Wzrost przychodów o 2,3% w I kwartale 2020r.

Publish date:

  • Wzrost w I kwartale zgodny z oczekiwaniami pomimo pandemii COVID-19
  • Zakończenie operacji przejęcia Altran i refinansowanie na rynku obligacji
  • Proponowana dywidenda obniżona z 1,90 EUR do 1,35 EUR na akcję

Paryż, 28 kwietnia 2020 r. – Grupa Capgemini osiąga skonsolidowane przychody w wysokości 3.547 mln euro w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przy obecnych kursach wymiany walut.

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny Grupy Capgemini oraz Aiman Ezzat, który obejmie to stanowisko po spotkaniu akcjonariuszy w dniu 20 maja 2020 r., skomentowali to wydarzenie: – „W bezprecedensowej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, priorytetem Grupy jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz ciągłość usług świadczonych dla klientów.Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom zespołu Grupy za ich ogromną mobilizację. Dzięki ich zaangażowaniu i szybkiej realizacji naszego planu, zachowaliśmy ciągłość działania. Przy udziale blisko 95% pracowników pracujących w domu, mogliśmy od razu zaoferować naszym klientom usługi dostosowane nie tylko do ich krótkoterminowych wyzwań, ale także do ich przyszłej sytuacji. Znalazło to odzwierciedlenie w jakości naszych wyników i wzroście w pierwszym kwartale.

Ten kwartał jest również uwieńczony zakończeniem przejęcia Altran. Jest to kluczowy moment w naszej historii i otwiera wielkie perspektywy, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że innowacyjne rozwiązania, napędzane przez nowe technologie, będą nadal podzwyższać popyt.

Na tym nowym etapie Grupa spodziewa się, że drugi kwartał może stanowić wyzwanie, zanim w III i IV kwartale nastąpi stopniowe ożywienie. Grupa może polegać na dużej stabilności wynikającej z przyjętego modelu biznesowego i stałym popycie na usługi cyfrowe i usługi w chmurze, ponieważ innowacyjne technologie stają się coraz bardziej powszechne i popularne w naszym świecie.

Jednakże, biorąc pod uwagę poziom niepewności, a zwłaszcza tempo wychodzenia z kryzysu, Capgemini nie jest w stanie na tym etapie zobowiązać się do realizacji planu na rok 2020. Na koniec, chcielibyśmy wyrazić dumę z naszych zespołów, z ich kreatywności i wielkoduszności, w trakcie pracy nad wieloma inicjatywami społecznymi.”

Przychody za I kwartał wyniosły 3.547 mln euro, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przy stałym kursie walutowym* wyniósł 2,3%, przy czym wpływ waluty był głównie związany z umocnieniem się dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Wzrost organiczny* (tj. bez uwzględnienia wpływu wahań kursów walut i zmian zakresu) wyniósł 2,0%. Przychody ze sprzedaży produktów cyfrowych i w chmurze nadal szybko rosły (około 20% przy stałych kursach wymiany), stanowiąc ponad 50% przychodów Grupy.

PRZYCHODY W PODZIALE NA REGIONY

Zgodnie z oczekiwaniami, trendy regionalne były zasadniczo zgodne z IV kwartałem 2019 r.

Przychody w Ameryce Północnej (32% przychodów Grupy) spadły nieznacznie zgodnie z oczekiwaniami, -0,6% przy stałych kursach walutowych w porównaniu z I kw. 2019 r. Zmniejszeniu uległy sektory: przemysłowy i energetyczno-usługowy, ale nieznaczny wzrost odnotowały usługi finansowe.

Region Wielkiej Brytanii i Irlandii (12% przychodów Grupy) odnotował skromniejszy spadek niż w poprzednim kwartale, spadając o 2,6% przy stałych kursach walutowych. Usługi finansowe były głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego trendu, a szczególnie prężny był sektor przemysłowy.

Francja (21% przychodów Grupy) kontynuowała swoją ścieżkę wzrostu, przy czym przychody wzrosły o 3,3% głównie za sprawą sektora publicznego i usług.

Reszta Europy (28% przychodów Grupy) zanotowała kolejny silny kwartał, z 5,1% wzrostem przychodów po stałych kursach walutowych. Szczególnie wysoka aktywność miała miejsce w sektorze produkcji i dóbr konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego.

Wreszcie, region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej (7% przychodów Grupy) utrzymał dwucyfrowe tempo wzrostu. Przychody wzrosły o 11,2% przy stałym kursie walutowym, głównie dzięki sektorowi usług finansowych, dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego oraz energii i usług użyteczności publicznej.

PRZYCHODY W PODZIALE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Usługi doradcze w zakresie Strategy & Transformation (7% przychodów Grupy), ujęte w ramach Capgemini Invent, odnotowały trwały wzrost przychodów ogółem o 9,6% przy stałych kursach walutowych* w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy braku większych przejęć w tym okresie, wzrost ten odzwierciedla głównie silne zapotrzebowanie klientów Grupy na wsparcie ich transformacji cyfrowej. Co ciekawe, wzrost był silniejszy w pierwszych dwóch miesiącach roku.

Applications & Technology Services (71% przychodów Grupy), czyli działalność podstawowa Grupy, odnotowała łączny wzrost przychodów o 2,1% przy stałym kursie walutowym.

Wreszcie, Operations & Engineering Services (22% przychodów Grupy) odnotowały 3,5% wzrost całkowitych przychodów po stałych kursach walutowych, głównie dzięki Cloud Infrastructure Services.

HEADCOUNT

Na dzień 31 marca 2020 r. całkowite zatrudnienie w Grupie wynosiło 219 100 osób, co oznacza wzrost o 2,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy wzroście zatrudnienia w centrach offshore o 2,4% do 124 900 osób (57% całkowitego zatrudnienia).

BOOKINGS

Średnia wartość rezerw została oszacowana na 3 403 mln EUR w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 0,8% według stałego kursu walutowego w następstwie silnego wzrostu w 2019 r. (+11% w całym roku).

UDANE PRZEJĘCIE ALTRAN

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 2 kwietnia 2020 r., Capgemini przeprowadziło wykup pozostałych akcji Altran, które nie były jeszcze w posiadaniu po zakończonym sukcesem przyjaznym przejęciu w dniu 30 marca 2020 r. W wyniku tej procedury Capgemini posiada cały kapitał zakładowy i prawa głosu w Altran Technologies, a akcje Altran zostały wycofane z obrotu po zamknięciu rynku dnia 15 kwietnia 2020 r. Grupa Altran jest w pełni skonsolidowana od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Grupa uzyskała dostęp do wszystkich synergii kosztowo-operacyjnych. Oczekuje się, że synergie kosztowe i operacyjne osiągną w ciągu 3 lat roczną stopę operacyjną przed opodatkowaniem w wysokości od 70 do 100 mln euro. W tym czasie synergie handlowe powinny wygenerować od 200 do 350 mln euro dodatkowych przychodów rocznych, pochodzących ze sprzedaży krzyżowej i rozwoju innowacyjnych ofert sektorowych.

Zgodnie z wcześniej ogłoszoną strategią finansowania, w dniu 8 kwietnia 2020 r. Capgemini przeprowadziło emisję obligacji wielotransakcyjnych o wartości 3,5 mld EUR, głównie w celu refinansowania istniejącego kredytu pomostowego. Ta oferta obligacji okazała się wielkim sukcesem, z około 4,5-krotną nadsubskrypcją. Transakcja ta wydłużyła również średni okres zapadalności zadłużenia Grupy o 2,5 roku, co zwiększyło go do ponad 6 lat. Obligacje te posiadają rating BBB nadany przez Standard & Poor’s, zgodny z ratingiem BBB/stabilnej perspektywy, przyznanym ostatnio Capgemini.

WPŁYW COVID-19

W tym bezprecedensowym dla branży kontekście globalnej pandemii koronawirusa, priorytetem Capgemini jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz zachowanie ciągłości usług świadczonych na rzecz klientów.

W związku z tym Grupa wprowadziła środki zapobiegawcze i ochronne jeszcze przed podjęciem decyzji o restrykcjach związanych z kwarantanną, a także stale monitoruje decyzje i zalecenia lokalnych władz publicznych. Dzięki odpowiedniemu planowaniu firma Capgemini była jedną z najszybciej wdrażających pracę zdalną na szeroką skalę w stosunku do innych podmiotów z branży. Obecnie blisko 95% pracowników na świecie pracuje z domu.

Ponadto, Grupa szybko wdrożyła plany ciągłości biznesowej dla swoich klientów, które zostały przygotowane z dużym wyprzedzeniem. Grupa udowodniła swoją sprawność, oferując szybko nowe usługi, które pomogą jej klientom dostosować swoją działalność do nowej rzeczywistości.

OUTLOOK

Grupa jest w stanie, szczególnie dzięki swoim cyfrowym możliwościom, świadczyć wszystkie usługi, o które wnioskują jej klienci. Zorganizowała już swoją działalność w zakresie stopniowego znoszenia ograniczeń w niektórych krajach i zamierza wykorzystać nowe możliwości, które się pojawią.

Ponieważ jednak niepewność związana z rozwojem kryzysu zdrowotnego związanego z pandemią COVID-19 pozostaje znaczna, Grupa nie jest w stanie na tym etapie zobowiązać się do realizacji perspektyw na rok 2020.

Poza siłą swojej struktury finansowej, od czasu kryzysu finansowego z 2009 r. Grupa znacznie poprawiła odporność kryzysową w swojej działalności. Capgemini jest przekonana o swojej zdolności do przeciwdziałania kryzysowi dzięki :

  • aktywnemu zarządzaniu bazą kosztową, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi;
  • elastycznemu modelowi operacyjnemu, opartemu na zwinnym i zdecentralizowanym modelu dostaw oraz dużej bazie offshore;
  • zdywersyfikowanej bazie klientów, zarówno według sektorów, jak i regionów, która stanowi średnio 95% przychodów w kolejnym roku;
  • ofercie dobrze dopasowanej do aktualnego kontekstu rynkowego, z utrzymującym się popytem na usługi cyfrowe i w chmurze oraz dedykowane oferty, które pomogą klientom poradzić sobie z obecnym kryzysem.

DZIAŁANIA SOLIDARNOŚCIOWE W KONTEKŚCIE KRYZYSU COVID-19

W związku z tą wyjątkową sytuacją i rygorystycznymi działaniami mającymi na celu ograniczenie strat, Capgemini podjęło również kilka decyzji mających na celu budowanie solidarności między różnymi zainteresowanymi stronami.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu o 29% dywidendy zaproponowanej do zatwierdzenia na najbliższym zebraniu akcjonariuszy, z 1,90 € do 1,35 € na akcję.

Ponadto, Paul Hermelin i Aiman Ezzat postanowili wyjść poza zalecenia AFEP, podejmując dwie decyzje dotyczące ich kompensacji. Każdy z nich rezygnuje z 25% swojego wynagrodzenia za rok 2020 jako dyrektorzy wykonawczy. Ponadto, w okresie wdrażania częściowego bezrobocia we Francji, ich niewypłacone wynagrodzenia jako dyrektorów wykonawczych zostaną przekazane do „Institut Pasteur” w celu sfinansowania inicjatyw badawczych dotyczących COVID-19. Środki te zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Capgemini. Od wszystkich członków kierownictwa wyższego szczebla Grupy zażądano również podjęcia działań w odniesieniu do zmniejszenia ich wynagrodzenia.

24 kwietnia 2020 roku Capgemini ogłosiło utworzenie „jednostki reagowania społecznego”, której celem jest wzmocnienie realizacji licznych inicjatyw już podjętych przez Grupę i jej pracowników. Jednostka ta koncentruje się początkowo na najpilniejszych potrzebach w zakresie zdrowia publicznego. Pracuje również nad długoterminowymi projektami, mającymi na celu opracowanie rozwiązań dotyczących ekonomicznych i społecznych skutków pandemii.

TELEKONFERENCJA

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny, Aiman Ezzat, dyrektor operacyjny oraz Carole Ferrand, dyrektor finansowy, przedstawią ten komunikat prasowy podczas telekonferencji w języku angielskim. Rozmowę konferencyjną można śledzić na żywo poprzez transmisję internetową pod poniższym linkiem. Relacja ta będzie również dostępna przez okres jednego roku.

Wszystkie dokumenty związane z tą publikacją zostaną umieszczone online na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Capgemini pod adresem https://investors.capgemini.com/en/.

KALENDARZ

20 maja 2020 r. – Walne posiedzenie akcjonariuszy za zamkniętymi drzwiami (zob. komunikat prasowy z dnia 27 kwietnia 2020 r., aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat).

3 września 2020 r. – Publikacja wyników za I półrocze 2020 r.

DYWIDENDA

Rada Dyrektorów proponuje obecnie udziałowcom wypłatę dywidendy w wysokości 1,35 euro na akcję, zamiast wcześniej ogłoszonej kwoty 1,90 euro.

Harmonogram wypłaty dywidendy jest następujący:

3 czerwca 2020 r. – data wcześniejszej dywidendy na giełdzie Euronext w Paryżu.

5 czerwca 2020 r. – Wypłata dywidendy

Klauzula

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Takie oświadczenia mogą zawierać prognozy, szacunki, założenia, oświadczenia dotyczące planów, celów, intencji i / lub oczekiwań w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych, zdarzeń, operacji i usług oraz rozwoju produktu, a także oświadczenia dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są zwykle identyfikowane słowami „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „plany”, „projekty”, „może”, „powinien” „powinien” lub synonimami tych terminów i podobnych wyrażeń. Chociaż kierownictwo Capgemini uważa obecnie, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy ostrzegają, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają różnym ryzykom i niepewnościom (w tym, bez ograniczeń, zagrożeniom określonym w dokumencie rejestracyjnym Capgemini dostępnym na stronie Capgemini), ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i zależą od przyszłych okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić, i mogą różnić się od przewidywanych, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i generalnie poza kontrolą Capgemini. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych lub przewidywanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są pewną zapowiedzią przyszłych wydarzeń lub wyników. Poza obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa, Capgemini nie zobowiązuje się do aktualizacji ani korekty jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczącego przyszłości.

Niniejsza informacja prasowa nie zawiera, ani nie stanowi oferty inwestycyjnej, ani zaproszenia, ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe we Francji, Stanach Zjednoczonych, ani w żadnej innej jurysdykcji.

Capgemini PL

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Celem grupy jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz udostępnienie klientom całej gamy możliwości cyfrowego świata, w oparciu o 50-letnią tradycję i szeroką wiedzę branżową. Firma kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i powinna im służyć. Capgemini jest wielokulturową organizacją, liczącą ponad 270 000 pracowników, zatrudnionych w 50 krajach. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 17 mld EUR (2019). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Centra biznesowe są zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, oraz w Lublinie.

 

APPENDIX[1]

BUSINESS CLASSIFICATION

  • Strategy & Transformation includes all strategy and transformation consulting services and corresponds to the Capgemini Invent scope;
  • Applications & Technology brings together “Application Services” and related activities and notably local technology services previously included in “Technology & Engineering Services”;
  • Operations & Engineering encompasses all other Group businesses. These comprise: Business Services (including Business Process Outsourcing), all Infrastructure Services (including those previously in “Technology & Engineering Services”) and Digital Engineering and Digital Manufacturing services (previously in “Technology & Engineering Services”).

DEFINITIONS

Organic growth, or like-for-like growth, in revenues is the growth rate calculated at constant Group scope and exchange rates. The Group scope and exchange rates used are those for the reported period. Exchange rates for the reported period are also used to calculate growth at constant exchange rates.

When determining activity trends by business and in accordance with internal operating performance measures, growth at constant exchange rates is calculated based on total revenue, i.e. before elimination of inter-business billing. The Group considers this to be more representative of activity levels by business. As its businesses change, an increasing number of contracts require a range of business expertise for delivery, leading to a rise in inter-business flows (currently approximately 7% of total revenues).

Operating margin is one of the Group’s key performance indicators. It is defined as the difference between revenues and operating costs. It is calculated before “Other operating income and expenses” which include amortization of intangible assets recognized in business combinations, the charge resulting from the deferred recognition of the fair value of shares granted to employees (including social security contributions and employer contributions), and non-recurring revenues and expenses, notably impairment of goodwill, negative goodwill, capital gains or losses on disposals of consolidated companies or businesses, restructuring costs incurred under a detailed formal plan approved by the Group’s management, the cost of acquiring and integrating companies acquired by the Group, including earn-outs comprising conditions of presence, and the effects of curtailments, settlements and transfers of defined benefit pension plans.

Normalized net profit is equal to profit for the year (Group share) adjusted for the impact of items recognized in “Other operating income and expense”, net of tax calculated using the effective tax rate. Normalized earnings per share is computed like basic earnings per share, i.e. excluding dilution.

Organic free cash flow is equal to cash flow from operations less acquisitions of property, plant, equipment and intangible assets (net of disposals) and repayments of lease liabilities, adjusted for cash out relating to the net interest cost.

RESULTS BY REGION

RESULTS BY BUSINESS

UTILIZATION RATES

 

 

* The terms and Alternative Performance Measures marked with an (*) are defined and/or reconciled in the appendix to this press release.

[1] Note that in the appendix, certain totals may not equal the sum of amounts due to rounding adjustments.

Press Release Q1 2020

Wielkość pliku: 161,78 KB File type: PDF

Infographics Q1 2020

Wielkość pliku: 85,74 KB File type: PDF