Ga direct naar inhoud
‘Het draait altijd om mensen'

‘Het draait altijd om mensen'

Pervin Celik

Experienced professionals

Creative and Design

[ENGLISH BELOW]

Nieuwe technologieën bieden talloze mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen en waarde te creëren voor organisaties. “Je kunt pas echt iets waardevols ontwerpen wanneer je daadwerkelijk begrijpt wat de gebruiker nodig heeft”, zegt senior consultant Pervin Celik.

“Een van de methodes de we gebruiken binnen strategic design is design thinking. Dit helpt ons om degene voor wie we een oplossing ontwerpen zo goed mogelijk te begrijpen. Bij een recente opdracht deden we bijvoorbeeld diepgaand onderzoek naar de psychologische uitdagingen van mensen met problematische schulden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Bij design thinking loop je als het ware om zo’n probleem heen. Je probeert erachter te komen hoe het probleem is ontstaan, waar deze mensen tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Pas als je dat weet, kun je oplossingen bedenken waar een bredere groep mensen met dezelfde problematiek wat aan heeft.”

Mkb-ondernemingen helpen groeien

“Mijn vorige project was voor de innovatietak van een grote Nederlandse bank. Hier zoeken ze naar innovatieve manieren om problemen op te lossen, zowel problemen van die bank zelf als van klanten. Ze investeren bijvoorbeeld in startups of beginnen zelf een startup (venture capital). De corporate venture waar ik deel van uitmaakte, bedacht een oplossing voor ondernemers die willen groeien en daarvoor kapitaal nodig hebben.“

“We ontwikkelden een digitale oplossing die ondernemers inzicht geeft in hoe ze werkkapitaal kunnen vrijmaken om te groeien. Dat deed ik samen met twee corporate venture builders en een innovatiecoach. Door het gebruik van verschillende ontwerpmethodes en -tools werden de gebruikers van zestien middelkleine bedrijven tijdens het gehele proces betrokken. Zo konden we ervoor zorgen dat de oplossing echt aansluit bij de behoeftes van de gebruiker, technologisch haalbaar is en voor de hele branche bruikbaar is.”

Een constante leerstroom door te doen

“De innovatietak van die grote Nederlandse bank is een razend interessante omgeving om in te werken – dynamisch, ondernemend en vooral innovatief. Het is zo tof om een idee te bedenken en er een bedrijf van te maken, en dat idee zo op te schalen dat je er breed impact mee maakt. In ons team begeleidde ik het ontwerpproces. In de eerste fase van het project brachten we met interviews de volledige klantreis in beeld en kregen we goed inzicht in het op te lossen probleem. Nadat we probleem gedefinieerd hadden, konden we op zoek naar een passende oplossing. Hiervoor maakten we gebruik van verschillende prototypes die we testten bij tien Nederlandse middelkleine bedrijven.”

Een open data portaal om EU-burgers te informeren tijdens COVID-19

“Mijn opdracht is inmiddels tot een einde gekomen. Wat mijn volgende stap wordt? Geen idee. Maar designprincipes die de gebruiker centraal stellen, zijn breed toepasbaar. Zowel in het commerciële als in het publieke domein. Zo leverde ik in het begin van de coronacrisis een bijdrage aan het ‘Europe Data Portal Project’ van de Europese Unie. We stelden rubrieken op om verschillende types Europese burgers te informeren over Covid-19. Zodat zij zich een weg banen kunnen banen door de overload aan (nep)nieuws.”

Breng jij net als Previn graag de onderste steen boven voor slimme strategische oplossingen?


‘It’s always about people’

New technologies offer countless opportunities to solve social problems and create value for organizations. “You can only design something valuable if you understand what the user actually needs”, says senior consultant Pervin Celik.

“One of the methods we use in strategic design is ‘design thinking’. That helps us to understand the person we are designing a solution for. In one recent assignment, for example, we conducted in-depth research into the psychological challenges of people with problematic debts caused by the coronavirus pandemic. In design thinking, you take a mental walk around the problem. You try to find out how the problem arose, what other problems people have experienced, and what they need. Once you know that, you can come up with a solution that can help a lot more people with the same problem.”

Past the pioneering phase

“I’ve been part of Capgemini Invent, Capgemini’s management consultancy branch, for two years now. At Invent, we combine strategy, technology, data science and design to help organizations formulate a new vision of the future. The Customer Transformation Team has always put the customer first, but using design to justify strategic choices is a relatively new perspective. When I completed the Strategic Design programme at Delft University of Technology, it was still rarely used in consultancy. In retrospect, my first few months at Capgemini Invent were really a pioneering phase. I’ve had to prove the value of strategic design through assignments in the financial and public domains. Now that Capgemini Invent has acquired the creative consultancy frog, our projects will place even more emphasis on design. I look forward to taking that opportunity to make my mark.”

Helping small- and medium-sized enterprises grow

“My last project was for the innovation branch of a major Dutch bank. They were looking for innovative ways to solve problems; both for the bank and for its clients. For example, by investing in startups or starting a company themselves (venture capital). The corporate venture I worked for came up with a solution for entrepreneurs who want to grow and need capital to do it.”

“Together with 16 entrepreneurs from small- and medium-sized Dutch companies we developed a digital working capital solution for small and medium enterprises to help them grow I did that together with two corporate venture builders and an innovation coach. We used a variety of design methods and tools to involve the end users from 16 SMEs in the entire process. That enabled us to make sure that the solution actually addresses the user’s needs, is technically feasible, and is useful for the entire branch.”

Constantly learning by doing

“That innovation branch at the major Dutch bank is a fascinating environment to work in; dynamic, competitive and above all innovative. It’s great to come up with an idea and then to use it to set up a company, then to scale up the idea to have as much impact as possible. In our team, I was responsible for guiding the design process. During the first phase of the project, we conducted interviews to identify the entire customer journey, which gave us good insight into the problem that needed solving. Once we defined the problem, we could start looking for a suitable solution. To do that, we created a variety of prototypes and tested them at 10 Dutch SMEs.”

An open data portal to inform EU citizens

“That assignment is finished now, so what’s my next step? No idea. But design principles that put the user first can be applied to anything, whether in the commerical or the public domains. For example, at the start of the coronavirus pandemic, I contributed to the European Union’s Europe Data Portal Project. We drew up matrices to inform various types of European citizens about COVID-19, so that they could find their way through the overload of real and fake news.”

Do you enjoy getting to the bottom of smart strategic solutions, just like Pervin?