Ga direct naar inhoud
'ik daag graag de status quo uit'

'ik daag graag de status quo uit'

Bo-Iris Bergevoet

Experienced professionals

Strategy and Transformation

[ENGLISH BELOW]

‘Challenges geven me energie’, zegt Bo-Iris Bergevoet. Daarom zoekt ze steeds nieuwe hulpvragen, verantwoordelijke rollen en extra kennis. Een half jaar geleden begon ze als Senior Management Consultant bij Capgemini. ‘Ik wil als allround adviseur managementvraagstukken oplossen. En zo voortdurend het verschil maken in digitale transformaties.’

‘Een groot en dynamisch adviesbureau met een gevarieerd klantenbestand en volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Daar wil ik graag deel van uitmaken. Waarom? Omdat ik op die manier veel kansen krijg om diverse rollen en organisaties te leren kennen; om steeds mee te denken over strategisch beleid en mee te werken aan veranderingen die mensen verder helpen in hun ontwikkeling. Want dat is mijn uiteindelijke doel: mensen helpen. Soms leiden regels, kaders of denkpatronen tot beperkingen – vaak onbedoeld en onnodig. Dan vind ik het een uitdaging om gezamenlijk de strategie te herijken of zo nodig te doorbreken. Door betrokkenen mee te nemen in een visie, aan te geven hoe het anders kan en het gesprek echt aan te gaan, daag ik graag de status quo uit.’

Band met de klant

‘Capgemini is het soort organisatie waar ik naar op zoek was. Ik ben er eind 2021 begonnen, na bijna vier jaar bij een ander groot consultancybureau te hebben gewerkt. Bij Capgemini kan ik mijzelf ontplooien, projecten doen die bij mij passen en daarbinnen extra taken op me nemen. De diversiteit van klanten, projecten en vraagstukken in mijn rol als senior managementconsultant spreekt me erg aan. In deze functie is het van belang om niet alleen kennis te hebben, maar ook je klanten te begrijpen en je band met hen te versterken. Dat betekent: goed luisteren en doordringen tot de kern van het probleem, zodat je uitdagingen en kansen kan identificeren. Op die manier kan je samen met de klant een digitale transformatie met optimale impact creëren.’

Strategisch sparren

‘Zelf heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan een project voor een ministerie. Hierin stelden we beleid en analyses op om ervoor te zorgen dat de informatiehuishouding voldeed aan de gestelde eisen. We keken niet alleen naar de vraagstelling van vandaag, maar ook naar de lange termijn en de daarbij passende oplossingen. Als sparringpartner denk ik graag met klanten mee, ook over complexe situaties. Het structureel oplossen van belangrijke vraagstukken voor het management, de organisatie en de medewerkers geeft mij energie!’

Ondernemerschap

‘Capgemini zet je in je kracht. Je hebt hier volop de kans om jezelf inhoudelijk te verdiepen, meer professionele verantwoordelijkheid te krijgen en zelfstandig te werken. Zo is het mogelijk je eigen dag in te delen. Zelf kan ik daardoor efficiënter werken, ben ik flexibeler voor de klant en weet ik de kwaliteit van mijn werk beter te borgen. Daarnaast worden nevenfuncties hier niet als een belemmering gezien, zolang ze niet conflicteren met je werk voor Capgemini. Ik heb bijvoorbeeld een eigen bedrijf in duurzaam tulpenparfum en heb daarnaast een snorkelbril ontwikkeld waarmee je koraal beter kan zien. Ook ben ik voorzitter van het Young Consulting Network en ben ik RvC lid bij een woningcorporatie. Door deze nevenfuncties te combineren met mijn Capgemini-werk ontmoet ik meer mensen, krijg ik meer ideeën en word ik gestimuleerd pragmatisch te werken.’

Een dag is te kort

‘Ik merk dat het steeds belangrijker wordt te prioriteren. Niet omdat Capgemini dat vraagt, maar omdat er nu eenmaal een beperkt aantal uren in een dag zitten. Ik vind het belangrijk om naast mijn consultancywerk genoeg tijd over te houden om mezelf te blijven ontwikkelen, te kunnen reflecteren en daardoor goede keuzes te maken. Momenteel volg ik, om meer te leren over verschillende bedrijfsvormingsprocessen, een cursus Human Computer Interaction en heb ik mijn opleiding tot toezichthouder bij de Universiteit van Maastricht succesvol afgerond. Ik vind het interessant om verschillende perspectieven te kunnen innemen en die perspectieven te combineren. Daardoor krijg ik scherper inzicht in waar organisaties, managers en medewerkers tegenaan lopen. Op deze manier denk ik een sterkere allround managementadviseur te worden, zodat ik mensen kan helpen en een bijdrage kan leveren aan een betere wereld.’

Herken jij je in de ambitie van Bo-Iris en grijp jij ook graag elke kans op extra verantwoordelijkheid?


‘I love to challenge the status quo’

“Challenges give me energy”, says Bo-Iris Bergevoet. That’s why she’s constantly looking for new ways to help, responsible roles and extra knowledge. Six months ago she started as a Senior Management Consultant at Capgemini. “I want to solve management’s problems as an all-round consultant. And in the process, to constantly make a difference in digital transformations.’

“I want to be part of a large, dynamic consulting bureau with a diverse portfolio of clients and plenty of development opportunities for employees. Why? Because that would give me plenty of opportunities to get to know a variety of roles and organizations, to think about strategic policy and to work on changes that help people in their personal and professional development. Because that’s my actual goal: to help people. Sometimes rules, frameworks or thought patterns present limitations – often unintended and unnecessary ones. So I appreciate the challenge of recalibrating the strategy together, or breaking through it if necessary. I love to challenge the status quo by involving stakeholders in a vision, showing how things can be done differently, and engaging in a real dialogue.”

Bond with the client

“Capgemini is the type of organization I was looking for. I started here in late 2021, after working for almost four years at another big consultancy bureau. At Capgemini, I have the opportunity to develop, work on projects that I’m suited for, and take on extra duties within those projects. The diversity of clients, projects and issues I work on in my role as Senior Management Consultant also really appeal to me. In this position, it’s not only important to have the knowledge, but also to understand your clients and build a stronger bond with them. That means: listening carefully and getting to the core of the problem, so you can identify the challenges and opportunities. That way, you and the client can create a digital transformation with optimal impact.”

Strategic sparring

“I worked, for example, on a project for a ministry. We drew up policy and analyses to ensure that the information admin met the stated requirements. We not only examined today’s questions, but also those over the long term and their solutions. As a sparring partner, I love brainstorming with clients about complex situations. Structurally solving an important problem for management, the organization and the employees is what gives me energy!”

Entrepreneurship

“Capgemini helps you realize your full potential. You have plenty of opportunities to dive deep into a subject, assume more professional responsibility and work independently. For example, by scheduling your own working day. That enables me to work more efficiently, be more flexible for the client, and guarantee the quality of my work. And they don’t see ancillary positions as an obstacle here, as long as they don’t conflict with your work for Capgemini. For example, I have my own company in sustainable tulip perfume, and I’ve developed snorkelling goggles that help you see coral better. I’m also the chairman of the Young Consulting Network, and am a member of the Supervisory Board of a housing corporation. By combining these ancillary positions with my work for Capgemini, I meet more people, find inspiration for more ideas, and I’m encouraged to work pragmatically.”

A day is too short

“I’ve noticed that it’s becoming more important to prioritize. Not because Capgemini demands it, but because there simply aren’t enough hours in the day. I think it’s important to have enough free time in addition to my consultancy work to continue to develop as a person and professionally, to reflect on the past and to make good choices. Currently, to learn more about different decision-making processes, I am following a Human Computer Interaction course and have completed my training as a supervisor at Maastricht University. I think it’s interesting to look at things from different perspectives and to combine those perspectives. That gives me clearer insight into the problems that organizations, managers and employees face. I think it will help me become a stronger all-round management consultant, so I can help people and contribute to building a better world.”

Do you see yourself reflected in Bo-Iris’ ambition, and do you strive to seize every opportunity to take on more responsibility?