Ga direct naar inhoud
'Iedere kans grijp ik aan om collega's bewuster te maken'

'Iedere kans grijp ik aan om collega's bewuster te maken'

Elske van Asseldonk

Experienced professionals

Diversiteit & Inclusie

[ENGLISH BELOW]

Een bijzondere hobby zorgt ervoor dat Elske van Asseldonk, Operations Manager Digital Customer Experience, veel leert over de lhbtqia+-gemeenschap. Iets wat niet alleen haar leven verrijkt, maar ook goed van pas komt bij Capgemini’s Rainbow Network: ‘Alles wat ik leer bij de roller derby-vereniging, probeer ik mee te nemen naar Capgemini.’

‘Ik keek naar de roller derby-wedstrijd waar een vriendin aan meedeed, en dacht: wat gaaf! Inmiddels ben ik al negen jaar aangesloten bij de vereniging van deze rolschaatssport, die is ontstaan als showsport voor vrouwen. Ik ben scheidsrechter en sta ook op rolschaatsen.

Het bijzondere van roller derby vind ik dat het een empowerment-beweging is. Veel mensen zijn lhbtqia+’er en er is alle ruimte om met elkaar hierover in gesprek te gaan. De diversiteit wordt hier in het team echt gevierd. Dankzij deze sport is mijn bewustzijn gegroeid en mijn netwerk uitgebreid met mensen die niet in een standaard hokje passen. Dat heeft mij niet alleen als mens verrijkt, maar komt ook goed van pas als lid van Capgemini’s Rainbow Network. Ik zie waar mensen tegenaan lopen en kan daar iets mee in de Gender-werkgroep waarin ik zit. Iedere kans grijp ik aan om collega’s bewuster te maken. Door een veilige sfeer te creeëren bijvoorbeeld, maar ook door te zorgen voor een diverse samenstelling van mijn team.’

Verantwoordelijkheid nemen

‘Als werkgever vind ik dat je de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om bezig te zijn met diversiteit en inclusie. Capgemini neemt deze verantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben we zoals alle bedrijven nog veel te doen, maar ook los van Pride Month zijn we goed bezig. Van stilstaan bij de ramadan en nadenken over vaderschapsverlof tot zorgen voor genderneutrale toiletten en genderinclusieve teksten. Met de Gender-werkgroep hebben we teksten herschreven zodat iedereen zich erin kan vinden. ‘Hij/zij’ leest niet lekker en is ook niet inclusief. Je lost dit makkelijk op door ‘jij’ te gebruiken. Zo’n kleine verandering maakt al een groot verschil.’

Warm hart

‘Mijn droom is dat Capgemini de toon zet op het gebied van diversiteit en inclusie. En dat we andere bedrijven inspireren. Want ja, er moet nog veel veranderen. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen bij auto-ongelukken veertig procent meer kans hebben op zwaar letsel? Dit komt omdat er haast geen vrouwelijke crashtestdummy’s zijn en veiligheidsmaatregelen in auto’s dus vooral worden afgestemd op mannen. En iets anders opvallends: de temperatuur in veel kantoren is toegespitst op mannen. Ook binnen de ICT moet je hierop alert zijn en je afvragen of er geen bias in een model zit.

Kortom: er is werk aan de winkel, maar ook genoeg om al trots op te zijn. Ik vind het mooi dat ik hier gestimuleerd word om het beste uit mezelf te halen. Om te doen wat bij mij past. ‘Get the future you want’ is dus geen loze kreet. Waar ik ook trots op ben, is de Utrecht Pride. Ik stond voor het tweede jaar op de boot en vond het geweldig. Mijn hartslag was gemiddeld 134, met een piek van 175 – zo enthousiast was ik. Het is heel bijzonder om omringd te zijn door collega’s die dit onderwerp ook een warm hart toedragen. Dan weet je: we doen dit echt samen.’

Wil jij net als Elske werken voor een organisatie waar diversiteit en inclusiviteit een grote rol speelt?


‘I seize every opportunity to make colleagues more aware’

Through her hobby, Elske van Asseldonk, Operations Manager Digital Customer Experience, has learned a lot about the lhbtqia+ community. That has not only enriched her personal life; it also comes in handy in Capgemini’s Rainbow Network. ‘I try to bring everything I learn at the roller derby club with me to Capgemini.’

‘I went to a roller derby match to watch a friend of mine compete, and I thought: wow, that’s cool! I joined the club nine years ago. Roller derby started as an exhibition sport for women. I’m a referee, and I skate too.

To me, the great thing about roller derby is that it’s an empowerment movement. A lot of the players are lhbtqia+, and there’s plenty of opportunities to talk about it. The team really celebrates diversity. Through the sport, I’ve gained awareness and expanded my network with people who don’t fit in a standard box. That’s not only enriched my personal life, but it also comes in handy as a member of Capgemini’s Rainbow Network. I see what people are going through, and I can do something about it as a member of the Gender work group. I seize every opportunity to make colleagues more aware. For example by creating a safe atmosphere, but also by ensuring a diverse composition of my team.’

Taking responsibility

‘As an employer, I think you have a social responsibility to work on diversity and inclusion. Capgemini accepts that responsibility. We still have a way to go, like all companies, but we’re on the right track – even aside from Pride Month. From honoring Ramadan and thinking about paternity leave, to providing gender-neutral bathrooms and gender-inclusive texts. In the Gender work group, we re-wrote texts to appeal to everyone. ‘He/she’ isn’t good writing, and it isn’t inclusive. An easy way to fix it is to use ‘you’. Such a small change can make a big difference.’

Warm heart

‘My dream is for Capgemini to set the tone in the area of diversity and inclusion. And that we can inspire other companies. Because there’s a lot that needs to change. For example: did you know that women are 40 percent more likely to sustain a serious injury in a car accident? That’s because there aren’t any female crash test dummies, so the safety measures in cars are mainly geared towards men. And another thing: the temperature in many offices is set to be comfortable for men. In ICT, you need to be aware of that, and ask yourself if there might be any bias in your model.

In short: there’s a lot to do, but also a lot to be proud of. I think it’s great that I’m encouraged to bring out the best in myself. To do something that suits me. ‘Get the future you want’ isn’t just empty words. Another thing I’m proud of, is the Utrecht Pride parade. This was the second time I was on the boat, and I thought it was amazing. My average pulse was 134, with a peak of 175 – that’s how excited I was. It’s really special to be surrounded by colleagues who feel the same way. Then you know: we’re really in this together.’

Do you want to work for an organization where diversity and inclusion play a big role?