Ga direct naar inhoud
'Barrières doorbreken en mensen vooruitbrengen: daar hou ik van'

'Barrières doorbreken en mensen vooruitbrengen: daar hou ik van'

Cara Antoine

Executives

Diversiteit & Inclusie

General management

[ENGLISH BELOW]

Ze is sinds kort chief technology & innovation officer (CTIO) voor Noord- en Centraal-Europa. En bij Capgemini de eerste vrouw met deze functie. Als CTIO brengt Cara Antoine ruim dertig jaar aan corporate ervaring met zich mee. Wat zijn haar doelen voor Capgemini, haar persoonlijke missie en haar ideeën om de tech-sector inclusiever te maken – zeker ook voor vrouwen?

‘Ik weet nog heel goed wanneer mijn liefde voor technologie en wetenschap begon. Als jong meisje was ik al gefascineerd door vrouwen als Grace Hopper, Jane Goodall en Amelia Earhart – pioniers in respectievelijk de computerwetenschap, primatologie en luchtvaart. Maar ik kreeg pas écht interesse in technologie toen mijn broertje en ik op een dag te wild aan het spelen waren met een radio. Of eigenlijk: toen die radio op de grond viel en brak. Terwijl mijn broertje zich zorgen maakte over straf, keek ik mijn ogen uit. Al die draadjes en schakeringen! Hoe werkte dat allemaal? Het was een nieuwsgierigheid die nooit meer zou verdwijnen en mijn carrière vorm zou geven.’

Maak kennis met Cara

Levens verbeteren

‘Toen ik veertien was, schreef ik me in voor een les elektrotechniek. Daar leerde ik om draden met elkaar te verbinden, ze vast te zetten op schakelborden en geluid uit luidsprekers te krijgen. Fantastisch! Ik was het enige meisje in de klas, maar mijn leraar zei: “Ik geloof in je”. Door zijn empathie en aanmoediging kwam ik nog meer in de ban van technologie. Sindsdien wil ik net zo’n rolmodel zijn als hij en mensen, zeker vrouwen, inspireren om in de tech-sector te komen werken. Dat sluit aan bij de missie die ik twintig jaar geleden voor mezelf formuleerde: ik streef naar transformatie en verbetering – voor individuele levens én de planeet.’

‘Leiderschap draait in mijn ogen dan ook niet om persoonlijke roem; het draait erom het leven van anderen structureel te verbeteren. Dát moet de erfenis zijn die je als leider wilt achterlaten. Vanuit deze gedachte kies ik mijn projecten en rollen. Bij een internationaal oliebedrijf heb ik bijvoorbeeld de digitalisering van offshore-faciliteiten geleid, op zo’n manier dat de veiligheid in de gevaarlijke olie- en gasindustrie toenam en de risico’s afnamen. En bij een IT-multinational heb ik meegeholpen aan de ‘Seeing AI’-app, die mensen met visuele beperkingen meer onafhankelijkheid geeft in hun dagelijks leven.’

Drie doelen

‘Ik zit nu een halfjaar bij Capgemini. In mijn rol als CTIO komt alles samen wat ik tot nog toe gedaan heb. Ik werk hier met diverse klanten in verschillende sectoren en moedig hen aan om een Samenleving-5.0-mindset te omarmen: een mentaliteit waarbij de mens centraal staat in veranderprocessen. Ik help ze om zich aan te passen aan een tijdperk waarin digitale technologie steeds verder verweven is met de maatschappij en waarin die technologie goed moet zijn voor de mensheid en planeet. Mijn rol is om individuen en organisaties te gidsen in die aanpassing. Om ze aan te sporen tot flexibiliteit, veerkracht en mensgerichte transformatie, alle drie essentieel voor succes.’

‘Mensgerichte verandering vereist aandacht voor het hart. Ik probeer altijd een band te kweken met betrokkenen, hun vertrouwen te winnen en ze te stimuleren om zelf bij te dragen aan de transformatie. Ook nu is dat een fundamenteel onderdeel van mijn aanpak. Bij Capgemini heb ik mezelf drie doelen gesteld. Ten eerste wil ik dat ‘mijn’ regio de meest innovatieve ter wereld wordt. Ten tweede wil ik excellente integrale oplossingen creëren, door het hokjesdenken in organisaties te doorbreken en collectieve innovatie aan te jagen. En ten derde wil ik meer diversiteit in onze eigen organisatie.’

Inclusief en innovatief

‘Diversiteit stimuleren is mijn passie; ik zet me graag in voor vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen. Buiten Capgemini begeleid ik mensen via programma’s als Hello Mentor, dat universitaire studenten helpt om hun carrière goed te beginnen. En bij de mondiale beweging Women In Tech ben ik naast mentor en rolmodel ook bestuursvoorzitter van de Nederlandse tak. Er werken nog altijd veel meer mannen in de tech-industrie, en vrouwen hebben vaak te maken met vooroordelen – soms subtiel, soms openlijk. Ik ben zelf geregeld onterecht in twijfel getrokken, genegeerd en kleingehouden. Maar ik heb ook veel steun en bondgenoten gevonden. Ik weet dat het anders kan.’

‘Zowel vrouwen als mannen kunnen zorgen dat het anders wórdt. Door een omgeving te creëren waarin elke vrouw gesteund wordt, haar stem gehoord en haar succes gezien. Waarin mannen bondgenoten zijn, vrouwen niet langer hun prestaties bagatelliseren en beide groepen hun netwerken mengen. Je hoeft echt niet aan de top van een organisatie te staan om barrières te doorbreken en anderen vooruit te helpen. Sterker nog: ieders inzet is nodig om de tech-wereld zo inclusief en innovatief mogelijk te maken. Verandering komt van mensen. Dus laten we allemaal proberen een rolmodel te zijn.’

Ook barrières doorbreken?


‘I love empowering transformation and breaking barriers’

Cara Antoine, Capgemini’s newly appointed chief technology & innovation officer (CTIO) for Northern and Central Europe, brings three decades of corporate experience to her role. Notably, she is the first woman to hold the position of CTIO within the company. What are her goals for Capgemini, her personal mission and her ideas for empowering women in the tech industry?

‘I still remember the day I fell in love with technology and science. As a young girl, I was already captivated by stories of women like Grace Hopper, Jane Goodall and Amelia Earhart – pioneers in computer science, primatology and aviation, respectively. But it was a seemingly unfortunate incident involving my brother and a radio that really sparked my deep fascination with technology. We were playing a bit recklessly and the radio crashed to the ground, shattering to pieces. While my brother fretted over being punished for what had happened, I couldn’t help but marvel at the intricate circuitry inside. That moment ignited a curiosity in me that would shape my entire career.’

Improving lives

‘At 14, I enrolled in an electrical engineering class, where I was taught how to creatively connect wires, secure them onto circuit boards, and bring the speakers to life. I was the only girl in the room, but my teacher told me, “I believe in you”. His empathy and empowerment hooked me on technology. Since then, I’ve been on a mission to become a role model myself and inspire others, especially women, to pursue careers in tech. This is in line with the personal mission statement I came up with twenty years ago and that has guided my path ever since: I am driven to transform and improve both people’s lives and the planet.’ 

‘This is why leadership, to me, is not about personal glory; it’s about leaving a lasting legacy by positively transforming the environment for others and improving their lives. Every project or role I take on aligns with this conviction. At an international oil company, for instance, I improved people’s lives by leading the digitization of offshore assets, enhancing safety and reducing risks for workers in the hazardous oil and gas industry. And at an IT multinational, I contributed to the development of the ‘Seeing AI’ app, helping individuals with visual impairments to gain greater independence in their daily lives.’

Three goals

‘Six months ago, I joined Capgemini. I see my role here as the culmination of my journey so far. I work with very diverse clients across many industries, urging them to embrace a Society 5.0 mindset, keeping humans at the center of transformation. I help them transform themselves to fit this current era, which is characterized by the integration of digital technology into various aspects of society, and by the belief that this tech should serve the betterment of both humanity and the planet. My role, in short, is to steer individuals and organizations towards people-centric transformation, as well as the agility and resilience needed to thrive in today’s world.’ 

‘This pathway to a profound and positive impact of technology, requires attention to the heart: I always try to connect with the people involved, earn their trust and empower them to drive change. This remains a fundamental part of my approach today. At Capgemini, I’ve set three goals for myself. First, to help make ‘my’ region the most innovative in the world. Second, to offer excellent integrated solutions by breaking down organizational silos and fostering collective innovation. And third, to improve diversity within our own organization, inviting individuals from diverse backgrounds to join our ranks.’

Inclusive and innovative

‘Improving diversity is a passion of mine; I actively support women and other underrepresented groups. Outside of Capgemini, and as a volunteer, I mentor individuals through programs like Hello Mentor, which helps students transition from university to their careers. Also, I serve as the Chairwoman of the Board at the Dutch branch of Women in Tech, and engage with this global movement as a visible role model and mentor. There are still way more men in tech and women frequently encounter prejudices – sometimes subtle biases, sometimes open discrimination. I’ve often been unjustifiably questioned, ignored and belittled myself. But I have also found much support and allyship, and I do think change is possible.’

‘Both women and men can bring about that change. For example, by lifting women up, ensuring they are heard, and amplifying their accomplishments. Men should act as allies, women should stop downplaying their own achievements, and both groups should diversify and mix their networks. You don’t need to hold a top position in an organization to break down barriers and help others progress. In fact, everyone’s effort is essential to making the tech world as inclusive and innovative as possible. People drive change. So, let’s all strive to be role models!’

Ready to break barriers?