Ga direct naar inhoud
'Het blijft hier niet bij mooie woorden'

'Het blijft hier niet bij mooie woorden'

Stephan Horn-Janson

Delivery Excellence

Diversiteit & Inclusie

[ENGLISH BELOW]

Toen Scrum Master Stephan Horn-Janson las over Capgemini’s Rainbow Network, dacht hij: hier wil ik werken. Inmiddels is hij bestuurslid en zet hij zich enthousiast in voor de lhbtqia+-gemeenschap. En daar is hij trots op: ‘Je voelt dat hier vanuit een intrinsieke motivatie aandacht is voor diversiteit en inclusie.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat je het beste uit mensen haalt als ze zich thuis voelen binnen een bedrijf. Jezelf kunnen zijn, is daar een belangrijk onderdeel van. Ik voelde me meteen welkom bij Capgemini. Vanaf dag één ben ik er open over dat ik tot de lhbtqia+-gemeenschap behoor. Iedereen reageerde daar positief op. Dat verbaasde me niet, want ik wist van Capgemini’s Rainbow Network. Het was zelfs het laatste duwtje dat ik nodig had om vorig jaar te solliciteren.

Als bestuurslid van het Rainbow Netwerk organiseer ik onder andere borrels. Zo is er een 030-borrel. Een maandelijks moment waarop medewerkers van grote bedrijven uit Utrecht samenkomen om hun best practices te delen. Ik vind het heel belangrijk om regelmatig mensen van andere organisaties te spreken. Zo kom je tot een evenwichtig beeld van hoe je zelf bezig bent. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar ik vind dat we het goed doen. Vanuit een intrinsieke motivatie is er aandacht voor diversiteit en inclusie. En dat voel je.’

Meer dan een regenboogvlag

‘Een werkomgeving vind ik inclusief als je jezelf kan zijn, een doorsnede ziet van de samenleving en elkaar respecteert en accepteert. Een voorwaarde hiervoor is dat je je medewerkers in hun kracht zet en het medewerkersnetwerk support. In plaats van een hr- of marketingfeestje is het dan een feestje van de werknemers zélf. Je kan wel een regenboogvlag ophangen, maar als er verder geen tijd, geld en aandacht voor dit onderwerp is, sla je de plank mis.

Ik ben er dan ook trots op dat er bij Capgemini naast die intrinsieke motivatie ook financiële ondersteuning is. Zo blijft het niet bij mooie woorden – er wordt echt iets gedaan. Dat de trap nu verlicht is in regenboogkleuren, er een informatiestand staat en we meededen met de Utrecht Pride, zijn hier voorbeelden van. Dat is niet het enige. We staan daarnaast stil bij feestdagen als het Suikerfeest en het Holifeest.’

Op je plek voelen

‘De open en tolerante mindset die hier heerst, vind ik bijzonder. Die zorgt ervoor dat ik met plezier naar mijn werk ga, lekker mezelf kan zijn en optimaal presteer. Als je bij een consultancybedrijf werkt, vraagt dat om extra aandacht. Want ook als je bij een klant bent, moet je je op je plek voelen. Ik ben blij dat hiervoor gezorgd wordt. Wat mij ook blij maakt, zijn de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. De belofte ‘Get the future you want’ wordt hier echt waargemaakt. Je kan de cursussen en opleidingen volgen die je wilt en uitgebreid sparren met je leidinggevende over je toekomst.

Zodra ik het minder druk heb met mijn huidige klus, wil ik me meer inzetten voor het Rainbow Network. Ik wil zorgen voor nog meer verbinding met collega’s door bijvoorbeeld lezingen te organiseren. En omdat ik genderneutrale communicatie zo belangrijk vind, wil ik mij daar in vastbijten. Ja, ik heb plannen genoeg.’

Wil jij net als Stephan werken voor een organisatie waar diversiteit en inclusiviteit een grote rol speelt?


‘It’s not just about the pretty words’


When Scrum Master Stephan Horn-Janson read about Capgemini’s Rainbow Network, he thought: that’s where I want to work. Now he is a board member, and enthusiastically dedicates himself to the LHBTQIA+- community. He is proud of his work: ‘You can sense that the attention for diversity and inclusion comes from a place of intrinsic motivation.’

‘I’m convinced that you can bring out the best in people when they feel at home within their company. Being yourself is an important part of that. I felt welcome at Capgemini right away. From day one, I was open about belonging to the LHBTQIA+- community. Everyone reacted positively to that. It didn’t surprise me, because I knew about Capgemini’s Rainbow Network. In fact, that was the last little push I needed to apply for the job last year.

As a Rainbow Network board member, one of the things I do is organize after-work drinks. Like the 030 event. Every month, employees of large companies in Utrecht come together to share their best practices. I feel it’s really important to speak with people from other organizations on a regular basis. That gives you a more balanced image of how you’re doing. There’s always room for improvement, of course, but I think that we’re on the right path. The attention for diversity and inclusion comes from a place of intrinsic motivation. And you can feel that.’

More than just a rainbow flag

‘I think an inclusive work environment is one where you can be yourself, where you see a cross-section of society, and where you respect and accept each other for who they are. One of the conditions for that is letting your employees do their thing, and supporting the employee network. Instead of a party organized by HR or marketing, it’s a party by the employees themselves. You can hang up a rainbow flag, but if you don’t invest any more time, money or attention in the issue, then you’re missing the point.

So I’m proud that in addition to the intrinsic motivation, Capgemini also offers financial support. It’s not just about the pretty words here – they actually do something about it. Some examples include the stairway lit in rainbow colors, an information stand, and our participation in Utrecht Pride. But that’s not all. We also pay attention to holidays like Eid al-Fitr and the Holi festival.’

Feeling like you belong

‘I think that the open and tolerant mindset we have here is unique. It makes me enjoy coming to work, where I can be myself and perform at my best. When you work at a consultancy firm, that requires extra attention. Because you also need to feel like you belong when you’re out working for a client. I’m happy that’s taken care of here. Another thing that makes me happy are the opportunities for growth within the organization. They really keep the promise: ‘Get the future you want’. You can take the courses and study programs you want, and you have plenty of chances to spar with your supervisor about your future.

When my current assignment starts to wind down, I want to work more on behalf of the Rainbow Network. I want to build more connections with colleagues, for example by organizing lectures. And I feel that gender-neutral communication is so important that I want to dive into that too. Yes, I have plenty of ideas.’

Do you want to work for an organization where diversity and inclusion play a big role?