Skip to Content

Digihankkeen onnistunut muutosjohtaminen – 7 askelta yritysjohdolle

Capgemini
15 Feb 2019
capgemini-invent

Suuri osa yrityksistä on vaikeuksissa digitaalisten transformaatiohankkeiden läpiviennissä. Erityiseksi kompastuskiveksi mainitaan usein muutoksen vaillinainen johtaminen. Tässä blogiartikkelissa Capgemini Inventin Lauri Horelli kertoo, mitä onnistunut muutosjohtaminen edellyttää ja kuinka digitaalisen transformaation tavoitteet saadaan todeksi.

Digitaalinen transformaatio on ollut keskeinen aihe yritysjohtajien agendalla jo useita vuosia. Arvioiden mukaan näihin hankkeisiin on investoitu vuosittain yli biljoona dollaria. Mitä tänä aikana on opittu? Miten digitaalisen transformaation tavoitteet saadaan todeksi?

Tuoreimmat tutkimuksemme korostavat keskeisenä menestystekijänä hyvin suunniteltua ja toteutettua muutoksen johtamista. Konkretisoidaksemme onnistuneen muutosjohtamisen edellytyksiä, kokosimme alle seitsemän kohdan listauksen yritysjohtajien käyttöön. Tärkeinpänä elementtinä on ihmisten huomiointi muutoksessa: tavoitteiden kirkastaminen, työntekijöiden osallistaminen sekä avoin viestintä.

1. Tärkeintä on työntekijöiden osallistaminen ja voimaannuttaminen

Digihankkeiden suunnittelussa usein korostuvat muutoksen liiketoimintavaikutukset, prosessit sekä käytettävät teknologiat. Muutoksen kohdehenkilöstö jää vähemmälle huomiolle. Onnistuneet organisaatiomuutokset ovat ihmisläheisesti suunniteltuja, ja niissä työntekijät ovat osallistettu muutoksen läpiviennin suunnitteluun sekä jalkauttamiseen. Tehokas osallistamisen keino onkin hyvin suunniteltu työpajatyöskentely, jossa tuodaan yhteen oikeat henkilöt suunnittelemaan oikeita asioita.

2. Yhteinen visio ja suunnitelma on viestittävä koko organisaatiolle

Useimmiten organisaatiomuutokset herättävät muutosvastarintaa. Syyt muutosvastarintaan voivat olla niin järki- kuin tunneperäisiä. Avoin viestintä onkin tärkeä osa muutoksen jalkauttamista: viestinnän avoimuus auttaa henkilöstöä ymmärtämään syyt ja tavoitteet muutoksen taustalla. Mikäli muutoksen tavoitteita tai syitä ei ymmärretä, on muutoksen läpivienti mahdotonta.

3. Yritysjohdon tulee yhtenäisesti olla muutoksen tukena

Organisaation johdon yhtenäinen linja on tärkeää muutosten läpiviennissä. Muutoksen jalkauttamissuunnitelmaa, visiota ja tavoitteita onkin työstettävä niin kauan, kunnes koko yritysjohto voi seisoa päätösten takana. Muutoksen läpivienti on hankalaa ilman yhtenäistä linjaa ja johdon tukea.

4. Vaikutukset kaikkiin sidosryhmiin tulee ottaa huomioon

Muutoksen jalkauttamissuunnitelmassa on tarkasteltava muutosta eri roolien kautta, jotta sen vaikutukset eri henkilöihin ja toimintoihin paljastuvat. Kontekstista riippuen jalkauttamissuunnitelmassa on syytä huomioida organisaation oman henkilöstön lisäksi myös kumppanit ja tärkeimmät sidosryhmät.

5. Nykyisten toimintatapojen tarkastelu on tärkeää

Muutosta ei voida jalkauttaa onnistuneesti, mikäli uudet toimintamallit ovat ristiriidassa organisaation nykyisten mallien kanssa. Ristiriidat voivat aiheutua esimerkiksi prosesseista tai kannustimista. Työntekijöitä saatetaan esimerkiksi palkita jonkin muun toiminnan perusteella kuin mihin uuden mallin myötä heitä kannustetaan. Jotta tällaisissa tilanteissa muutos voidaan jalkauttaa onnistuneesti, tulee aikaisempia toimintamalleja ensin tarkastella ja uudistaa.

6. Henkilöstön kehittäminen on otettava osaksi muutossuunnitelmaa

Digitaalinen transformaatio vaatii usein uutta osaamista henkilöstöltä. Esimerkiksi uuden tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen organisaatiossa voi edellyttää kehittyneempää tietoteknistä valmiutta. Kun uudet järjestelmät vaativat henkilöstöltä edistyneempiä taitoja, tulee osaamisen kehittäminen olla osana muutoksen jalkauttamissuunnitelmaa. Avoin viestintä on olennaista, sillä henkilöstön on tärkeää nähdä oma roolinsa ja sen muutokset osana suurempaa kuvaa. Avoin ja osallistava muutosviestintä ehkäisee pelkoja ja hillitsee muutosvastarintaa.

Tiesitkö?

Capgemini Inventin muutosjohtamisen konsultointi ei rajoitu vain muutosstrategian suunnitteluun ja muutoksen läpiviennin tukemiseen. Palveluihin kuuluvat myös tulevaisuuden HR, organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä strateginen työvoimasuunnittelu. Käytössä on välineitä, kuten työvoimasuunnitteluun tarkoitettu simulaatiotyökalu, joiden avulla voidaan ennustaa eri teknologioiden vaikutuksia asiakasorganisaation työkuviin. Työvoimasuunnittelu mahdollistaa tehokkaan henkilöstön kehittämisen ja urapolkujen suunnittelun vastaamaan organisaation uusia tarpeita.

7. Muutoksen etenemistä tulee seurata tarkasti

Muutoksen onnistumisen mittarit auttavat koko organisaatiota ymmärtämään miksi muutos tehdään ja mitä muutoksella isossa kuvassa tavoitellaan. On tärkeää jakaa tietoa muutoksen vaikutuksista ja menestystarinoista avoimesti koko organisaatiolle. Näin onnistumiset motivoivat jatkamaan ja toteuttamaan suunnitelmaa.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu lisäksi muutosjohtamisen palveluihimme ja uusimpiin blogiartikkeleihimme.

Kirjoittaja Lauri Horelli toimii liikkeenjohdon konsulttina Capgeminin innovaatio-, strategia- ja transformaatioyksikössä nimeltä Capgemini Invent. Lauri on erikoistunut auttamaan yrityksiä tulevaisuuden tuotteiden, palveluiden, asiakaskokemusten ja toimintamallien kehittämisessä. Hän on ollut tukemassa yritysjohtoa kokonaisvaltaisten digihankkeiden suunnittelussa sekä läpiviennissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.