enjoy about my work. They’re fantastic people, who put a lot of energy into their work. On top of that, they come from every corner of the world. I was born in South Africa, my colleagues come from the Netherlands and Poland, and the client is German. That adds a lot to the job. And it’s great to see how we all work together towards the same goal: making the work of ‘our clients’ easier.

Would like to work with on complex systems with energetic colleagues, just like Jacques?