Skip to Content

SAP S/4HANA – kasvun paikka niille, jotka eivät pelkää muutosta

Anne Lind
Nov 2, 2023

Moni suomalainen yritys on jännän paikan edessä: lähiaikoina tai jo käynnissä on laaja, koko organisaation toimintaa koskettava SAP S/4HANA -transformaatio. Vaikka voisi kuvitella, että kyse on lähinnä tietojärjestelmän päivityksestä, ihmisten rooli on suorastaan dramaattisen kriittinen transformaatiossa.  Tästä syystä muutosjohtaminen on jokaisen onnistuneen SAP S/4HANA -siirtymän keskiössä.

S/4HANA tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden uudistaa liiketoimintaa

Kokemus osoittaa, että S/4HANA -transformaatio on aloitettava hyvissä ajoin, jotta voidaan varmistaa riittävän huolellinen suunnittelu liiketoimintalähtöisesti sekä luoda edellytykset hyötyjen realisoitumiselle ja onnistuneelle käyttöönotolle.

Ensimmäinen linjausta vaativa päätös on, haluaako yrityksesi toteuttaa S/4HANA-hankkeen teknisenä harjoituksena, vai hyödyntää tilaisuuden saada aikaan laajempaa muutosta. Varaudu kummassakin tapauksessa laajamittaiseen ja monivuotiseen hankkeeseen, joka edellyttää merkittäviä investointeja. Olemme Capgeminilla nähneet monen organisaation muuttavan lähestymistapaansa transformaatiohankkeen aikana – yleensä joko aiemman hankesuunnittelun ja -johtamisen epäonnistumisen tai liian teknisen lähestymistavan takia.

S/4HANA-hankkeen johtaminen ainoastaan teknisenä
investointina on lyhytnäköistä ja kallista.

Parhaimmillaan S/4HANA-hanke tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden aitoon liiketoiminnan uudistamiseen, sillä S/4HANA koskettaa kaikkia yrityksen liiketoiminnan prosesseja tavalla tai toisella. En suosittele näin merkittävän hankkeen toteuttamista pelkkänä “pakollisena teknologiainvestointina”, koska silloin menetetään tilaisuus luoda uutta, menestyvää liiketoimintaa.

Onnistuneen SAP-uudistushankkeen läpivienti liiketoimintalähtöisesti

S/4HANA-muutoshankkeilla on laajamittaiset vaikutukset operatiiviseen toimintaan, johtamiseen, prosesseihin sekä ihmisten toimintatapoihin. Miten tästä hankkeesta sitten saa suurimman hyödyn irti? Toteuttamiemme uudistusten perusteella onnistumisen resepti on ainakin paperilla yksinkertainen:

  • SAP S/4HANA-hankkeen suunnittelu perustuu liiketoiminnan tarpeisiin
  • Hankkeella on johdon yhtenäinen tuki ja jaettu visio
  • Hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • Systemaattinen muutosjohtaminen takaa hyötyjen toteutumisen käytännössä
  • Lue lisää yhdestä toteuttamastamme SAP S/4HANA-transformaatiosta

Yhdistävä tekijä onnistuneille – niin käynnissä oleville kuin maaliin päässeille hankkeille – on, että keskeiset muutostarpeet tunnistetaan yhdessä liiketoiminnan kanssa varhaisessa vaiheessa, tarvittavat tahot osallistetaan hankkeen eri vaiheisiin, liiketoiminnalle ”tuloutuvat” hyödyt tunnistetaan, ja tärkeät sidosryhmät sitoutetaan edistämään yhteistä muutosmatkaa. Muutos on merkittävä, joten sen kohteena olevat täytyy saada sitoutumaan muutokseen rakentamalla ymmärrystä siitä, mikä lopulta muuttuu, ja miten sen vaikutukset näkyvät yrityksen arjessa.

Vasta liiketoiminnan tarvekartoituksen jälkeen pitäisi siirtyä tarkastelemaan S/4HANA:n keskeisimpiä teknisiä ominaisuuksia. Tärkeä pohdinnan paikka S/4HANA-hankkeen suunnittelussa on tarkastella yrityksen tarpeita ja tahtotilaa SAP:n ytimen, eli niin kutsutun ”Clean coren”, ja räätälöinnin välillä. Clean core viittaa siihen, että järjestelmän ydin pyritään pitämään mahdollisimman koskemattomana ja puhtaana.

Johdon ja muutosjohtamisen merkitys läpi transformaation

Liiketoiminnan osallistuminen S/4HANA-toiminnallisuuksien suunnitteluun on kriittistä, ja oleellista on myös tiedostaa, että parhainkaan suunnittelu ei johda toivottuun lopputulokseen, jos hankkeelta puuttuu johdon vahva tuki.

Johdon osallistuminen läpi muutoshankkeen parantaa onnistumisen todennäköisyyttä valtavasti. Suunnitteluvaiheessa johto luo ja kiteyttää muutoshankkeelle selkeän ja innostavan vision, johon sekä hankkeessa olevat henkilöt että yrityksen koko henkilöstö voivat sitoutua. Visio muutoksesta täytyy pitää esillä koko muutosmatkan ajan ja sen merkitystä tulee korostaa hankkeen jokaisessa vaiheessa.

Hanke muuttaa yrityksen toimintamalleja ja vaikuttaa sitä kautta työntekijöiden jokapäiväiseen elämään. Tällaiset teknologiamuutokset eivät aina ole toivottuja tai helppoja.

Kuten suurissa muutoshankkeissa yleensä, haastavia tilanteita ei voi välttää kokonaan. Kun johto on sitoutunut ja osallisena eri vaiheissa, haasteiden voittaminen ja oikean kurssin säilyttäminen käy kivuttomammin. S/4HANA-hankkeesta saatavien hyötyjen on oltava johdon tiedossa ja myös niiden toteutumista tulee seurata koko hankkeen läpi.

Muista myös, että S/4HANA-hankkeita ei tehdä tyhjiössä, vaan muutoksen läpivientiin tarvitaan useiden avainhenkilöiden ja organisaation eri tahojen panosta. Hanke muuttaa yrityksen toimintamalleja ja vaikuttaa sitä kautta työntekijöiden jokapäiväiseen elämään.

Tällaiset teknologiamuutokset eivät aina ole toivottuja tai helppoja. Työntekijöiden kokemaa muutosta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa tuskaa voi helpottaa huolellisella suunnittelulla sekä selkeällä viestinnällä. Muutoksen kohteena olevat ihmiset täytyy saada ymmärtämään kolme keskeistä seikkaa:

  1. Miksi muutos tehdään?
  2. Keitä se koskee?
  3. Mikä on henkilön itsensä rooli muutoksessa ja sen mahdollistamisessa?

Kokenut kumppani osaa välttää uudistuksen umpikujat

S/4HANA-transformaatio ei ole yhdellekään organisaatiolle harjoittelun paikka. Hanke on valtava investointi, joka kannattaa tehdä kerralla kunnolla – niin teknisesti kuin liiketoiminnan kannalta. Transformaatio vaatii aikaa, resursseja ja osaamista sellaisessa mittakaavassa, että projektiin lähteminen ilman kokenutta kumppania on kuin lähtisi erämaahan ilman kompassia.

Onnistumiseen tarvitset perusteellista suunnittelua, selkeän vision, johdon vankkumattoman tuen, syvää teknistä osaamista, liiketoiminnan näkemystä, vahvaa projektijohtajuutta sekä ammattimaista muutosjohtamista.

Capgeminilla on globaalisti vyön alla satoja onnistuneita S/4HANA-hankkeita, joiden joukkoon mahtuu myös merkittävä nippu suomalaisia ja pohjoismaisia asiakkaita. Tuomme hankkeen koko matkalle varmuutta muutosvision suunnittelusta aina järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka.

Suunnitellaan yhdessä askelmerkit yrityksenne vuosikymmenen suurimpaan uudistukseen. Tutustu S/4HANA-muutoksen palveluihimme ja ota yhteyttä!

Lue lisää näkemyksiämme S/4 HANA transformaatioon liittyen

Meet our expert

Anne Lind

VP & Community Lead, Capgemini Invent
Anne Lind has extensive experience in growing and leading businesses and professional services. During her career, she has worked as a trusted advisor to several global, Nordic, and Finnish companies on their various management and leadership challenges as well as large transformations. The experiences have shaped Anne into a savvy professional working together with C-level executives and board members, having a deep understanding of sustainable business transformations and skilled in architecting operating models, defining, and implementing new ways of working, and accelerating top-line growth as well as improving bottom-line and driving restructuring.