Ga direct naar inhoud
'heb je een goed idee? laat het horen en maak het werkelijkheid'

'heb je een goed idee? laat het horen en maak het werkelijkheid'

Jan-Edwin Maneschijn

Executives

General management

Software Engineering

[ENGLISH BELOW]

Daag mensen uit om met nieuwe ideeën te komen. En geef ze alle ruimte om hun plannen in de praktijk te brengen. Afdelingsmanager Jan-Edwin Maneschijn wakkert graag het ondernemerschap aan bij zijn medewerkers. Met succes. ‘Ik zie mensen hier heel hard groeien.’

‘Ontdekken waar je hart ligt. Doen waar je goed in bent. Jezelf blijven ontwikkelen. Dat zijn belangrijke waarden binnen Capgemini – en ook voor mijzelf. Ik liet me 25 jaar geleden als elektrotechnisch ingenieur omscholen tot software developer, omdat dit vakgebied me veel meer aansprak. Bij Capgemini groeide ik vervolgens door naar projectleiding en management. Jezelf kunnen ontwikkelen zoals je wilt, dat gun ik iedereen. Dus geef ik als afdelingsmanager onze mensen graag die ruimte.’

‘Binnen de vier afdelingen die ik aanstuur werken zo’n driehonderd technisch specialisten, vooral voor partijen in de financiële wereld. Het is een heel brede groep – van testers tot scrummasters, en van digital business analisten tot superspecialisten in bijvoorbeeld cloud, fullstack of data. Dit brengt meteen een mooie eigenschap van Capgemini aan het licht: we hebben enorm veel disciplines in huis. Dus kunnen onze medewerkers álle kanten uit in hun professionele groei.’

Belofte aan iedereen

‘Wie hier binnenkomt, leert eerst een vak – bijvoorbeeld dat van Digital BA of frontend developer – en gaat vervolgens een jaar lang aan het werk bij een opdrachtgever. In die tijd krijg je alle ruimte om op ontdekkingstocht te gaan in je vakgebied én erbuiten. Spreekt een andere discipline je meer aan? Prima! Volg dan trainingen om je daarin te ontwikkelen, zodat je de overstap kan maken.’

‘Als Capgemini sporen we iedereen aan: ‘Get the future you want’. Daarin schuilt ook een belofte. Dat je bij ons ruimte krijgt om zijpaden in te slaan, je voortdurend te ontwikkelen, je ideeën en plannen werkelijkheid te maken. En die belofte maken we waar. Ik zie mensen hier heel hard groeien. En minstens de helft van de junioren doet na vijf jaar niet meer hetzelfde werk als bij binnenkomst. Dat vind ik een goed teken.’

Mensen boven grenzen

‘Voor mij staan mensen altijd centraal. Het draait om hun plannen, ideeën en motivatie. Die zijn veel belangrijker dan de onvermijdelijke gelaagdheid en ‘boxjes’ in een organisatie. Bovendien is Capgemini een consultancybedrijf waarbij niet het management, maar juist de medewerkers het beste weten wat er speelt bij de klant en in de technologie. Alle reden dus om hun de kans te geven samenwerkingen aan te gaan en nieuwe initiatieven te ontplooien. Daar worden we ook als organisatie sterker van.’

‘Wie een idee heeft, kan dat altijd bij mij pitchen. Door koffie met me te gaan drinken – al of niet digitaal – of door het voorstel in te brengen tijdens onze tweewekelijkse afdelingsmeeting. Daarin bespreek ik nieuwe initiatieven en nodig ik mensen uit om erbij aan te haken. Zo ontstaan er allemaal groepjes collega’s die samen iets uitproberen. Niet élk idee wordt een succes, maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat we voortdurend in beweging zijn en nieuwe mogelijkheden uitproberen.’

Inspirerende successen

‘Hoe kunnen medewerkers zichzelf en Capgemini versterken met nieuwe ideeën? Bijvoorbeeld door nieuwe technieken te ontdekken en collega’s hierin op te leiden. Of door een nieuw domein te ontwikkelen waarop we nog niet actief zijn. Zo signaleerde een collega bij haar opdrachtgever een vraag naar data-experts. Ze stelde voor om die mensen vanuit onze afdeling te werven en op te leiden. In een half jaar tijd heeft zij een complete datagroep doen ontstaan. Binnenkort presenteren we die aan de rest van de collega’s.’

‘Ander voorbeeld: een van onze senior developers opperde het idee om zelf een zesweekse basiscursus front-end te ontwikkelen en verzorgen. Als alternatief voor de generieke front-end masterclass die bedrijfsbreed aangeboden wordt. Ik was enthousiast over dat plan, en het heeft geleid tot een echte win-win. De nieuwe medewerkers worden nu getraind door hun toekomstige directe collega’s en bouwen dus sneller een intern netwerk op. Ook kunnen we deze trainingen veel flexibeler inplannen, omdat we ze zelf verzorgen.’

De teugels grijpen

‘Als je afwacht tot iemand je vertelt hoe je jouw carrière de komende twintig jaar moet inrichten, dan is Capgemini niet de juiste plek om te werken. Maar zoek je mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, om nieuwe dingen op te pakken en om jezelf en anderen vooruit te helpen, dan zul je je bij ons helemaal thuis voelen. Je bent hier master of your own destiny. Ondernemerschap en initiatief worden aangemoedigd en beloond. Het gevolg van deze cultuur? Blije medewerkers en een steeds betere dienstverlening aan onze klanten. En dat is waar we het voor doen.’

Grijp jij graag de kans om jouw ambities en ondernemerschap ruim baan te geven?


‘If you have a good idea, tell someone and make it a reality’

Challenge people to come up with new ideas, and give them the space to put their plans into practice. Department manager Jan-Edwin Maneschijn strives to spark a sense of entrepreneurship among his employees. And with success. “I see people growing really quickly here.”

“Discover where your heart lies. Do what you’re good at. Keep developing yourself. Those are important values within Capgemini, and to me as well. Twenty-five years ago, I retrained from an electrotechnical engineer to a software developer, because the field appealed to me more. At Capgemini, I went on to work in project coordination and management. I want everyone to be able to develop themselves as they see fit. So I give our people the space to do that as department manager.”

“Around 300 technical specialists work in the four departments I lead. Most of them work for parties in the financial world. It’s a very diverse group: from testers to scrum masters, and from digital business analysts to super-specialists in fields like cloud, full stack or data. That also highlights one of the great things about Capgemini: we have a huge number of disciplines in-house. So our employees can grow professionally in any direction.”

Promise to everyone

“The people who come here learn a trade first – like digital BA or front-end developer – and then they work for a client for a year. During that time, you get all the space you need to explore your own field and others you might be interested in. And if another discipline seems more interesting, then great! Take the courses to develop your knowledge and skills, so you can make the switch.”

“At Capgemini, we encourage everyone to fulfil our motto: ‘Get the future you want’. That motto also holds a promise: That you’ll have the freedom to explore new paths, constantly develop professionally, and make your ideas and plans a reality. And we keep that promise. I see people growing really quickly here. At least half of the juniors aren’t doing the same work they started out with after five years. I think that’s a good sign.”

People over boundaries

“To me, everything revolves around people: their plans, ideas and motivation. Those are much more important than the inevitable hierarchy and ‘boxes’ in an organization. Plus, Capgemini is a consultancy firm where the employees, not the management, know best what’s going on at the client and in the area of technology. So there’s every reason to give them the chance to start new partnerships and develop new initiatives. That makes us as an organization stronger.”

“Anyone who has an idea can always pitch it to me. We can do it over a cup of coffee – in-person or digitally – or by submitting the proposal during our bi-weekly department meeting where I discuss new initiatives and invite people to join in. That creates smaller groups of colleagues who try things out together. Not every idea turns out to be a success, but that’s not important. The main thing is that we’re constantly in motion and always trying out new opportunities.”

Inspiring successes

“How can employees strengthen themselves and Capgemini with new ideas? For example by discovering new technologies and training colleagues to use them. Or by developing a new domain where we’re not yet active. One colleague noticed that her client had a need for data experts. So she suggested recruiting people from our department and training them. In just six months, she’d created an entire data group. We’ll soon be presenting it to the rest of the colleagues.”

“Or another example: one of our senior developers suggested the idea of developing and offering our own six-week basic front-end course, as an alternative for the general front-end master class offered to the entire company. I was enthusiastic about the plan, and it resulted in a real win-win situation. The new employees were trained by their future immediate co-workers, so they were able to quickly build up their own internal network. And we can schedule the training courses much more flexibly, because we’re the ones offering them.”

Grabbing the reins

“If you wait until someone tells you how to organize your career for the next 20 years, then Capgemini isn’t the right place for you. But if you look for opportunities to develop yourself, try new things and help yourself and others get ahead, then you’ll feel right at home with us. You’re really the master of your own destiny here. Entrepreneurship and initiative are encouraged and rewarded. The product of that culture is happy employees and constantly improving services for our clients. And that’s what we do it for.”

Would you like an opportunity to give free rein to your ambitions and entrepreneurship?