Raport o zrównoważonym rozwoju branży motoryzacyjnej

Aż 62% firm motoryzacyjnych posiada kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, ale jej wdrażanie jest nadal fragmentaryczne, o czym mówi nowy raport Capgemini.

Publish date:

Paryż, 5 marca 2020 r. – Zrównoważony rozwój stał się strategicznym zagadnieniem dla sektora motoryzacyjnego, podejmując zbiorową odpowiedzialność i spełniając oczekiwania konsumentów, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Capgemini. Badanie podkreśla również, że sektor motoryzacyjny wyprzedza inne branże pod względem spełniania globalnych standardów zrównoważonego rozwoju. Jednak spośród 74% producentów OEM z branży motoryzacyjnej, którzy stworzyli strategię pojazdów elektrycznych, tylko 56% posiada ją w swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Co więcej, poziom inwestycji i wdrażania oraz zarządzania zrównoważonym rozwojem nadal pozostaje niewystarczający, aby dotrzymać kroku celom określonym w porozumieniu paryskim.

Raport The Automotive Industry in the Era of Sustainability stwierdza, że przemysł motoryzacyjny musi sprostać 20-procentowemu deficytowi bieżących inwestycji, aby osiągnąć określone cele międzynarodowe. Stwierdzono w nim również, że tylko 9% z 500 analizowanych firm motoryzacyjnych można zaklasyfikować jako „liderów zrównoważonego rozwoju o wysokich wynikach”, z czego 91% nie osiągnęło jeszcze dojrzałości, z czego 26% można uznać za „anachronicznych”.

Kluczowe punkty nowego raportu obejmują:

Firmy motoryzacyjne czynią stałe postępy w realizacji swoich strategii zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój zyskał na znaczeniu w przemyśle motoryzacyjnym zarówno jako temat dyskusji, jak i priorytet biznesowy. Wyraźna większość (62%) ankietowanych firm motoryzacyjnych stwierdziła, że posiada „kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju z dobrze zdefiniowanymi celami i harmonogramami ich realizacji”, w porównaniu z zaledwie 8%, które wciąż ją rozwijają. Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju generalnie oceniają branżę jako wyprzedzającą inne branże (46%) lub wyprzedzającą konkurencję (19%) pod względem zapewniania zrównoważonego rozwoju na świecie. Liczba wydarzeń inwestorskich w branży motoryzacyjnej, które dotyczyły kwestii zrównoważonego rozwoju, wzrosła ponad dwukrotnie z 142 w 2015 roku do 320 w roku ubiegłym. Na poziomie krajowym istnieją znaczne różnice w zakresie wdrażanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niemcy i Stany Zjednoczone przodują w realizacji większości priorytetów, takich jak „wspieranie i promowanie gospodarki obiegowej” oraz „zrównoważona produkcja”, podczas gdy inne kraje pozostają w tyle w kilku z nich, takich jak „mobilność i usługi cyfrowe”, „przyjazne dla środowiska pozyskiwanie metali, materiałów i produktów” czy „zrównoważony rozwój w IT”.

Brakuje jednak holistycznego i dobrze zarządzanego podejścia

Chociaż sektor poczynił postępy, to jednak w jego podejściu do poprawy zrównoważonego rozwoju istnieją pewne braki. W sprawozdaniu przeanalizowano postępy przemysłu motoryzacyjnego w zakresie 14 unikalnych inicjatyw obejmujących wszystkie części samochodowego łańcucha wartości, od „zrównoważonych badań i rozwoju oraz rozwoju produktów” po „wspieranie i promowanie gospodarki obiegowej”. Skupienie uwagi na różnych inicjatywach jest nierównomierne – 52% firm pracuje nad programami dotyczącymi gospodarki obiegowej, a tylko 8% nad zrównoważonym rozwojem w branży IT. Istnieją również luki w zarządzaniu – tylko 44 proc. firm posiada organ centralny, odpowiedzialny za nadzorowanie celów zrównoważonego rozwoju, a 45 proc. z nich wyznacza specjalne cele dla kluczowych członków kadry kierowniczej. Ogólnie rzecz biorąc, tylko 19% posiada co najmniej cztery wymierne cele, dostosowane do obszarów zidentyfikowanych, jako mające maksymalny wpływ na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju (takich jak recykling odpadów, korzystanie ze słodkiej wody i wytyczne etyczne dotyczące pracy). Ponadto, obecnie istnieje luka 50 mld USD pomiędzy wydatkami firm motoryzacyjnych na ochronę środowiska (z wyłączeniem inwestycji w badania i rozwój oraz produkcję pojazdów elektrycznych i usług związanych z mobilnością), niezbędnymi do osiągnięcia międzynarodowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport analizuje również dwa kluczowe programy zrównoważonego rozwoju w sektorze motoryzacyjnym – pojazdy elektryczne (EV) i gospodarkę obiegową – oraz to, co jest potrzebne do ich realizacji.

Należy położyć większy nacisk na zrównoważony rozwój, aby pojazdy elektryczne stały się osią napędową działań

Najważniejszym obszarem dla programów zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG). Pojazdy elektryczne mają znaczący pozytywny wpływ na tę dziedzinę.  Aby wywrzeć wpływ w całym okresie eksploatacji pojazdów elektrycznych, niezbędne jest, aby były one zasilane z sieci energii odnawialnej. Jednak zgodnie z planem badawczym Capgemini tylko 15% producentów OEM z branży motoryzacyjnej wdraża infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, która ma na celu zasilanie ich energią ze źródeł odnawialnych. Kilka dodatkowych czynników: a) większy ślad węglowy produkcji akumulatorów w porównaniu z produkcją paliw kopalnych; oraz b) ograniczona podaż litu i metali ziem rzadkich wymaga od organizacji budowy pojazdów elektrycznych z nowym naciskiem na zrównoważony rozwój. Gospodarka cyrkulacyjna, wspomagająca dłuższą żywotność pojazdów i części, oraz nowe modele biznesowe, będą miały decydujące znaczenie dla wykorzystania przez pojazdy elektryczne ich potencjału w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Firmy motoryzacyjne powinny zwiększyć udział w gospodarce cyrkulacyjnej

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów, w jaki firmy motoryzacyjne mogą stać się bardziej zrównoważone, jest przyjęcie gospodarki obiegowej. Dotyczy to wielu kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju, od łańcucha dostaw po recykling, zaopatrzenie i usługi posprzedażne. Wyróżniające się marki motoryzacyjne udowodniły skuteczność tego podejścia, począwszy od Michelin[2], która ponownie wykorzystuje 85% starych opon poprzez ich ponowne bieżnikowanie w swojej fabryce w Wielkiej Brytanii (co pozwala zaoszczędzić 60 kg emisji dwutlenku węgla na oponę), a skończywszy na firmie GM, która wygenerowała 1 mld USD ze sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu.

Jednak według raportu firmy motoryzacyjne mają jeszcze długą drogę do pełnego zainwestowania w gospodarkę obiegową. Ankietowani przez Capgemini stwierdzili, że tylko 32% ich łańcucha dostaw przyczynia się obecnie do rozwoju gospodarki obiegowej, przy czym oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat udział ten wzrośnie do 51%. Istnieje również znaczna rozbieżność między najpopularniejszymi inicjatywami w zakresie gospodarki obiegowej (75% to recykling „znacznej ilości” odpadów przemysłowych i złomu, a 71% to zachęcanie użytkowników końcowych do korzystania z odnowionych części i podzespołów), a najmniej: tylko 51% inwestuje w infrastrukturę w celu ratowania/ ponownego wykorzystania starych części lub złomu, a 36% wdraża partnerstwa w celu zapewnienia drugiego okresu eksploatacji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

„Przemysł motoryzacyjny poczynił stałe postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale obecnie potrzebne jest szybsze działanie w kierunku systemowego podejścia” – powiedział Markus Winkler, szef światowego sektora motoryzacyjnego w Capgemini.„Aby nadrobić braki i stać się przemysłem bardziej przyjaznym dla środowiska, firmy motoryzacyjne muszą wyraźniej skupić się na dwóch kluczowych priorytetach: potrzebie ściślejszego powiązania strategii dotyczących zrównoważonego rozwoju i pojazdów elektrycznych, oraz zwiększeniu inwestycji w inicjatywy dotyczące gospodarki obiegowej. Kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw ma również rozliczanie kadry kierowniczej wyższego szczebla z wyników w tej dziedzinie, korzystanie z inteligentnych rozwiązań technologicznych w całym łańcuchu wartości oraz wspólne, partnerskie podejście do rozwoju bardziej zrównoważonych procesów i standardów w branży.”

Raport kończy się następującymi zaleceniami opartymi na działaniach wiodących organizacji motoryzacyjnych, które znajdują się w czołówce w dziedzinie zrównoważonego rozwoju:

  • Wykazanie konkretnych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez raportowanie znormalizowanego zestawu wskaźników
  • Dążenie do zrównoważonego rozwoju jako misji całej organizacji
  • Uczynić dyrektorów przedsiębiorstw odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój i inwestować w solidne zarządzanie
  • Przewidywanie i rozpowszechnianie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w całym motoryzacyjnym łańcuchu wartości
  • Wykorzystanie technologii w celu poprawy zrównoważonego rozwoju działalności
  • Wzmocnienie sojuszy i partnerstw w celu osiągnięcia większego wpływu

Metodologia badawcza

W okresie od listopada do grudnia 2019 roku Capgemini przebadało 503 organizacje motoryzacyjne oraz przeprowadziło 11 pogłębionych wywiadów z kadrą kierowniczą pracującą nad zrównoważonym rozwojem. Capgemini przebadało również 317 ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, w tym organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i organy regulacyjne. Firma Capgemini wsparła to badanie 9 wywiadami pogłębionymi.

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. To wielokulturowa organizacja licząca ponad 220 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Naszym celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 14,1 mld EUR (2019). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie i Lublinie.

Zapraszamy na stronę www.capgemini.com

Sustainability in auto_PR

Wielkość pliku: 280,57 KB File type: PDF

Sustainability in auto_...

Wielkość pliku: 166,55 KB File type: PDF